Інформація для студента!

Деталі
Перегляди: 5844

 


 


 

Авторська листівка

АВТОРСЬКА ЛИСТІВКА

ОС бакалавр

Семестр 7

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні професійного досвіду в процесі опанування різними технологіями створення авторських художніх листівок. Студенти оволодіють знаннями про історію та типологію листівок, властивості різноманітних матеріалів для їх виготовлення, виразні прийоми, засоби і способи художнього виконання зображень та декору листівок, уміннями обирати оптимальне композиційне та колірне вирішення листівки для створення художнього образу, застосовувати прийоми моделювання, конструювання, формоутворення при виконанні об’ємних листівок, використовувати різноманітні способи та прийоми декоративно-пластичної обробки поверхні листівки, а також опанують методику планування процесу роботи над навчальним завданням при виготовленні листівок.

Детальніше...

Академічне письмо

Академічне письмо (магістри "Середня освітa (Здоров'я людини)")

 

Академічне письмо (спецсемінар)

Академічне письмо (магістри "Початкова освіта")

Актуальні проблеми навчання образотворчого мистецтва у ЗОШ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ЗОШ 

ОС магістр

Семестр 10

Кількість кредитів ECTS – 2.

Основна мета курсу полягає в підготовці майбутнього художника-педагога до інноваційного організаційно-методичного забезпечення навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітніх школах. Завданням дисципліни є оволодіння студентами інноватикою методики навчання образотворчого мистецтва в урочній та позаурочній діяльності. Студенти оволодіють знаннями щодо актуальних методів, прийомів і форм навчання образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах, а також відпрацюють інноваційні технології формування емоційного ставлення дитини до дійсності.

Детальніше...

Акмеологія

Акмеологія

Аксіологічні засади професійного саморозвитку

Аксіологічні засади професійного саморозвитку

Аналіз творів образотворчого мистецтва

Аналіз творів образотворчого мистецтва

АНАЛІЗ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

ОС бакалавр

Семестр 8

Кількість кредитів ECTS – 3

Основна мета курсу полягає в підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до аналізу та інтерпретації творів образотворчого мистецтва на уроках у загальноосвітніх школах. Завданням дисципліни є оволодіння студентами методами інтерпретації творів образотворчого мистецтва в урочній та позаурочній діяльності вчителя. Студенти оволодіють знаннями щодо сучасної інноватики інтерпретаційного досвіду актуального образотворчого мистецтва, а також відпрацюють прийоми формування досвіду розуміння учнями різних вікових груп творів образотворчого мистецтва.

Детальніше...

Арт-терапія у роботі з дітьми

Арт-терапія у роботі з дітьми

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Арт-терапія у роботі з дітьми»

____ семестр

Дисципліна №____

Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити

І. Основна мета спецсемінаруформування у студентів умінь створювати для дітей оздоровчо-розвивальне середовище, використовуючи різні види мистецтв. Таке середовище необхідне дитині, адже доведено, що творчий процес впливає на загальне самопочуття дитини та сприяє досягненню оздоровчого ефекту.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна спецсемінар «Арт-терапія у роботі з дітьми» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни:

-          ознайомлювати студентів з особливостями арт-терапії для дітей дошкільного віку;

-          поглиблювати професійні знання студентів про оздоровчий та розвивальний вплив мистецтва на особистість дитини;

-          формувати знання про головні принципи, форми, методи і прийоми арт-терапевтичної роботи;

-          формувати вміння створювати сприйнятливе оздоровчо-розвивальне середовище для дітей дошкільного віку;

-          розвивати у студентів уміння сприяти ефективному співробітництву дитини, педагогів та батьків;

-          поглиблювати професійний інтерес до обраного фаху, бажання поповнювати педагогічні знання та впроваджувати їх у практику професійної діяльності.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

-          знати головні принципи, форми, методи і прийоми арт-терапевтичної роботи; розуміти особливості оздоровчого та розвивального впливу мистецтва на особистість дитини.

Основні вміння:

- вміння створювати сприйнятливе оздоровчо-розвивальне середовище для дітей дошкільного віку;

- уміння сприяти ефективному співробітництву дитини, педагогів та батьків.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Загальні закономірності арт-терапевтичної роботи з дітьми дошкільного віку. Вихідні арт-терапевтичні принципи.

Тема 2. Особливості арт-терапевтичної роботи з дітьми дошкільного віку: атмосфера та її вплив, умови розподілу за підгрупами, місце і роль арт-терапевта.

Тема 3. Форми, методи і прийоми арт-терапевтичної роботи.

Тема 4. Типи арт-терапевтичних кабінетів та їх оснащення: кабінет-студія, кабінет для індивідуальної роботи, кабінет для групової інтерактивної роботи та кабінет універсального призначення.

Тема 5. Оздоровлення та розвиток дітей дошкільного віку засобами мистецтва. Вплив арт-терапії на фізичне, психічне, моральне та соціальне здоров’я дитини дошкільного віку.

Тема 6. Застосування арттерапії у перинатальний період розвитку дитини. Оздоровчий вплив образотворчого мистецтва (арт-терапія) на дітей дошкільного віку.    Подолання дитячих страхів, фобій, агресивності, неконтактності, регресу у поведінці та ревнощів методами арттерапії.Методика обговорення дитячих малюнків Вайолет Оклендер.

Тема 7. Підготовка та проведення арт-терапевтичних занять з дошкільниками. Вимоги до структури: налаштування, актуалізація візуальних, аудіальних та кінестетичних відчуттів, індивідуальна образотворча діяльність, активізація вербальної і невербальної комунікації, колективна робота у малих підгрупах.

Тема 8. Застосування казкотерапії, бібліотерапії, іммаготерапії, музикотерапії, вокалотерапії та кінезітерапії з метою оздоровлення дітей дошкільного віку. Співпраця дитини, педагога і батьків.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу: кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості Інституту педагогіки і психології: старший викладач Нападій Н.В.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 14 год., семінарських - 22 год., лабораторних – 6 год., самостійної роботи студентів – 45 год. Дисципліна викладається у ___семестрі.

VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Аллан Д. Ландшафт детской души. – Минск, 1997.
 2. Бурно М. Терапия творческим самовыражением. – М.,1989.
 3. Кейз К. Об эстетическом моменте переноса // Исцеляющее искусство. – 1998. – Т.1. - №3.
 4. Копытин А.И. Основы арт-терапии. – СПб., 1999.
 5. Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М., 2000.
 6. Кудрявцев В.Т. Творческий потенциал дошкольника: природа и структура. – М., 2002.
 7. Лебедева Л.Д. Педагогические аспекты арттерапии. – М.,2000.
 8. Оклендер В. Окна в мир ребенка. – М., 1997.
 9. Практикум по арт-терапии // Под ред.А.И.Копытина. – СПб., 2000.

Додаткова література.

 1. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. – СПб., 2000.
 2. Захаров А.И. Как помочь детям избавиться от страха. – СПб., 1995.
 3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб., 2001.
 4. Леганькова О. Психологическое здоровье дошкольников в контексте современной социокультурной ситуации / Вісник Інституту розвитку дитини. Вип..5. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К., Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2009.
 5. Нападій Н. Оздоровлення та розвиток дітей дошкільного віку засобами мистецтва / Вісник Інституту розвитку дитини. Вип..14. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К., Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2011.
 6. Овчар В. Ефективність формування у дітей старшого дошкільного віку емоційного здоров’я засобами ігротерапії / Вісник Інституту розвитку дитини. Вип..3. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К., Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2009.
 7. Орлова О. Казкотерапия як природний засіб формування морального здоров’я дошкільника / Вісник Інституту розвитку дитини. Вип..1. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К., Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2009.
 8. Старк А., Хендрикс К. Танцевально-двигательная терапія. – Ярославль, 1994.
 9. Фесюкова Л.Ю. Воспитание сказкой ( для пап и мам ) – Х., 1997.
 10. Филиппова Г.Г. Психология материнства и ранний онтогенез.- М., 1999.

IX. Метод навчання: Інтерактивні лекції, семінарські та лабораторні заняття.

X. Система оцінювання:    Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, оцінювання 1-го модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль: залік у ___семестрі.

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну: ___ березня

Детальніше...

Безпека життєдіяльності та екологія

Безпека життєдіяльності та екологія

Безпека життєдіяльності та екологія

(кафедра МБВООЖЗ)

     Дисципліна № ВВ2.1.01                                                                                       

       I семестр

     Кількість кредитів ЄКТС – 3 (лек. –14, прак. –12 год.)                

     Викладач – ст. викл. С.А. Ігнатенко                                                                 

Форма контролю – залік

I. Основна мета засвоєння курсу: метою навчальної дисципліни «БЖД та екологія» є забезпечення студентів екологічними знаннями,ознайомити студентів з основами екології людини як унікального біологічного виду, що поєднує в своїй природі соціальне і біологічне, а також з наслідками впливу різноманітних забруднень навколишнього середовища на здоров’я людини, з методами запобігання хімічними отруєннями та основними заходів, що дозволяють зберегти здоров’я в умовах трансформації екосистем.

II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності: формування в студентів базових компетенцій, необхідних при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

III. Завдання дисципліни забезпечення студентів екологічними знаннями, ознайомити студентів з основами екології людини як унікального біологічного виду, що поєднує в своїй природі соціальне і біологічне, а також з наслідками впливу різноманітних забруднень навколишнього середовища на здоров’я людини, з методами запобігання хімічними отруєннями та основними заходів, що дозволяють зберегти здоров’я в умовах трансформації екосистемформування.

Детальніше...

Біомеханіка та фізика

Біомеханіка та фізика

Біомеханіка та фізика (за проф.спрямуванням)

(кафедра МБВООЖЗ)

      Дисципліна № ВВ2.2.03                                                                                  IV семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 3 (лек. – 20 год., практ. – 24 год)

Викладач – ст.викл. Т.А. Кирпиченко                                          Форма контролю – залік

І. Основна мета засвоєння курсу: оволодіння елементарними знаннями з фізики і біофізики, що  забезпечать розуміння процесів життєдіяльності в організмі.

ІІ. Місце навчальної дисциплінив програмі підготовки фахівців даної спеціальності: створення фундаменту наукових знань для формування природничо-наукового світогляду у вчителя основ здоров’я.

ІІІ. Завдання дисципліни ознайомити студентів з термодинамічними, гідродинамічними, електричними та іншими процесами, що мають місце в живих системах.       

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Прояв законів термодинаміки в живих системах. Основи обміну речовин та енергії.

Тема 2. Сили міжмолекулярної взаємодії та напівпроникність клітинної мембрани. Біоелектричні явища.

Тема 3. Закони гідродинаміки і їх прояв в діяльності циркуляторних систем.

Тема 4. Основи біомеханіки. Використання законів механіки для оптимізації рухової активності.

Тема 5. Оптична система ока. Механізми сприйняття звукових хвиль. Ультразвукові хвилі. Внесенсорні (екстрасенсорні) явища і можливі механізми їх прояву.

Детальніше...

Валеологічна освіта дітей дошкільного віку

Валеологічна освіта дітей дошкільного віку

Валеофілософія та валеологічний потенціал релігії (МБВООЖЗ)

Валеофілософія та валеологічний потенціал релігії (МБВООЖЗ)

Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності (МБВООЖЗ)

Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності (МБВООЖЗ)

Виховання толерантності в учнів початкової школи

Виховання толерантності в учнів початкової школи

Вікова фізіологія та анатомія

Вікова фізіологія та анатомія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ ТА АНАТОМІЯ

(вибіркова)

ІІІ семестр

Дисципліна №____

Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити

І. Основна мета дисципліни полягає у: формуванні знань про закономірності росту та розвитку людини на всіх етапах онтогенезу; вікові особливості та геронтологічні зміни регулюючих і вегетативних систем; навчанні комплексу умінь і навичок визначення функціонального стану регулюючих та вегетативних систем на всіх етапах онтогенезу.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Вікова фізіологія та анатомія» дозволяє набути студентам додаткових ключових (життєвих) та професійних компетентностей .

ІІІ. Завдання дисципліни сформувати знання про закономірності росту та розвитку людини на всіх етапах онтогенезу; вікові особливості та геронтологічні зміни регулюючих і вегетативних систем; навчити комплексу умінь і навичок визначення функціонального стану регулюючих та вегетативних систем на всіх етапах онтогенезу.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.

Основні знання:

-        головні закономірності росту та розвитку людини на всіх етапах онтогенезу;

-        вікові особливості регулюючих та вегетативних систем на всіх етапах онтогенезу;

-        геронтологічні зміни регулюючих та вегетативних систем.

Основні вміння:

-        аналізувати морфологічні та функціональні показники осіб різного віку та виявляти їхні відхилення від нормативних значень;

-        визначати: фізичний розвиток людини за станом опорно-рухової системи на всіх етапах онтогенезу; стан склепіння стопи; збудливість м’язів за допомогою проб: Хвостека, Труссо, Люста та Шлезінгера;

-      проводити загальний аналіз шкірної чутливості (дослід Горовиця), досліджувати дотикову, холодову, теплову та больову чутливості шкіри людини;

-      дослідити сухожильні рефлекси у людини; моделювати рефлекторні дуги колінного, ліктьового та ахіллового рефлексів;

-        виробляти і загальмовувати зіничний умовний рефлекс; моделювати рефлекторні дуги зіничного рефлексу;

-        визначати функціональний стан серцево-судинної та дихальної системи на всіх етапах онтогенезу;

-        складати збалансований раціон харчування для людей різного віку та виду діяльності;

-     проводити розрахунок показників основного обміну на різних етапах онтогенезу та визначати основний обмін студентів за допомогою таблиць.

V. Короткий зміст дисципліни.

Змістовий модуль І. Вступ. Вікові особливості та геронтологічні зміни опорно-рухового апарату та покривів тіла людини.

Тема 1. Вступ. Основні періоди життя людини та їх характеристика.

Тема 2. Вікові особливості та геронтологічні зміни кісткової системи людини.

Тема 3. Вікові особливості та геронтологічні зміни м’язової системи людини.

Тема 4. Вікові особливості та геронтологічні зміни шкіри та підшкірної клітковини.

Змістовий модуль II. Вікові особливості та геронтологічні зміни регулюючих та вегетативних систем.

Тема 1. Вікові особливості та геронтологічні зміни нервової системи та органів чуття.

Тема 2. Вікові особливості та геронтологічні зміни ендокринної системи.

Тема 3. Вікові особливості та геронтологічні зміни серцево-судинної і дихальної системи.

Тема 4. Вікові особливості та геронтологічні зміни травної системи та обміну речовин і енергії.

Тема 5. Вікові особливості та геронтологічні зміни сечостатевого апарату людини.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу.

Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я факультету педагогіки та психології: доцент       В.Г. Білик.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу.

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 14 год., практичних - 16 год., самостійної роботи студентів – 60 год.

Дисципліна викладається у ІІІ семестрі.

VIII.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.

1. Коцан І. Я. Вікова фізіологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Я. Коцан, С. Є. Швайко, О. Р. Дмитроца. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 376 с.

2. Литонік В. І., Антонік І. П. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. / В. І. Литонік, І. П. Антонік. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 336 с.

3. Любимова З. В., Маринова К. В., Никинина А. А. Возрастная физиология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / З.В. Любимова, К. В. Маринова. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 2. – 378 с.

4. Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. Бобрицька. – К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.

5. Маркосян А. А. Вопросы возрастной физиологии. / А. А. Маркосян. – М.: Просвещение, 1974. – 223 с.

6. Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія . Теорія. Практика. Тести. : навч. посіб. / П.Д. Плахтій, М.П. Мисів, О.І. Циганівська. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка, 2008. - 332с.

7. Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія і валеологія. Лабораторний практикум / П.Д. Плахтій, С.В. Страшко, В.К. Підгорний. - 2-е вид., доп. та перероб. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський, 2010. - 308с.

8.Хоменко Б.Г., Дідков О.М. Анатомія і фізіологія дитячого організму: Навчальний посібник / Б.Г. Хоменко, О.М. Дідков. – К.: НПУ ім. Драгоманова, 2004. – 373с.

9. Хрипкова А. Г. Вікова фізіологія. / А. Г. Хрипкова. – К.: Вища школа, 1982. – 262 с.

IX. Метод навчання: Лекції та практичні заняття.

X. Система оцінювання:

Поточний контроль - оцінювання: усної відповіді на практичних заняттях; виконання практичних робіт; презентації індивідуального проекту; 2-х модульних контрольних робіт.

Підсумковий контроль: залік у ІIIсеместрі.

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну: 1 березня

Детальніше...

Вікова фізіологія та валеологія

Вікова фізіологія та валеологія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЯ

(вибіркова)

ІІІ семестр

Дисципліна №____

Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити

І. Основна мета дисципліни полягає у: формуванні знань про закономірності росту, розвитку, функціонування та життєдіяльності організму людини в різні періоди онтогенезу; формуванні оздоровчого світогляду; створенні стійких мотивацій щодо здорового способу життя; навчанні комплексу оздоровчих умінь і навичок, механізмів організації життєдіяльності на принципах здорового способу життя.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Вікова фізіологія та валеологія» дозволяє набути студентам додаткових ключових (життєвих) та професійних компетентностей .

ІІІ. Завдання дисципліни сформувати знання про закономірності росту, розвитку, функціонування та життєдіяльності організму людини в різні періоди онтогенезу; сформувати оздоровчий світогляд; створити стійку мотивацію щодо здорового способу життя; навчити комплексу оздоровчих умінь і навичок, механізмів організації життєдіяльності на принципах здорового способу життя.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.

Основні знання:

-        загальні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків;

-        структурні та функціональні характеристики органів і систем людини в віковому аспекті;

-        складники і чинники формування здорового способу життя;

-        закономірності і особливості впливу соціуму, які визначають здоров’я сучасної людини.

Основні вміння:

-          визначати загальнобіологічні та спеціальні поняття;

-          застосовувати конкретні знання для пояснення фізіологічних процесів, еволюційних особливостей, екологічних ситуацій;

-          надавати першу медичну допомогу при травмах, кровотечах тощо;

-          обґрунтовувати необхідність для сучасної людини набуття знань, вмінь і навичок збереження і зміцнення здоров’я;

-          визначати основні чинники формування здорового способу життя;

-          обирати доцільні для індивіда форми і методи формування фізичного, психічного і духовного здоров’я;

-          впроваджувати заходи, спрямовані на профілактику вживання алкоголю, наркотиків, тютюнокуріння, зараження на СНІД, розраховані на різні цільові та вікові аудиторії.

V. Короткий зміст дисципліни.

Змістовий модуль І. Вступ.Вікові особливості фізіологічних систем людини.

Тема 1. Вступ до вікової фізіології. Основні етапи розвитку людини в онтогенезі.

Тема 2. Вікові особливості опорно-рухового апарату.

Тема 3. Вікові особливостірегулюючих систем.

Тема 4. Вікові особливості серцево-судинної системи.

Тема 5. Вікові особливості дихальної системи.

Тема 6. Вікові особливості процесу травлення та обміну речовин.

Тема 7. Вікові особливості системи виділення та терморегуляції.

Змістовий модуль II. Основи здорового способу життя та попередження хвороб і девіантної поведінки.

Тема 1. Вплив на стан здоров'я людини соціальних та екологічних чинників.

Тема 2. Науково обґрунтований спосіб життя як основа фізичного здоров'я.

Тема 3. Основи психічного здоров'я.

Тема 4. Соціальні та психофізіологічні причини вживання наркотичних речовин і шляхи профілактики різних форм девіантної поведінки.

Тема 5. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення. Всебічна поінформованість населення як провідний шлях поліпшення епідемічної ситуації.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу.

Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я факультету педагогіки та психології: доцент        В.Г. Білик.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу.

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 16 год., семінарських - 14 год., самостійної роботи студентів – 60 год.

Дисципліна викладається у ІІІ семестрі.

VIII.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.

1. Валецька Р.О. Основи валеології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р.О. . Валецька. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 348 с.

2. Коцан І. Я. Вікова фізіологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Я. Коцан, С. Є. Швайко, О. Р. Дмитроца. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 376 с.

3. Любимова З. В., Маринова К. В., Никинина А. А. Возрастная физиология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / З.В. Любимова, К. В. Маринова. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 2. – 378 с.

4. Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. Бобрицька. – К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.

5. Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія . Теорія. Практика. Тести. : навч. посіб. / П.Д. Плахтій, М.П. Мисів, О.І. Циганівська. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка, 2008. - 332с.

6. Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія і валеологія. Лабораторний практикум / П.Д. Плахтій, С.В. Страшко, В.К. Підгорний. - 2-е вид., доп. та перероб. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський, 2010. - 308с.

 1. - К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. -73 с.

8. Хоменко Б.Г., Дідков О.М. Анатомія і фізіологія дитячого організму: Навчальний посібник /Б.Г. Хоменко, О.М. Дідков.– К.: НПУ ім. Драгоманова, 2004.–373 с.

9. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. / А.Г. Хрипкова.–К.: Вища школа, 1982. – 262 с.

IX. Метод навчання: Лекції та семінарські заняття.

X. Система оцінювання:

Поточний контроль - оцінювання: усної відповіді на семінарських заняттях, презентації індивідуального проекту, 2-х модульних контрольних робіт.

Підсумковий контроль: залік у ІIIсеместрі.

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну: 1 березня

Детальніше...

 Ґендерна психологія

Ґендерна психологія

Ґендерна психологія

    Ґендерна психологія – галузь психології, яка досліджує закономірності психічної діяльності та поведінки особистості, що визначають біологічною статтю, соціальним ґендером та їхнім співвідношенням. У навчальному курсі надається характеристика маскулінних та фемінних рис, порівнюються пізнавальні процеси жінок і чоловіків, розкриваються проблеми соціалізації, ролей та ґендерних відносин. При вивченні ґендерних характеристик розглядається ідентичність чоловіків і жінок та її складові: уявлення, стереотипи, установки, пов'язані з статевої диференціацією, стратифікацією і іерархізацією. Особлива увага приділяється вивченню продуктивних стратегій і тактик поведінки чоловіків і жінок, що дозволяє долати традиційні ґендерні стереотипи, а також аналізу закономірностей і механізмів зміни існуючих та розвитку нових ґендерних стереотипів.

Детальніше...

Генетичні хвороби людини та психогенетика

Генетичні хвороби людини та психогенетика (кафедра МБВООЖЗ)

Генетичні хвороби людини та психогенетика (кафедра МБВООЖЗ)

Дисципліна № ВВ2.2.02                                                                                      IV семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 3 (лек. – 14 год., практ. – 8 год., лаб. – 8 год.)

Викладач – доцент Мегалінська Г.П.                                                              Форма контролю – залік

І. Основна мета засвоєння курсу: ознайомлення майбутнього вчителя основ здоров’я з моногенними, полігенними та комплексними хворобами людини; з генетичною та середовищною складовою впливу на психічні та психофізіологічні характеристики людини.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності: формування в студентів додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійно-педагогічної підготовки

        ІІІ. Завдання дисципліни: в формуванні уявлень про небезпеку дії мутагенів та наслідки генних, хромосомних та геномних мутацій. Вміти діагностувати спадкові хвороби та знати особливості поведінки людини з генними та хромосомними аномаліями, про вплив середовищних та генетичних факторів на інтелект, темперамент та схильність до вживання психологічно-активних речовин.

        ІV. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Генетика людини. Генетика популяцій. Закон Харді-Вайнберга.

Тема 2. Вроджені неспадкові хвороби.

Тема 3. Моногенні і полігенні хвороби. Аутосомно-рецисивні та аутосомно-домінантні спадкові хвороби. Хвороби, зчеплені із статтю.

Тема 4. Мітохондріальні хвороби. Хромосомні мутації. Хромосомні хвороби. Комплексні генетичні хвороби.

Тема 5.Предмет і принципи психогенетичних досліджень.

Тема 6. Генетика психічних розладів. Психогенетика аномальної та девіантної поведінки.

Тема 7. Психогенетика темпераменту та інтелекту.

Детальніше...

Герменевтика мистецтва

Герменевтика мистецтва

ГЕРМЕНЕВТИКА МИСТЕЦТВА

ОС магістр

Семестр 3

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета засвоєння курсу - оволодіння закономірностями розуміння мистецтва, його завданнями, продуктивними методами та формами аналізу художніх творів; студент має оволодіти вміннями організовувати сприймання творів візуального мистецтва, здійснювати їх аналіз та трансляцію його результатів. Завдання дисципліни - оволодіння студентами системою знань, що забезпечують функціонування герменевтичних технологій у розкритті змісту твору мистецтва, становлення їх досвіду трансляції соціально значущих культурних смислів. Студентам запропонують сучасні медійні засоби репрезентації інтерпретаційного досвіду роботи з візуальним текстом.

Детальніше...

Готовність до взаємодії психолога з колективом школи

Готовність до взаємодії психолога з колективом школи

Готовність до взаємодії психолога з колективом школи

 

Мета курсу – актуалізація, закріплення, розширення та поглиблення знань студентів щодо психологічних особливостей готовності до взаємодії з адміністрацією та педагогічним колективом школи. Формування компетентності студентів в галузі психологічної готовності особистості до різних видів діяльності, здійснення психологічної діагностики готовності особистості до взаємодії.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості психологічної готовності практичного психолога до взаємодії з педагогічним колективом школи.

Основними завданнями вивчення вибіркового курсу є:

- вивчення основних підходів до проблеми взаємодії у психологічній науці;

- вивчення теоретичних основ психологічної готовності до взаємодії, її структури, мотивації, особливостей формування в нормі та при патології;

- вивчення основних методів та методик визначення психологічної готовності особистості до діяльності;

- розробка методичних рекомендацій щодо покращення готовності особистості до діяльності;

- пізнати групово-динамічні феномени та усвідомлювати свою причетність до міжособистісних ситуацій, що виникають під час взаємодії з педагогічним колективом школи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 1. визначати особливості психологічної готовності практичних психологів до взаємодії з колективом школи, виділяти проблемні моменти;
 2. вміти застосовувати на практиці основні прийоми активізації та розвитку психологічної готовності психолога до взаємодії з колективом школи.

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: загальна психологія з практикумом, вікова психологія, соціальна психологія, експериментальна психологія, психофізіологія.

Забезпечувані дисципліни: методика викладання психології та педагогічна майстерність.

Детальніше...

Графічні технології реклами

Графічні технології реклами

Опис навчальної дисципліни ВВ2.3.7

Графічні технології реклами

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

екскурсії,

мультимедійний,

фасилітації,

творче завдання

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Загальна кількість годин – 90 год.

Денна – 90 год.

Заочна

Освітній рівень:

бакалавр

Лекції

2

 

Семінарські (практичні) заняття

Статус дисципліни

вибіркова

32

 

Лабораторні заняття

Форми поточного контролю

творчих практичних завдань

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 4 (2015)

   

Індивідуальні заняття

Семестр – VII

   

Самостійна робота

Тижневе навантаження (год.)

аудиторне – 2

самостійна робота – 4

56

 

Форма підсумкового контролю

залік диференційований

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

Мова навчання – українська

1/2

 

Передумова навчання

комп’ютерна графіка

композиція

 

       

 Мета і завдання навчальної дисципліни: знайомство майбутнього вчителя з засобами художньої виразності в сфері зовнішньої реклами та застосування здобутих знань на практиці.

Програма навчальної дисципліни. Зовнішня реклама, її зміст і призначення.

Види зовнішньої реклами та напрямки розвитку. Засоби виразності та композиційна побудова рекламних об’єктів. Рекламні матеріали і їх застосування. Сучасне обладнання.

Бібліографія: 1. Рекламная иллюстрация: креативное восприятие. – М., 2003. 2. Ляпина Т.В. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы: Экспресс-курс современной рекламы. – К., 2002.

Методичне забезпечення: пропонуються конспекти лекцій, мультимедійна підтримка і творчі завдання.

Зауваження: курс базується на загальних знаннях комп’ютерної графіки і композиції

Лектор: Сова Ольга Сергіївна, викладач, лауреат Всеукраїнської художньої премії імені Наталі Забіли.

Факультет: Педагогіки і психології

Адреса: 01056, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, тел. 044-486-41-40 

Детальніше...

Графічний практикум

Графічний практикум

Опис навчальної дисципліни ВВ2 3.6

Графічний практикум

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

екскурсії,

мультимедійний,

фасилітації,

творче завдання

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Загальна кількість годин – 90 год.

Денна – 90 год.

Заочна

Освітній рівень:

Бакалавр

Лекції

2

 

Семінарські (практичні) заняття

Статус дисципліни

Вибіркова

32

 

Лабораторні заняття

Форми поточного контролю

творчих практичних завдань

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 4 (2015)

   

Індивідуальні заняття

Семестр – VII

   

Самостійна робота

Тижневе навантаження (год.)

аудиторне – 2

самостійна робота – 3

56

 

Форма підсумкового контролю

залік диференційований

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

Мова навчання – українська

1/2

 

Передумова навчання

комп’ютерна графіка,

композиція

Мета і завдання навчальної дисципліни: знайомство майбутнього вчителя з засобами художньої виразності графічного дизайну та застосування здобутих знань на практиці.

Програма навчальної дисципліни. Графічний дизайн, його призначення і засоби виразності. Носії реклами та їх проектування.

Бібліографія: 1. Куценко М. Основи графічного дизайну. – К., 2010.2. Головлева Е.Л. Основы рекламы. – М., 2005.

Методичне забезпечення: пропонуються конспекти лекцій, мультимедійна підтримка і творчі завдання.

Зауваження: курс базується на загальних знаннях комп’ютерної графіки і композиції.

Лектор: Сова Ольга Сергіївна, викладач, лауреат Всеукраїнської художньої премії імені Наталі Забіли.

Факультет: Педагогіки і психології

Адреса: 01056, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, тел. 044-486-41-40

Детальніше...

Декоративна пластика

Декоративна пластика

ДЕКОРАТИВНА ПЛАСТИКА

ОС бакалавр

Семестр 7

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета спецпрактикуму полягає у формуванні умінь створення авторського художнього керамічного панно та їх транспонування в процес практичної діяльності викладача позашкільних художніх навчальних закладів. Завдання спецпрактикуму навчити студентів володіти конструктивно-пластичними прийомами створення художніх керамічних виробів площинного типу, розширити уміння і навички в композиційній роботі з різними керамічними матеріалами. Студенти оволодіють уявленнями про місце декоративного керамічного панно в оформленні інтер’єру, про принципи естетики формоутворення різновидів панно, опанують особливості керамічних матеріалів у процесі виготовлення керамічного панно, оптимальні методи виготовлення керамічного панно, технологічні особливості декорування, закономірності створення декоративного панно за різними композиційними схемами, технологічні прийоми підготовки глиняної маси, особливості моделювання узагальненої форми від цілого до деталей і навпаки, а також способами декорування керамічної поверхні поливами, ангобами, солями тощо.

Детальніше...

Декоративний народний розпис

Декоративний народний розпис

Опис навчальної дисципліниВВ2.3.3

Декоративний народний розпис

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

проблемно-пошуковий,

мультимедійний,

творче завдання

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Загальна кількість годин – 90 год.

Денна 90 год.

Заочна

Освітній рівень:

бакалавр

Лекції

2

 

Семінарські (практичні) заняття

Статус дисципліни

вибіркова

32

 

Лабораторні заняття

Форми поточного контролю

оцінювання творчих практичних завдань

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 4 (2015)

   

Індивідуальні заняття

Семестр –VІІ

   

Самостійна робота

Тижневе навантаження (год.)

аудиторне – 2

самостійна робота – 4

56

 

Форма підсумкового контролю

залік диференційований

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

Мова навчання – українська

1/2

 

Передумова навчання

декоративно-прикладне мистецтво, композиція

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування стійкого інтересу до майбутньої професійної діяльності, засвоєння базового категоріального апарату, оволодіння майбутніми учителями практичними уміння зі створення художніх виробів з декоративним народним розписом.

Програма навчальної дисципліни. Декоративний народний розпис в історичному розвитку. Видатні майстри народного розпису. Традиції та мова народного розпису. Особливості побудови та виконання елементів і композиції в народному розписі. Підготовка мотивів до виконання авторської роботи в народній стилістиці. Видатні майстри петриківського розпису. Традиції та мова петриківського розпису. Особливості побудови та виконання елементів і композиції в петриківському розписі. Підготовка мотивів до виконання авторської роботи в петриківській стилістиці.

Бібліографія:Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. – Л., 2012.

Методичне забезпечення: Мультимедійна підтримка і творчі завдання.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором).

Зауваження: курс базується на загальних знаннях з композиції, декоративно-прикладного мистецтва.

Лектор: Плазовська Любов Василівна, доцент, кандидат педагогічних наук, член Національної спілки художників України.

Практичні проводить: Соломко Ірина Петрівна, викладач.

Факультет: Педагогіки і психології

Адреса: 01056, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, тел. 044-486-41-40

Детальніше...

Дерматологія з основами догляду за шкірою

Дерматологія з основами догляду за шкірою

Дитяча література

Дитяча література ("Дошкільна освіта")

Ділова іноземна мова ("Початкова освіта")

Ділова іноземна мова ("Початкова освіта")

Документознавство

Документознавство

«Документознавство»

Кількість кредитів ЄКТС – 3                                                             VIII семестр

I. Основна мета засвоєння курсу дозволяє формування професійної компетентності студентів з питань наукових основ управління загальноосвітнім навчальним закладом, організації методичної роботи в школі, внутрішньошкільного керівництва і контролю, узагальнення та впровадження в практику досягнень передового педагогічного досвіду та педагогічної науки.

II. Завдання дисципліни навчити студентів володіти методами, формами та засобами формування громадянської позиції молодшого школяра, а також сформувати в них основи вмінь творчо застосовувати свої знання на практиці.

IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

                                                                 Основні вміння:

 

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Загальні положення діловодства в школі

Тема 2. Організаційно-розпорядча документація школи

Тема 3. Документація із особового складу

Тема 4. Вимоги й особливості ведення вчителем початкових класів шкільної документації

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу:

Кафедра педагогіки та методики початкового навчання: ст.викладач Тесленко Т.В.

Детальніше...

Документознавство в початковій школі

Документознавство в початковій школі

Долікарська медична допомога у невідкладних станах

}Долікарська медична допомога у невідкладних станах

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Долікарська медична допомога у невідкладних станах»

Дисципліна №

Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити                                                           ІІІ семестр

       І. Основна мета засвоєння курсу Долікарської медичної допомоги у невідкладних станах»  полягає у формуванні у майбутнього вчителя навичок надання першої медичної допомоги при станах, які можуть загрожувати життю людини.

     ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців данного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Долікарська медична допомога у невідкладних станах» дозволяє набути студентами знань з надання медичної допомоги при невідкладних станах та травмах.

     ІІІ. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Долікарська медична допомога у невідкладних станах» є формування у майбутнього вчителя вмінь за загальноприйнятими ознаками стану хворого або потерпілого учня, визначати необхідний об’єм медичної допомоги, та не зволікаючи надавати першу медичну допомогу, спрямовану на попередження можливих ускладнень або летального наслідку. Така медична допомога вчителя є обов’язковим елементом його професійної компетентності

       IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування данної дисципліни.

Згідно з вимогами програми студенти повинні знати:

-питання загальної та особистої гігієни;                                                                                                   

- основні ознаки патологічних станів у дітей дошкільного і шкільного віку;                                                                                                                                        

- ознаки клінічної і біологічної смерті, основи реанімації;                                                                                              

-основи надання допомоги при деяких патологічних станах( опіках, відмороженнях, ушкодженнях електричним струмом, отруєннях, переломах, кровотечах, пораненнях тощо) і раптових захворюваннях у звичайних умовах та екстремальних ситуаціях;                                                          

- основи долікарської діагностики, класифікацію раптових захворювань( у тому числі епідемічних процессів) та патологічних станів;                                                                                                             

 - техніку надання долікарської допомоги в різних умовах, спрямовану на попередження ускладнень та порятунок потерпілого.

Студенти повинні вміти:

-   володіти навичками діагностики раптових захворювань та патологічних станів( володіти навичками реанімації, вимірювати температуру тіла, артеріальний тиск, визначати та оцінювати пульс, диханння тощо);

-   володіти технікою надання долікарської допомоги при травмах, кровотечах, утопленнях, задусі, ураженнях різними хімічними і фізичними факторами та при отруєннях;

-   розпізнавати ознаки та надавати першу допомогу при укусах змій, отруйних комах, собак та інших тварин;

-   володіти технікою десмургії, транспортної іммобілізації та тимчасової зупинки кровотеч;

-   володіти технікою беззондового промивання шлунку, очисної клізми, застосування компресів, банок, гірчичників, льоду, ванн(місцевих та загальних), ін’єкцій, інгаляцій;

-   користуватись доступними лікарськими препаратами;

Студенти повинні знати:

-   володіти навичками введення доступних лікарських препаратів в організм хворого при невідкладних станах(зовнішнє, внутрішнє, парентеральне);                                                                  

-   володіти правилами роботи в умовах стихійного лиха чи екстремальних   ситуацій;                                     

-   використовувати набуті знання не тільки в побуті та особистому житті, а й у повсякденній роботі з дітьми.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Невідкладні стани. Догляд за хворими.

       Тема 2. Перша медична допомога при хворобах та невідкладних станах, що виникають при захворюваннях дихальної системи.

       Тема 3. Перша медична допомога при невідкладних станах, що виникають при захворюваннях серцево-судинної системи

       Тема 4. Перша медична допомога при невідкладних станах, що виникають при захворюваннях системи травлення

       Тема 5. Перша медична допомога при невідкладних сечовидільної системи

       Тема 6. Долікарська діагностика і надання першої медичної допомоги при коматозних станах

       Тема 7. Перша медична допомога при отруєннях

       Тема 8. Перша медична допомога при алергічних реакціях, анафілактичному шоці

       Тема 9. Перша медична допомога при гострих психоневрологічних порушеннях

       Тема 10. Долікарська діагностика та надання першої медичної допомоги при механічній задусі

       Тема 11. Перша медична допомога при захворюваннях викликаних фізичними факторами

       Тема 12. Травми, їх види. Ускладнення травм.

       Тема 13. Закриті і відкриті ушкодження.

       Тема 14. Десмургія. Транспортна іммобілізація.

       Тема 15. Травми черепа, грудної клітки і живота.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забеспечувати викладання курсу.                                                                                                                                 

 Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоровя: старший викладач Г.М. Гусєва.

Обсяг навчального навантаження на термін викладання курсу.                                    На вивчення дисциплини відводится 90 годин з яких: лекційних – 14 год., практичних – 16 год., самостійна робота – 60 год. Дисципліна викладається у ІІІ семестрі.

VII. Основні інформаційні джерела до вивчення диципліни.

 1. Ганджа І М Внутрішні хвороби: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ганджа І.М.- Київ, Здоров’я, 2002. – 227 с.
 2. Неговский В. А. Основы реаниматологии: учебное пособие [для студ. высш. уч.зав. ] / Неговский В. А. – Москва: Просвещение, 1997. – 157 с.
 3. Крістман В.М. Внутрішні хвороби з елементами догляду за хворими: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Крістіан В.М. – Київ; Медицина, 2007.- 323 с.

VIII. Методи навчання.

Лекції із застосуванням електронних презентацій. Практичні заняття.

IX. Система оцінювання:

     Поточний контроль: оцінювання завдань на практичних заняттях, 2 модульні контрольні роботи, виконання творчих завдань.

Підсумковий контроль:залік.

Х. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті.

Детальніше...

Економіка освіти

Економіка освіти

Опис навчальної дисципліни

Економіка освіти

Шифр дисципліни: ВВ2.1.01

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування системи теоретичних і прикладних компетентностей про категорії, поняття та механізми функціонування та розвитку системи освіти.Завдання: формування знань, вмінь і навичок у галузі надання освітніх послуг; надання студентам у доступній формі та на науковій основі ґрунтовних знань про процеси, що відбуваються у освітній сфері нашої країни; допомогти студентам ефективно включитися в систему нових соціально-економічних відносин, що буде сприяти зменшенню ступеня соціальної напруже­ності в суспільстві.

Програма навчальної дисципліни: Економіка освіти як наука та навчальна дисципліна. Освіта в економічних концепціях. Результати діяльності у сфері освіти. Освіта в сучасних умовах економіки. Освітній потенціал: сутність, структура та оцінка. Розвиток освітнього потенціалу та його роль у суспільному прогресі. Освітня діяльність: сутність та її організація. Держава і освіта. Фінансовий механізм освіти в сучасних умовах. Соціально-економічна ефективність освітньої діяльності. Навчальний заклад як суб’єкт господарювання. Система кошторисного фінансування навчальних закладів. Менеджмент і маркетинг у сфері освіти. Кадровий потенціал навчального закладу. Навчально-матеріальна база освіти. Перспективи розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства. Особливості організації та розвитку освіти в країнах світу.

Бібліографія: 1.Каленюк І.С. Економіка освіти: навч. посіб. – К.: Знання України, 2003. – 316с. 2. Розвиток вищої освіти та економіка знань: Монографія / Каленюк І.С., Куклін О.В. — К.: Знання, 2012. — 343 с. 3. Шкільний бюджет: навч.-метод. посіб. для керівників освіти / В.Мархлєвський, Ю.Шукевич, Л.Паращенко [та ін.]; Міжнар. фонд "Відродження". – К.: Таксон, 2011. - 154 с. 4. Щетинин В. П., Хроменков Н. А., Рябушкин Б. С. Экономика образования: Учеб. пособие. — М.: Рос. педагогическое агентство, 1998. — 306 с.

Методичне забезпечення:Шкільний бюджет у сучасних умовах: Практико-орієнтований посібник для директора школи / за заг. ред. Шукевича Ю.В. – К.: Факт, 2009. – 144 с.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)  

Зауваження:дисципліна є органічним продовженням таких дисциплін як політична економія, історія економіки та економічної думки, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, економічний аналіз.

Лектор: Бицюра Юрій Васильович, доцент.

Факультет: факультет соціально-психологічних наук та управління.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 3/14, к. 3-15. Телефон: 486-49-34.

Детальніше...

Екстрена психологічна допомога

Екстрена психологічна допомога

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦКУРС «ЕКСТРЕНА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА»

3 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 3                          

      I.      Основна мета засвоєння курсу: орієнтація майбутніх фахівців на спробу об’єднання теоретичних знань з відпрацюванням практичних навичок у роботі з людьми, що постраждали від наслідків впливу надзвичайних (екстремальних ситуацій) техногенного, природного та біолого-соціального походження

    II.   Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Екстрена психологічна допомога» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ.  Завдання дисципліни – є формування знань і умінь щодо організації та здійснення екстреної психологічної допомоги у надзвичайних та кризових ситуаціях

.

ІV.     Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни

            Основні знання про:

-                      головні категорії та поняття дисципліни: “екстремальна ситуація“, “перша психологічна допомога постраждалим“, “фактори викликані екстремальною ситуацією“, “техніки екстреної психологічної допомоги“  та ін.;

-                      структуру та організацію проведення психологічних заходів за умов надзвичайних (екстремальних) ситуацій;

            Основні уміння:

-                     проводити індивідуально-психологічний аналіз власного стану психосоматичного здоров’я та близьких оточуючих людей після пережитих складних/екстремальних життєвих ситуацій;

-                      коректно використовувати психодіагностичні та психотерапевтичні методики для осіб, котрі пережили ситуаційно детерміновану екстремальної ситуацію.

V.        Короткий зміст дисципліни

            Тема 1. Предмет, завдання та система принципів екстреної психологічної допомоги

Визначення поняття «психологічна проблема». Зміст діяльності кризового психолога. Основні принципи надання екстреної психологічної допомоги.

            Тема 2. Основні поняття, що використовуються в межах кризової психологіїКриза й критична ситуація. Кризова подія. Психічна травма. Психологічний зміст переживання.

            Тема 3. Засоби корекції кризових станів особистості. 

Класифікація видів психологічної допомоги. Сучасні напрями й організація психологічної допомоги при кризових станах особистості. Сутність психологічної допомоги постраждалим.

           Тема4. Особливості надання психологічної допомоги людині, яка перебуває у передсуїцидальному стані.

Загальнотеоретичні передумови аналізу проблеми суїцидальної поведінки в контексті основних наук про людину. Фактори суїцидальної небезпеки. Індикатори суїцидального ризику. Допомога потенційному суїциденту.

Тема 5. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації.

            Особливостіпідготовкипсихологадовиїздувзонунадзвичайної ситуації. Загальніправила надання екстреної психологічної допомоги в умовах військового конфлікту. Особливості роботи психолога в зоні надзвичайної ситуації.

             Тема 6. Надання психологічної допомоги дітям, що пережили травматичну ситуацію.

Особливості пререживання надзвичайних ситуацій дітьми. Реакція дитини на втрату. Вимоги до фахівців, що проводять екстрену психологічну допомогу дітям, які пережили трагедію. Принципи й методи психокорекційної роботи з дітьми.

             Тема 7. Збереження психічного здоров’я кризових психологів.

Психофізичні, поведінкові та соціально-психологічні симптоми професійного вигорання. Синдром емоційного вигорання. Засоби профілактики.

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра практичної психології , доцент І.В.Томаржевська.

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

            На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 16 годин, практичних занять – 8 годин, семінарських занять – 6 годин, самостійної роботи студентів - 60 годин.

            Дисципліна викладається у 3 семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.             Бадхен А.А.(ред) Методическое пособие по работе с посттравматическим стрессовым расстройством. Михайлова Т.И., Певзнер М.М.(сост). СПб,ин-т ГАРМОНИЯ,2001.

2.             Владиславова Н. Особенности кратосрочной интенсивной психотерапии и підготовки психологических кадров для работы в экстремальных ситуациях // Доклады X  итоговой конференции Европейской ассоциации психотерапии европейского конгресса по психотерапии. Москва, 1-4 июля 2001.

3.            Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.:  НУЦЗУ, 2010. - 401 с.

4.             Крюкова М.А., Никитина Т.И., Сергеева Ю.С. Экстренная психологическая помощь: Практическое пособие. М.,Попурри,1999.

5.             Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации.- М.: Изд-во Эксмо, 2005.

6.             Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы. – М.: Изд-во Эксмо, 2006.

7.             Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. М.,ПЕР СЭ,2001.

8.             Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подійĤ методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : ТОВ “Видавницт- во “Логос”. – 207 с.

9.             Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия/Сост. А.Е.Тарас, К.В.Сельченок.- М.: АСТ, Мн.: Харвест,2002.

10.         Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. СПб., Речь,2004.

     

IX.      Метод навчання: Лекції, практичні та лабораторні заняття із застосуванням інформаційних технологій: тренування по FACS, робота з піктограмами тощо. Консультації (згідно розкладу).

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, модульних тестових завдань, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: екзамен у 3 семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну в деканаті

Детальніше...

Емоційна сфера в структурі особистості

Емоційна сфера в структурі особистості

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦКУРС «ЕМОЦІЙНА СФЕРА В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ»

8 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 2                          

       I.            Основна мета засвоєння курсу полягає у поглибленні знань з психології емоцій, формуванні уміння керувати своїми емоціями, визначати особливості емоційної сфери клієнта.

    II.            Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Емоційна сфера в структурі особистості» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни – навчити студентів уміння діагностувати емоційний розвиток особистості в різні вікові періоди, надавати клієнту психоконсультативну допомогу з урахуванням його емоційного стану.

ІV.     Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни

            Основні знання про:

-          структуру емоційної сфери особистості, функції та способи вираження емоцій;

-          роль емоцій у діяльності та поведінці особистості;

-          прояви емоційних станів та процесів на психофізіологічному та соціальному рівнях;

-          ознаки патології емоцій;

-          закономірності розвитку емоційної сфери в онтогенезі.

            Основні уміння:

-          визначати та диференціювати різні емоційні стани й процеси, зокрема за зовнішніми мімічними та пантомімічними проявами;

-          діагностувати емоційний розвиток особистості;

-          управляти своїми емоціями, коригувати емоційні стани;

-          складати розвивальні програми для емоційного розвитку осіб різних вікових груп;

-          розробляти корекційні програми для подолання деструктивних емоційних станів.

V.      Короткий зміст дисципліни

            Тема 1. Введення в психологію емоцій. Визначення емоцій. Види емоційних станів. Афекти, почуття і настрої, їх психологічна характеристика. Історія поглядів на почуття та емоції (Аристотель, Декарт, Платон, Спіноза). Погляди Ч.Дарвіна на виникнення та розвиток виражальних рухів.

            Тема 2.Функції емоцій. Біологічне значення емоцій. Якісні відмінності емоцій тварин і людини. Еволюція емоцій у філогенезі та онтогенезі. Класифікація функцій емоцій.

            Тема 3. Психофізіологічні основи емоцій. Фізіологічні основи емоцій.  Експериментальні дослідження емоцій (Х. Дельгадо, В.М. Смирнов), дослідження базальних емоцій (В.Д. Небиліцин), дослідження емоційних станів, викликаних подразненням різних структур головного мозку (П.В. Симонов), теорія «коло Папеца», лімбічна концепція емоцій (Г. Шепард), нейрофізіологічні дослідження нової кори Клювера-Бюси, «лобний синдром» (А.Р. Лурия).Емоціїяк специфічний вид фізіологічних процесів (періферична теорія Джемса-Ланге, таламічна теорія емоцій Кеннона-Барда). Емоціїяк біологічний продукт еволюціїіологічна концепція емоцій П. К. Анохіна).

            Тема 4. Теорії емоцій. Трьохвимірна концепція почуттів В.Вундта. Емоції як регулятор поведінки та діяльності (гормічна теорія Макдауголла, психоаналітична концепція емоцій). Емоції як специфічний вид когнітивних процесів (теорія когнітивного диссонанса Л. Фестингера, когнітивно-фізіологична теорія емоцій С.Шехтера, познавальна теорія емоцій Р.Лазаруса, інформаційна теорія П.В.Симонова). Теорія дифференциальних емоцій К. Ізарда. Развиток уявлень про емоції у вітчизняній науці (С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв).

            Тема 5. Емоційні стани. Проблема емоційних станів у психології. Емоційний тон відчуттів. Почуття та їх класифікація. Настрої та їх особливості. Афект і його характеристики. Стрес, стадії його розвитку, Фрустрація. Типи реакції людини в стані фрустрації.

            Тема 6. Роль емоцій у діяльності, поведінці та розвитку особистості. Емоції у пізнавальній діяльності та творчості. Проблема організації та дезорганізації поведінки. Оволодіння поведінкою, роль символічних засобів регуляції емоційних станів. Емоційний інтелект. Мотивація і емоції. Оптимум мотивації (закон Йеркса – Додсона). Емоціогенні ситуації та мотивація. Надмірна мотивация. Почуття як відображення стійких ставлень людини до об’єктів. Моральні, інтелектуальні та естетичні почуття. Емоційні властивості особистості. Психологічні типи (К.Г.Юнг).

            Тема 7. Патологія емоцій: афективні синдроми і розлади. Етіологія емоційних порушень. Афективні синдроми: тривожний, депресія, манія, дисфорія. Афективні розлади: ейфорія, апатія, емоційна тупість, емоційна неадекватність, емоційна амбівалентність.Синдром «емоційного вигорання».

            Тема 8. Психологічні методи вивчення емоційної сфери.Експериментальні методи діагностики емоцій. Методи вивчення емоційної сфери особистості. Процедура «лжедетекції». Дослідження емоційної сфери в дитячому віці: в нормі та патології.

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра психології і педагогіки факультету педагогіки та психології, доцент І. О. Лапченко.

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

            На вивчення дисципліни відводиться 72 годин (2,4 кредитів ЄКТС), з яких лекційних – 12 годин, семінарських – 12 годин, лабораторних – 2 годин, самостійної роботи студентів – 46 годин.

            Дисципліна викладається у 8 семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

      Бреслав Г. Психология эмоций. – М.: Смысл, 2004.

Василюк Ф.Е. Психология переживаний: Анализ преодоления критических ситуаций. – М.: Изд-во МГУ, 1984.

Гозман Л.Я психология эмоциональных отношений. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 1999. 

Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2008.

Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – М.: Прогресс, 1979.

Фризен У., Экман П. Узнай лжеца по выражению лица. – СПб.: Питер, 2009.

IX.      Метод навчання: Лекції, практичні заняття із застосуванням інформаційних технологій: тренування по FACS, робота з піктограмами тощо. Консультації (згідно розкладу).

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: екзамен у 8 семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну в деканаті

Детальніше...

Естетика

 Естетика

Естетотерапія у початковій школі

Естетотерапія у початковій школі

Етика

Етика

Етика

Опис дисципліни.
Здатність діяти на основі етичних міркувань, чинити відповідально та громадянські свідомо, позитивно ставитися до несхожості та інших культур є важливими загальними компетентностями, якими студенти мають оволодіти протягом навчання. Ці компетентності активно розвиваються в межах курсу «Етика», який поділений на три модулі.

Перший – присвячений знайомству з основами етики. Ви дізнаєтесь про походження слова «етика», чому це філософська наука, актуальні проблеми етики, познайомитесь з історією етичних вчень та специфікою української етичної думки, а також поміркуєте над тим, що таке добро та зло, справедливість, совість, обов'язок тощо.

Другий модуль присвячений проявам моралі у діяльності людини. У його межах ви дізнаєтесь про походження моралі, її значення як регулятора поведінки людини, обміркуєте проблеми вибору, моральної свободи, відповідальності, про толерантність та її межі, значення моральних цінностей в житті людини. Ви будете досліджувати такі явища, як товаришування, дружба та любов.

Третій модуль присвячений основам професійної, зокрема педагогічної етики. Курс дає змогу студентам не лише дослідити історію та теорію всіх цих філософських проблем, а й сформувати та викласти свої власні погляди на них.

Курс буде цікавий всім, хто замислюється над питаннями добра і зла, здійснення морального вибору, відповідальної, морально виваженої поведінки, моральними проблемами спілкування та гідної соціальної взаємодії і співпраці з іншими. По закінченню курсу ви матимете уявлення про професійну етичну поведінку та професійні, зокрема педагогічний, етичні кодекси.

Викладачі: Грицаєнко П.М., Магеря О.П., Савранська Н.О., Скрипнікова С.В., Шульга Т.Ю.

Опис начальної дисципліни

Етика

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

Згідно з навч.планом

(шифр, назва)          

Кількість кредитів

3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, аудіо- , відеосупроводу, технічних засобів навчання

 

Семінарські та лабораторні заняття

Спеціальність

Згідно з навч.планом

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:

18

4

Семінарські заняття:

Статус дисципліни

(нормативна/вибіркова)

Згідно з навч.планом

16

6

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, опитування, тестування, індивідуальні творчі завдання

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом Згідно з навч.планом

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр      

Згідно з навч.планом

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:  

- самостійна робота:

56

80

Форма підсумкового контролю

Екзамен (письмовий)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/2

1/8

Передумови навчання

філософія

Мета і завдання навчальної дисципліни ознайомити студентів з історією розвитку етичної думки, основними категоріями етики; навчити застосовувати етичні принципи у професійній діяльності та міжособистісному спілкуванні. Розвивати здібності до морально-етичного аналізу сучасних явищ суспільного життя. Використовувати отримані знання під час здійснення морального вибору. Усвідомлювати роль ціннісних орієнтацій у життєдіяльності людини. Дотримуватися етичних норм у професійній діяльності. Впроваджувати отриманий досвід у процесі морального виховання.

Програма навчальної дисципліни: Предмет і завдання етики. Історія зарубіжних етичних вчень. Українська етична думка. Основні етичні категорії. Походження і сутність моралі, її соціальні функції. Моральний вибір та ціннісні орієнтації особи. Моральна культура спілкування. Проблеми професійної етики. Моральні перспективи людства.

Бібліографія:

Методичне забезпечення: Програми навчальної дисципліни, презентації до тем, авторські лекції, навчальні посібники та підручники, електронна бібліотека кафедри.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)  

Зауваження: Необхідні загальні знання з філософії, психології.

Лектор: викладачі кафедри етики та естетики: к.філос.н., доц. Грицаєнко П.М., к.філос.н., доц. Магеря О.П., к.філос.н., доц. Савранська Н.О., к.філос.н., ст.викл. Скрипнікова С.В., ст.викл. Шульга Т.Ю.

Детальніше...

Етика науковця

Етика науковця

ЕТИКА НАУКОВЦЯ

ОС магістр

Семестр 3

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета засвоєння курсу полягаєу визначенні вимог до науковця як особистості. У процесі його вивчення виокремлюються положення своєрідного Кодексу честі вченого, ідеї якого можуть стати основою для самопізнання з метою подолання певних недоліків особистості, розробки плану самовдосконалення, щоб стати справжнім науковцем, ученим високої моральної культури. Навчальний практикум, забезпечуючи морально-естетичний розвиток особистості, дозволяє майбутнім педагогам набути додаткових якостей, комунікативних компетенцій, розвинути творчий потенціал та підвищити рівень загальної культури.

Детальніше...

Етновалеологія

Етновалеологія (кафедра МБВООЖЗ)

5.1. Етновалеологія (кафедра МБВООЖЗ)

Дисципліна № ВВ2.2.02                                                                                       IV семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 3 (лек. – 16 год., практ. – 14 год.)

Викладач – проф. Кривич І.П.                                                                           Форма контролю – залік

І. Основна мета засвоєння курсу: ознайомлення майбутнього вчителя основ здоров’яз підхідом до збереження здоров’я людини через народну медицину, традиційне оздоровлення народу.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності: формування в студентів додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійно-педагогічної підготовки

        ІІІ. Завдання дисципліни: в формуванні системи наукових і практичних знань, що включає етнографію, валеологію, історію, етнопсихологію, етнопедагогіку, етнофілософію, народознавство, нетрадиційну і народну медицину, культуру здоров’я, мистецтво, екологію, охорону життя і здоров’я, які об’єднуються довкола проблеми здоров’я людини та нації.

ІV. Короткий зміст дисципліни

Тема 1.Здорові українські традиції

Тема 2. Символи-обереги України

Тема 3.Весільні та родинні традиції і обряди

Тема 4. Оздоровлення природою

Тема 5.Традиціі оздоровлення під час народних свят

Тема 6. Оздоровлення за допомогою музики, танцю

Тема 7. Оздоровлення задопомогою ремесел

Детальніше...

Етнокультурні технології

Етнокультурні технології

Етнокультурні технології в роботі з дітьмиі

Етнокультурні технології в роботі з дітьми

Етнопедагогіка дошкільна

Етнопедагогіка дошкільна

АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Етнопедагогіка дошкільна»

IIІ семестр

Дисципліна ВВ 2.2.2

Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити

І. Основна мета - формування професійної компетентності майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти, що ґрунтується на вивченні теоретико-методичних засад етнопедагогіки в полікультурному просторі закладів дошкільної освіти.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки.

Вибіркова навчальна дисципліна «Етнопедагогіка дошкільна» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни

1. Теоретико-методологічні – вивчення онтологічних та світоглядних основ системи етнічного виховання дітей; визначення загальнолюдських і етнічних особливих чинників суспільного впливу, що обумовлюють виховання й розвиток особистості; узагальнення педагогічного потенціалу етнокультури задля його актуалізації в системі чинників сучасної освітньо-виховної роботи в закладі дошкільної освіти;

2. Методичні – оволодіння студентами методичними засадами етпедагогічного супроводу діяльністі дітей дошкільного віку;

3. Практичні – формування умінь і навичок доцільно використовувати методи і прийоми організації етнічного простору в закладі дошкільної освіти.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

Основні вміння:

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Етнопедагогіка в системі педагогічних наук.

Етнопедагогіка – педагогічна дисципліна, що вивчає особливості етнічного виховання. Місце і значення етнопедагогіки в системі педагогічних знань. Предмет, методи, функції і принципи етнопедагогіки. Зв'язок етнопедагогіки з іншими науками. Основні спільноти людей і системи виховання. Підходи до розуміння феномену етнічності. Типологізація етнічних спільнот. Сутність понять «етнос», «нація», «титульна нація». Історія розвитку етнопедагогіки. Педагогічна культура і духовний прогрес суспільства.

Тема 2. Етнопедагогіка у змісті дошкільної освіти

Значення фундаментальних законів державоустрою для формулювання пріоритетних напрямів освіти в України. Нормативні документи освітньої галузі. які набули актуальності в порушеному аспекті діяльності закладу дошкільної освіти (надалі ЗДО). Освітні парадигми. Завдання дошкільної освіти в руслі чинних програм ЗДО. Реформування змісту освіти дошкільників на основі народознавчого та етнопедагогічного імперативів. Універсальність засобів національного виховання, їхнє місце в інваріативному та варіативному компонентах. Синтез національної та зарубіжних освітніх технологій у процесі реалізації етнопедагогічного напряму дошкільної освіти.

Тема 3. Етнопедагогічна сутність визначальних чинників формування особистості.

Природа як важливий чинник етнічного виховання. Значення природи в патріотичному вихованні. Природнича тематика в усній народній творчості. Олюднення природних стихій рослинного і тваринного світу. Застосування народного досвіду в екологічному вихованні дошкільників.

Рідно мова – необхідний фактор у становленні етнічної самосвідомості особистості. В. Сухомлинський про роль рідної мови в формуванні світогляду дитини. Проблема вивчення рідної, державної та іноземних мов у педагогічній практиці народу, значення мовної культури вихователя у педагогічному процесі, основні риси правильного мовленняю Передумови засвоєння мовленнєвого етикету в ЗДО.

Дитяча гра, її значення у виховному процесі. Види і характеристика дитячих народних ігор. Дитяча гра в різні вікові періоди дошкільнят. Іграшка – супутник дитячої гри. Організація народних ігор.

Етикет як чинник виховання. Етнічний аспект етикету. Різновиди етикету. Особливості українського етикету. Роль ЗДО у формуванні в дітей загальноухвалених і етнічно особливих норм поведінки.

Народне мистецтво – визначальний чинник естетичного виховання у народній традиції. Основні жанри народного мистецтва. Художньо-ужиткове мистецтво. Імпровізація - визначальний чинник народного мистецтва. Форми застосування різних жанрів народного мистецтва в ЗДО.

Релігія в контексті етнічного виховання. Загальнолюдські духовно-моральні цінності та етнічно обрядова традиція. Моральна квінтенсенція релігійних творів. Релігійне мистецтво в естетичному вихованні дитини. Використання релігійної спадщини у виховній роботі з дітьми.

Тема 6. Організація етнопростору сучасного закладу дошкільної освіти.

Розвивально-виховне ігрове середовище ДНЗ. Педагогічна доцільність щодо створення розвивально-виховного ігрового середовища в дошкільному навчальному закладі. Ігровий простір ДНЗ, зміст та його складники. Характеристика основних компонентів ігрового середовища в різних вікових групах відповідно до чинних нормативно-правових документів.

Тема 7. Форми та методи виховання дітей дошкільного віку засобами    етнопедагогіки

Вікова періодизація у народній віковій практиці. Українська народна традиція про вікові особливості догляду і виховання дитини. Принципи української етнопедагогіки. Характеристика принципів виховання. Визначення принципів української етнопедагогіки. Повага до особистості дитини – основа української етнопедагогіки. Значення громадської думки для виховання і самовиховання дитини.

Основні форми організації виховного процесу. Народне дитинознавство про необхідність урахування віку дитини задля ефективності виховного впливу. Характеристика індивідуальної, групової і фронтальної форм організації виховання.

Методи народного виховання. Словесні методи і прийоми виховання. Практичні методи виховання. Методи заохочення і покарання. Проблема застосування методів покарання. Народний виховний досвід у сучасному дошкільному навчальному закладі.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки і психології: доцент С.О. Довбня.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 24 год., семінарських - 12 год., лабораторних – 12 год., самостійної роботи студентів – 42 год.

Дисципліна викладається у IIІ семестрі.

VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 2. Ващенко Г. Виховний ідеал / Григорій Ващенко. – Полтава: Ред. газети «Полтавський вісник», 1994. – 190 с.
 3. Герус Л. Українська народна іграшка / Л. Герус. – Львів, 2004. – 262 с.
 4. Гринів О. Виховний ідеал українця в науковій спадщині Володимира Яніва та Григорія Ващенка // Народознавчі зошити / О. Гринів. – 1995. – №34. – С. 193-197.
  1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко; гол. ред. С. Головко. - К.: Либідь, 1997. - 374 с.
  2. «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років / наук. кер. проекту: О.В. Огнев’юк; авт кол.: [Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко та ін.] / наук. ред.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець ; Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. — 304 с.
  3. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу: Матеріали з полудневої Київщини, зібрав Мр. Г, обробив др. Зенон Кузеля // Матеріали до українсько-руської етнології. – Т.8. – Львів, 1906. – 220 с.
  4. Довбня С.О. Гра як історико-педагогічний феномен / Софія Олегівна Довбня // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 9 – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С. 245 - 250.
  5. Довженок Г.В. Український дитячий фольклор / Г.В. Довженок. – К., 1981. – 268 с.
  6. Заглада Н. Побут селянської дитини: Матеріали до монографії с. Старолісся / Н. Заглада. – К, 1929. – 180 с.
  7. Найден О.С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості / О.С. Найден. – К.: АртЕк, 1999. – 256 с.
  8. Панчук О. Нащо й ліпший клад, якщо в сім'ї лад (сімейні морально-етичні принципи в українському фольклорі) / О. Панчук // Берегиня. – 2002. – №2. – С. 21-27.
  9. Сивачук Н. Український дитячий фольклор: Підручник / Н. Сивачук. – К.: Деміург. –2003. – 288 с.
  10. Сивачук Н.П. Дерево життя в українській міфології // Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи: Зб. наук, праць / Н. Сивачук. – К., 2000. – С.124-130.
  11. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник / М. Стельмахович. –К.: ІСДО, 1996. – 288 с.
  12. Сявавко Є. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку / Є. Сявавко. – К., 1974. – 151 с.
  13. Українська родина: Родинний і громадський побут / Упоряд. Лідія Орел. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2000. – 424 с.

IX. Метод навчання: лекція (традиційна, проблемна, лекція-диспут) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), практичні заняття.

X. Система оцінювання:    Поточний контроль:

Підсумковий контроль: залік у IIІ семестрі.

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну

Детальніше...

Загальна біологія з основами генетики

Загальна біологія з основами генетики

Опис навчальної дисципліни

«Загальна біологія з основами генетики»

Дисципліна № ВВ2.1.01                                                                семестр 5

Кількість кредитів ЄКТС – 3 (лек. –14, прак. –12 год.)                      

Викладач – к.б.н., доцент Мегалінська Г.П.                                                         

Форма контролю – екзамен (письмовий)

Мета i завдання навчальної дисципліни.

Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна біологія з основами генетики» є ознайомлення із універсальними для всіх біологічних систем закономірностями будови й функціонування живих організмів на різних рівнях їхньої організації; структурою та функцією білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот; закономірностями успадкування та мінливості на всіх рівнях організації живого; отримання сучасних уявлень про організацію спадкового матеріалу, механізми передачі та експресії генів; ознайомлення з основами сучасних методів генетики. Підготовка спеціалістів, здатних до самостійної оцінки генетичних питань в психології.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна біологія з основами генетики» є:

- теоретичне вивчення закономірностей будови та функціонування живих організмів на різних рівнях їхньої організації, структуру та функції основних макромолекул клітини (білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот); законів класичної генетики, закономірностей та механізмів мінливості; отримання сучасних уявлень про організацію спадкового матеріалу на всіх рівнях організації живого, механізмами експресії та регуляції експресії генів;

- набуття навичок розвязання біологічних та генетичних задач;

- ознайомлення з історією предмету та класичними експериментами;

- ознайомлення з класичними і сучасними методами загальної біології та генетики;

- ознайомлення з основами психогенетики;

- набуття навичок використання біологічних та генетичних методів в психології.

Базова література

 1. Абрамова З.В., Карлинский О.А. Руководство к практическим занятиям по генетике. М.: Колос, 1980.
 2. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3-х т.-М.:Мир,1987.
 3. Александров А.А. Психогенетика.-СПб.: Питер,2006.-192с.
 4. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. Молекулярная _биология клетки: В 3-х т.-М.:Мир,1994.
 5. Барна І.В., Барна М.М. Збірник задач і розв’язків з біології. Навчальний посібник у 3-х частинах.-Тернопіль: Мандрівець,1996.
 6. Бочков Н.П. Клиническая генетика. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.-447с.
 7. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение.-М.:Мир,2002.-589с.
 8. Голда Д.М. Задачі з генетики та методика їх розв’язування.-К.: НВП „Вирій”,1997.-72с.

Детальніше...

Зарубіжні освітні системи

Зарубіжні освітні системи

Іміджеологогія

Іміджеологогія

АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

спецсемінар “ Іміджеологогія

VIIІ семестр

Дисципліна ВВ1.2.5

Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити

І. Основна мета спецсемінару – забезпечити засвоєння студентами механізмів формування іміджу сучасного педагога, усвідомлення процесів впливу взаємодії внутрішнього світу та зовнішнього образу, у процесі становлення педагога; сприяти розвитку педагогічного такту, професійної етики, необхідності засвоєння корпоративної культури освітнього закладу. Налагодження конструктивної взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу (вихованці, батьки, колеги).

           ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна спецсемінар “ Іміджеологія” дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни

1.Ознайомлення з основними компонентами професійного іміджу педагога.

2. Оволодіння механізмами формування іміджу педагога.

3. Відпрацювання технологій створення особистого іміджу педагога.

4. Формування педагогічного такту, корпоративного етикету.

5. Проаналізувати сильні, слабкі сторони іміджу сучасних дошкільних закладів різних типів.

6. Розробити модель конкурентоспроможного сучасного навчального закладу.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

№ з/п

Результати навчання

Компетентності

 

Знати теоретичні аспекти іміджології як науки. Складові частини іміджу

Вміти створювати особистій імідж .

Соціальні, психолого-педагогічні, комунікативні, у сфері інформаційно-комунікаційних технологій

 

Знати вимоги до корпоративного іміджу організації.

Вміти застосовувати механізми формування корпоративної культури

Соціальні, психолого-педагогічні, комунікативні, у сфері інформаційно-комунікаційних технологій

 

Знати особливості педагогічного такту та професійної етики

Вміти дотримуватися етики міжособистісного спілкування з учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ.

Соціальні, психолого-педагогічні, комунікативні, у сфері інформаційно-комунікаційних технологій

 

Знати критерії та механізми моніторингової оцінки ефективного функціонування ДНЗ.

Вміти здійснити якісний та кількісний аналіз іміджу ДНЗ.

Соціальні, психолого-педагогічні, комунікативні, у сфері інформаційно-комунікаційних технологій

 

Знати технології створення іміджу майбутнього вихователя ДНЗ

Вміти застосувати технології створення іміджу на практиці, розробити та презентувати проект.

Соціальні, психолого-педагогічні, комунікативні, у сфері інформаційно-комунікаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Короткий зміст дисципліни

Модуль І «Професійно-педагогічна іміджеологія: сутність і специфікація навчальної дисципліни».

Тема І.1. «Вступ. Теоретико-методологічні аспекти іміджеології, як науки».

Вступ. Педагогічна іміджеологія в системі суспільних наук. Теоретична база іміджеології. Розвиток знань про імідж. Формування іміджеології як науки. Місце педагогічної іміджеології в системі підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів. Зв’язок педагогічної іміджеології з іншими навчальними дисциплінами.

Основні поняття теми:імідж, іміджеологія, педагогічна іміджеологія, вища школа, дошкільна освіта.

Тема І.2. «Інструментальні засоби педагогічної іміджеології».

Поняття інструментарію в педагогічній іміджеології та специфіка його використання в педагогічній іміджеології.

Основні поняття теми:маніпулювання, міфологізація, емоціоналізація, позиціонування, акцентування інформації, вербалізація, метафоризація, візуалізація структурного образу, опитування громадської думки,форматування, деталізація, нейролінгвістичне програмування

Модуль ІІ «Формування професійного іміджу сучасного педагога».

Тема ІІ.1. «Концепція побудови іміджу педагога дошкільного навчального закладу».

Структура «Я - концепції», функції «Я- концепції», створення індивідуальної траєкторії формування іміджу педагога. Складові іміджу педагога дошкільного навчального закладу. Самооцінка, самопрезентація, рефлексія.

Основні поняття теми:«Я-концепція», позитивний імідж, соціально-психологічні чинники, мотивація, рефлексія.

Тема ІІ.2. «Лідер в освіті. Формування образу керівника сучасного навчального закладу».

Керманич в освіті. Лідерські якості керівника дошкільного навчального закладу. Створення образу керівника дошкільного навчального закладу. Стилі управління у ДНЗ.

Основні поняття теми:лідер, лідерські якості, функціональні обов’язки,

Тема ІІ.3. «Механізми взаємодії учасників навчально-виховного процесу».

Взаємодія між учасниками навчально-виховного процесу з позиції керівника. З позиції підлеглих. Соціально-психологічний мікроклімат в колективі. Природа виникнення конфліктів та шляхи їх конструктивного розв’язання. Структура конфлікту. Медіація – вирішення конфліктів несиловим шляхом. метод ненасильницького спілкування. Я- повідомлення.

Основні поняття теми: ННС, медіація, Я-повідомлення, конфлікт, стресостійкість мобільність, емпатія, толерантність, професійне вигорання.

Тема ІІ.4. «Педагогічний такт, етикет і професійний імідж педагога».

Культура поведінки людини як сукупність загальнолюдських норм і форм життєдіяльності. Моральні цінності, професійна етика. Педагогічний такт. Етикет як форма і правила поведінки у суспільстві, колективі. Культура педагогічної поведінки і вихованість. Етапи формування педагогічної культури. Культура організації міжособистісного педагогічного спілкування. Етикет міжособистісного спілкування. Види публічних виступів. Мистецтво поведінки в аудиторії. Вербальне спілкування, його види. Ораторське мистецтво вихователя дошкільного навчального закладу.

Основні поняття теми:педагогічний такт, етикет, корпоративна культура, моральні цінності. Правила та норми поведінки у колективі. Ораторське мистецтво.

Модуль ІІІ. «Корпоративна культура освітньої установи».

Тема ІІІ. 1. «Корпоративний імідж дошкільного закладу».

Стилі взаємодії між членами педагогічного колективу. Етапи формування корпоративного іміджу дошкільного навчального закладу. Труднощі у педагогічному спілкуванні. Шляхи вирішення типових проблем у спілкування. Педагогічні конфлікти і засоби їх конструктивного вирішення. Стратегія поведінки вихователя ДНЗ в конфлікті. Стререотипізація.

Основні поняття теми: стилі стосунків, стилі спілкування, психологічний клімат, педагогічне спілкування, педагогічний конфлікт, засоби вирішення конфліктів, корпоративний імідж ДНЗ, стререотипізація.

Тема ІІІ.2. «Ключові аспекти формування іміджу конкурентоспроможного дошкільного навчального закладу».

Структура корпоративного іміджу. Складові іміджу ДНЗ. Соціально-психологічні умови формування корпоративного іміджу. Фактори, що впливають на формування позитивного іміджу ДНЗ. Етапи створення іміджу ДНЗ. Вплив ЗМІ на формування іміджу ДНЗ. Популяризація досягнень навчального закладу серед громадськості.

Основні поняття теми: структура, інформаційно-комунікаційні технології, складові іміджу, піар.

Тема ІІІ.3. «Оцінка ефективності корпоративної культури сучасного навчального закладу».

Критерії оцінки ефективності корпоративної культури. Моніторинг. SWOT-аналіз. Визначення сильних, слабких сторін, можливостей та ризиків.

Перспективне планування, на основі моніторингової оцінки.

Основні поняття теми:критерії, ефективність, корпорація, культура, SWOT-аналіз.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості НПУ ім.. М.П.Драгоманова: доцент О.Г.Косенчук.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 92 години (3 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 18 год., семінарських - 18 год., самостійної роботи студентів – 54 год.

Дисципліна викладається у VIIІ семестрі.

VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: для пед. спец. высш. учеб. заведений. – 2-е изд. перер. и доп. / Оксана Александровна Абдуллина. – М. : Просвещение, 1990. – 141 с.
 2. Альохина И. Имидж и этикет делового человека: [пособ.] / Ирина Альохина. – М., 1996. – 130 с.
 3. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества / Шалва Александрович Амонашвили. – К. : Освіта, 1991. – 111 с.
 4. Амонашвілі Ш. О. Без Серця що зрозуміємо? / Шалва Олександрович Амонашвілі. – Хмельницький, 2006. – 68 с.
 5. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Борис Герасимович Ананьев // Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Наука. – 1980. – Т. 1. – С. 102 – 104.
 6. Андреева Г. М. Современная социальная психология на Западе: [пособ.] /Андреева Г. М., Богомолова П. П., Петровская Л. А.; [пособ.]. – М.: Наука, 1977. – 271 с.
 7. Аронсон Э. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме / Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р.; [пер. с англ. Ф. П. Тарасенко]. – СПб. : Еврознак, 2002. – 560 с.
 8. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие: [пособ.] / Рудольф Арнхейм. – М., 1974. – 274 с.
 9. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерности основы и методы / Сергей Иванович Архангельский. – М. : Высшая школа, 1980. – 368 с.
 10. Асмолов А. Г. Психология индивидуальности: [пособ.] // А. Г. Асмолов. – М. : МГУ, 1986. – 173 с.
 11. Атутов П. Р. Технология и современное образование / П. Р.Атутов // Педагогика. – 1996. − № 2. – С. 11-14.
 12. Ахмедзянова Л. М. Подготовка будущих учителей к воспитанию духовности у школьников /Л. М. Ахмедзянова, С. И. Иванников // Виховання і культура. – 2001. − № 1. – С. 14-17.
 13. Бабанов С. С. Имидж предпринимателя у педагогов и учащихся / С. С. Бабанов // Социс. – 1993. − № 2. – С. 32-34.
 14. Бабенко Н. Б. Вплив соціально-культурної сфери на соціалізацію особистості / Наталя Борисівна Бабенко // Культура і сучасність: Альманах /Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ: Міленіум, 2008. − № 1. – 141 с.
 15. Бадалова М. В. Профессиональная рефлексия практических психологов: опыт изучения / М. В. Бадалова // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. − № 4. – С. 28-30.
 16. Барт Р. Риторика образа / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Знание. – 1989. – 367 с.
 17. Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать?: [пособ.] /А. С. Белкин. – М. : Просвещение. – 1991. – 176 с.
 18. Беспалько В. В. Навчити здоров’ю / В. В. Беспалько, О. В. Коган // Гуманітарні науки. – 2003. − № 2. – С. 154-160.
 19. Берд П. Продай себя. Тактика совершенствования Вашего имиджа / Полли Берд. – Минск, 1997. – 245 с.
 20. Бертельс Е. Э. Персидский театр. – Л., 1924. – 132 с.
 21. Бедерханова В. П. Становление личностно ориентированной позиции педагога: [монография] / Вера Петровна Бедерханова. − Краснодар, 2001. – 220 с.
 22. Бех І. Д. Виховання особистості: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: [навч.-метод. посіб.] / Іван Дмитрович Бех. у 2 кн. – К.: Либідь, 2003. – Кн. 2. – 344 с.
 23. Бех І. Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології / І.. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1999. − № 3. – С. 6-8.
 24. Бех І. Д. Гуманістична педагогіка у траєкторії виховання особистості / І. Д. Бех       // Виховання і культура. – 2002. − № 1. – С. 9-13.
 25. Бех І. Д. Становлення професіоналізму в сучасних соціальних умовах / І. Д. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. − № 3-4. – С. 157-159.
 26. Белухин Д. А. Учитель: от любви до ненависти…: (Техника профессионального поведения) / Дмитрий Алексеевич Белухин. – М.: Нар. образование, 1994. – 140 с.
 27. Борытко Н. М. Условия становления профессиональной позиции педагога-воспитателя в системе непрерывного образования / Н. М. Борытко // Развитие личности в образовательных системах Южно-Российского региона: Тезисы докладов. – Ростов-на-Дону, 2001. – Ч. 2. – С. 107-108.
 28. Боришевський М. Й. Гуманізація міжособистісних взаємин у педагогічному процесі як складова ефективності сучасної психології навчання / М. Й. Боришевський // Психолого-педагогічні аспекти перспективних систем та технологій навчання: погляд в майбутнє. – Одеса, 1993. – С. 34-38.
 29. Браун Л. Имидж – путь к успеху: [пособ.] /Лилиан Браун. – СПб: Питер, 1997. – 283 с.
 30. Будникова С. П. Психологические условия становления профессиональной позиции у будущих педагогов: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 / С. П. Будникова. – Тула, 2002. – 17 с.
 31. Булатова О. С. Имидж педагога – мода или необходимость? / О. Булатова // Директор школы. – 2003. - № 2. – С. 74-78.
 32. Булатова О. С. Педагогический артистизм: [учебн. пособ.] / О. С. Булатова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 240 с.
 33. Буряк В. К. Педагогічна культура: теоретико-методологічний аспект: [монографія] / Володимир Костянтинович Буряк. – К.: Деміур, 2005. – 232 с.
 34. Буряк В.К. Розвиток педагогічної освіти – найважливіша передумова розвитку держави / В. К.Буряк //Вища школа. – 2003. − № 6. – С. 15-18.
 35. Варбан М. Ю. Рефлексия профессионального становления в студенческие годы: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: 19.00.07. - / М. Ю. Варбан. – К., 1998. – 21 с.
 36. Васильєва М. П., Подберезський М. К. Сучасний стан дослідження питань професійної деонтології / М. П. Васильєва, М. К. Подберезький       // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: збірник наукових праць / За заг. ред. В. І. Євдокимова і проф. О. М. Микитюка. – Харків, 2010. – Вип. 33. – 177 с.
 37. Васильєва М. П. Основи педагогічної деонтології: [навчальн. посібник]   / Марина Петрівна Васильєва. – Харків: Нове слово, 2003. – 203 с.
 38. Великий енциклопедичний словник [за ред. О. Прохорова]. – К.: Ґенеза, 1991. – 495 с.
 39. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
 40. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека: [пособ.] / Витас       Казиса Вилюнас. – М., 1990.
 41. Выготский Л. С. История развития высших психических функций / Лев Семенович Выготский // Развитие высших психических функций. – М.: Педагогика, 1960. – 500 с.
 42. Вітанчук Л. А. Форми і методи навчання студентської молоді / Л.А. Вітанчук // Рідна школа. – 2005. − № 5. – С. 20-24.
 43. Выготский Л. С. Проблемы развития психики. Собр. соч.: В 6 томах / под ред. А. М.       Матюшкина. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 3. – 368 с.
 44. Виховна робота зі студентською молоддю: [навч. посіб.] /[Осипова Т. Ю, Бартєнєва І. О., Біла О. О. та ін. ]; за заг. ред. Т. Ю. Осипової. – Одеса: Фенікс, 2006. – 288 с.
 45. Вища освіта України і Болонський процес: [навч. посіб.] / [М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкорук та ін.]; за ред. В. Г. Кременя. - Тернопіль: Навч. книга Богдан, 2004. − 384с.
 46. Власова О. І. Педагогічна психологія: [навч. посіб.] / Олена Іванівна Власова. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.
 47. Вознесенская Е., Фролов П. Фотография как средство формирования имиджа / Е. Вознесенская, П. Фролов //A PR digest. – 1996. – Июнь. – С. 14-16.
 48. Воробьев Н. Е. О педагогической культуре будущего учителя / Воробьев Н. Е., Суханцева В. К., Иванова Т. В. // Педагогика. – 1992. – № 1-2. – С. 24-26.
 49. Волощук І. С. Прискорене навчання обдарованої студентської молоді: [посіб.] / І. С. Волощук, Я. М. Рудик. – К.: Либідь. – 2003. – 223 с.
 50. Вопросы изучения учителя / под. ред. Г. С. Прозорова. – М., 1935. – С. 106.
 51. Газман О. С. Личность – субьект свободной деятельности / О. С. Газман       // Новые ценности образования. – М., 1995. – С. 34 – 35.
 52. Гарифуллин Р. Энциклопедия блефа. Манипуляционная психология и психотерапия / Р. Гарифуллин. – Казань, 1995. – 243 с.
 53. Гебос А. И. Психологические условия формирования положительной мотивации к учению / А. И. Гебос // Воспитание, обучение, психологическое развитие: Тезисы докладов к V Всесоюзному сьезду психологов СССР. Ч. 1. – М., 1977. – Ч. 1. – С. 20-24.
 54. Гиппенрейтер Ю. Б. Феномен конгруэнтной эмпатии       / Ю. Б. Гиппенрейтер, Т. Д. Коягина, Е. Н. Козлова // Вопросы психологии. 1993. − № 4. – С. 61-68.
 55. Гильманов С. А. Диагностика личностных качеств педагога / С. А. Гильманов. – Тюмень: ТНЦ СО РАО, 1995. – 32 с.
 56. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 607 с.
 57. Грабал В. Некоторые проблемы мотивации учебной деятельности учащихся / В. Грабал // Вопросы психологии. – 1987. − № 1. – С. 22-26.
 58. Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспект): дис. … доктора пед. наук: 13.00.04 / Гриньова Валентина Миколаївна. – Харків, 2000. – 416 с.
 59. Гриншпун И. Б. Креативность как профессионально-значимое свойство личности учителя / И. Б. Гриншпун // Педагогическое образование. – 1991. − № 4. – С. 81-85.
 60.  Групповые занятия сценической речью: Первый актерский курс: [пособ.] / [сост. В. Н. Галендеев, Е. И.Кириллова]. – Л.: ЛГИТМиК, 1983. – 147 с.
 61. Гузій Н. В. Компетентність як культура педагогічного мислення учителя-вихователя // Основи педагогіки професіоналізму / Наталя Василівна Гузій. – К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 156 с.
 62. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.
 63. Додонов Б. И. Структура и динамика мотивов деятельности / Борис Игнатьевич Додонов // Вопросы психологии. – 1984. − № 4. – С. 12-14.
 64. Евсеева Н. М. Имидж современного педагога / Н. М. Евсеева // Наука и школа. – 2001. − № 3. – С. 2-3.
 65. Євтух М. Б. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя / М. Б. Євтух // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: зб. наук. праць. – Рівне: Волинські обереги, 2002. – С. 170-175.
 66. Закон України «Про освіту». – К.: Райдуга, 1992. – 67 с.
 67. Закон України «Про вищу освіту». Зі змінами внесеними згідно із Законом № 380 – І V (380-15) від 25.12.2002 //Вища школа. – 2002. – № 3-6. – С. 74 – 120.
 68. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії: [навч. посіб.] / І. А. Зязюн, Г.М.Сагач. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.  
 69. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: [навч. посіб.] / Упоряд.: І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін.; За ред. І. А.  Зязюна. – К.: Вища шк., 2006. – 606 с.
 70. Карамушка Л. М. Проблема синдрому «професійного вигорання» в педагогічній діяльності в зарубіжній та вітчизняній психології / Л. М. Карамушка, Т. В. Зайчикова // Актуальні проблеми психології. – К.: Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2002. – Ч. 5. – С. 210-217.
 71. Концепція педагогічної освіти України. – К.: Либідь, 1991. – 28 с.
 72. Косенко Ю. М. Загальна педагогіка: [навч. посібн.] /Юлія Миколаївна Косенко. – Маріуполь: ТОВ «Друкарня Новий світ», 2008. -280 с.
 73. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати: [посіб.] / Василь Григорович Кремень. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.
 74. Криксунова И. Создай свой имидж / И. Криксунова. – СПб., 1997. – 146 с.
 75. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность: [пособ.] /Алексей Николаевич Леонтьев. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.
 76. Максименко С. Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии): [монография] / С. Д. Максименко. М.; К., 2000. – 319 с.
 77. Матвієнко О. В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія: [навч.посібн.] / Олена Валеріївна Матвієнко. – К.: ВД «Стилос», 2006. – 543с.
 78. Методика діагностики і формування професійної усталеності майбутніх учителів: [посіб.]. – Одеса, 1993. – 242 с.
 79. Оводова А. Г. Имидж современного учителя / А. Г. Оводова // Начальная школа плюс До и После. – 2004. − № 5. – С. 80.
 80. Пальшкова І. Модель професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів / І. Пальшкова // Початкова школа. – 2006. − №7. – С.48-51. 144.
 81. Пуховська Л. П. Професія вчителя у світовому освітньому просторі: статистичні характеристики / Л. П. Пуховська // Шлях освіти. – 2004. − № 1. – С. 17 – 20.
 82. 202. Радул В. В. Діагностика особистості майбутнього вчителя / Валерій Вікторович Радул. – К.: Вища шк., 1995. – 150 с.
 83. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: [підручн.] /Олександра Яківна Савченко. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.
 84. Сухомлинский В. А. Сто советов учителю / Василий Александрович Сухомлинский. – К.: Рад. шк. 1984. – 254 с.
 85. Тарасенко Н. А. Формирование индивидуального имиджа будущего учителя: дисс…кандидата педагогический наук: 13.00.01 / Наталья Анатольевна Тарасенко. – Оренбург, 2002. – 172 с.
 86. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції: [навч. посіб.] / Тамара Семенівна Яценко. – К.: Либідь, 1996. – 264 с.

IX. Метод навчання: Інтерактивні лекції та лабораторні заняття (тренінг).

X. Система оцінювання:             

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, оцінювання 1-го модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль: залік у VIIІ семестрі.

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну

Детальніше...

Індивідуальні стратегії навчання молодших школярів

Індивідуальні стратегії навчання молодших школярів

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

спецкурс “Індивідуальні стратегії навчання молодших школярів

VI семестр

І. Основна мета спецкурсу полягає у формуванні системи знань про індивідуальні стратегії навчання молодших школярів та вмінь впроваджувати їх у майбутній професійно-педагогічній діяльності.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна спецкурс «Індивідуальні стратегії навчання молодших школярів» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни сформувати знання про індивідуалізацію навчання як інноваційну ідею сучасної педагогіки; сформувати уміння впроваджувати індивідуалізований підхід у процес навчання молодших школярів.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

Основні вміння:

V. Короткий зміст дисципліни

Модуль I. Індивідуалізація навчання як інноваційна ідея сучасної педагогіки.

Тема 1. Методологічні підходи сучасної педагогіки як стратегії виховання і навчання. Гуманістичний, особистісно орієнтований, компетентнісний, системний, діяльнісний, полісуб’єктний, комплексний та індивідуалізований підходи: характеристика та принципи реалізації на сучасному етапі реформування початкової освіти. Чинники формування індивідуальності та розвитку індивідуальних відмінностей дитини.

Тема 2. Індивідуальні стратегії навчання молодших школярів. Сутність понять: «індивід», «особистість», «індивідуальність», «індивідуальна форма навчання», «індивідуальна стратегія навчання». Принципи проектування та практичної реалізації індивідуальних стратегій навчання молодших школярів. Характеристика основних етапів процесу розробки та впровадження індивідуальних стратегій навчання молодших школярів.

    Тема 3.Індивідуалізація навчання: сутність, цілі, зміст.Поняття індивідуалізації в сучасній освіті. Диференціація як засіб індивідуалізованого навчання.Суть, ознаки, критерії та принципи індивідуалізації.Форми та засоби індивідуалізації.

Модуль II.Технології індивідуалізованого навчання та особливості їх впровадження у навчально-виховний процес початкової школи.

Тема 4.Характеристика технологій індивідуалізованого навчання.Технології диференційованого навчання Н.П.Гузика, В.В.Фірсова. Технології індивідуалізованого навчання (А.С.Границька, І.Унт, В.Д.Шадриков, В.Дяченко, А.З.Зак). Особливості   впровадження елементів технологій індивідуалізованого навчання у навчально-виховний процес початкової школи.

Тема 5. Індивідуальна траєкторія навчання учнів початкової школи. Характеристика поняття «індивідуальна траєкторія навчання», «індивідуальний навчальний план», «індивідуальна програма навчання». Принципи, структура та особливості проектування і реалізації індивідуальної траєкторії навчання молодшого школяра.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра педагогіки та методики початкового навчання : доцент        А.П.Лозенко.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

Дисципліна викладається у VIсеместрі.

VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Бондар В. І. Дидактика[Электронный ресурс] : підручник для студ. вищ. пед. навч. закладів / В. І. Бондар ; М-во освіти і науки України. - Київ : Либiдь, 2005. - 264 с.
 2. Галузинський В., Євтух М. Диференційований та індивідуальний підходи у навчанні і вихованні учнів // Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995. – С.106-119.
 3. 3.ГильбухЮ.З. Идеи дифференцированного обучения в отечественной-педагогике. М.: Педагогика, 1994. - № 5. - С. 80-83.
 4. Гинецинский В.И. Индивидуальность как предмет педагогической антропологии // Педагогика. 1999. № 3.
 5. Державна національна програма „Освіта”(Україна ХХІ століття) - Назва з екрану.
 6. Державний стандарт початкової загальної освіти в Україні. – ПОСТАНОВА Кабінету міністрів України N 462 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : -http://zakonrada.gov.ua/– Назва з екрану. /Кабінет міністрів України – Електрон. текст.
 7. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352с.
 8. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» Документ 1060-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.08.2015, http://zakon2.rada.gov.ua/ Назва з екрану.
 9. Коберник Г.І. Індивідуалізація й диференціація навчання в початкових класах: теорія та методика: Монографія. – К.: Наук. світ, 2002. – 231с.
 10. Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :. – Назва з екрану. / М-во освіти і науки України; упоряд. Л. Гриневич та ін. – Електрон. текст. дані. – Київ : МОНУ, 2016. – 40 с.
 11. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Постанова Колегії МОН України, Президії АПН України № 12/5-2 від 22.11.01 р.
 12. Мерлин В.С. Психология индивидуальности: Избранные психологические труды / Под ред. Е.А. Климова. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2005., с. 104.
 13. Національна доктрина розвитку освіти // Указ Президента України від 17 квітня 2013 року N 347/2013
 14. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : посібник для вчителів і методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К. : Богданова А. М., 2009. – 226 с.
 15. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / О. Я. Савченко. - Вид. 2-ге. - К. : Грамота, 2013. - 503 с. 
 16. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий/ Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
 17. Системно-деятельностный подход в обучении    [[Текст] :]  : научно-методическое пособие / А. В. Хуторской ; Ин-т образования человека, Центр дистанционного образования "Эйдос"      Москва : Эйдос : Ин-т образования человека , 2012 - 62 с.
 18. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Унт. – М., 1990.
 19. Хуторской А. В. Современная дидактика. / А. В. Хуторской.  Учебное пособие. 2-е изд., перераб. — М.: Высшая школа, 2007. — 639 с.

IX. Метод навчання: Інтерактивні лекції та практичні заняття.

X. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних і лабораторних заняттях, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт.

Підсумковий контроль: залік у VIсеместрі.

Детальніше...

Інклюзивна освіта та оздоровча робота в закладах для людей з особливими потребами

Інклюзивна освіта та оздоровча робота в закладах для людей з особливими потребами (кафедра ОР)

Інклюзивна освіта та оздоровча робота в закладах для людей з особливими потребами (кафедра ОР)

     Дисципліна № ВВ.2.1.01                                                                                       IІІ семестр

     Кількість кредитів ЄКТС – 3 (лек. – 10 год., прак. – 10 год., лаб. – 10 год.)                           

     Викладач –                                                                                                 Форма контролю – залік

I. Основна мета засвоєння курсу: є підготовка студентів до роботи з людьми різних вікових категорій з особливими освітніми потребами в умовах поширення інклюзії (інтеграції) їх у загальноосвітні навчальні заклади, спортивно-оздоровчі та соціокультурні заклади.

II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності: формування в студентів додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійно-педагогічної ї підготовки.

      III. Завдання дисципліни полягає в ознайомлення студентів з особливостями інклюзивної освіти як особливої царин освіти, опанування провідними способами інтеграції людей з особливими потребами у навчально-виховний та спортивно-оздоровчий процес, конкретизація форм і методів співпраці педагога-валеолога з людьми з особливими потребами та їхніми близькими...

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Методологічні засади інклюзивної освіти

Тема 2. Іноземний досвід інклюзивної освіти  

Тема 3. Характеристика спеціальної освіти в Україні

Тема 4. Пріоритети освіти для дітей з особливими потребами

Тема 5. Корекційно-розвивальна робота – як складова інклюзивного навчання

Тема 6. Особистісно-орієнтована модель навчання – сучасна освітня технологія

Тема 7. Педагогічні передумови інклюзивної освіти у навчальному закладі

Тема 8. Налагодження соціальних стосунків – визначальний чинник інклюзивної освіти  

Тема 9. Специфіка педагогічної діяльності у закладі інклюзивного типу

Детальніше...

Іноземна мова

Іноземна мова

                                 АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

                                                       « Іноземна мова»

Дисципліна ВВ1.1.2

Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити

I Основна мета: формувати у студентів іншомовну комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції.

II Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)

Дисципліна «Іноземна мова» дозволяє студентам опанувати додатковими фаховими компетенціями при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

III Завдання дисципліни

˗   - створити у студентів відповідну базу знань для вільного користування англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях;

˗     - забезпечити володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

˗     - удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів;

IV Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

вміти:

 

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1

Grammar: The Present Indefinite Tense. The Present Continuous Tense. Special Questions and Imperative Sentences in Indirect Speech. Spelling Rules.

Texts: 1. Meals. 2. In the Canteen.

Тема 2

Grammar: The Present Perfect Tense.

Texts: 1. A Student’s Day. 2. Dialogue.

Тема 3

Grammar: The Past Indefinite Tense. The Past Continuous Tense. Statements in Indirect Speech. Spelling Rules.

Texts: 1. Our University (A Letter). 2. Dialogue.

Тема 4

Grammar: The Future Indefinite Tense. The Future Continuous Tense.

To be able and to have in the Future Indefinite Tense. AdverbialClauses of Time and Condition.

Texts: 1. Seasons and Weather.2. Dialogue.

Тема 5

Grammar: Sequence of Tenses. The Future in the Past. The Past Perfect

Tense.

Texts: 1. Under the High Trees. 2. At the Seaside.

Тема 6

Grammar: The Passive Voice.

Texts: 1.A Visit to London. 2. Conversation.

Тема 7

Grammar: The Present Perfect Tense vs. The Past Indefinite Tense.

Texts: 1.The Medicine and Health   2. Dialogue.

Тема 8

Grammar: The Complex Object.

Texts: 1. Carrie Goes to a DepartmentStore. 2. Shopping.

Тема 9

Grammar: Some Verbs and Word Combinations Followed by a Gerund.

Texts: 1. Jean’s First Visit to the Theatre (after “Shannon’s Way”byA.Cronin).

2. Dialogue.

Тема 10

Grammar: The Present Perfect Continuous Tense.

Texts: 1. Home (afterW.S.Maugham). 2. Dialogue.

VI Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра англійської філології, доцент

VII Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких лекцій – 18 год.семінарських – 18 год., самостійної роботи студентів – 54 год. Дисципліна викладається у V семестрі.

VIII Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Гужва Т., Кодалашвили О., Романовская Ю. Английский язык.Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по граматике Для абитуриентов,слушателей курсов , студентов.(Часть 1: 1998, 368с., яз.рус.Часть 2: 1998, 416 с., яз.рус.)
 2. Гужва Т.М. Англійська мова. Розмовнi теми. Частина І. Навчальний посібник у 2 частинах.Для студентів факультетів іноземної філології університетів, ліцеїв, гімназій та коледжівХ.: «Фоліо», 2003. — 415 с.
 3. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для педвузов по спец. “Иностр. язык” / Под. ред. В.Д.Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 432 с.
 4. Профільний рівень/ Країнознавство.Britain, SpotlightBritain, SpotlighttheUSA, SpotlightAustralia (OUP). Window on Britain (відео курс) Across Cultures, Britain in Close-Up, America in Close-Up (Longman).
 5. Alexander L.G. Longman Grammar. – Edinburgh: Longman. – 1997, – 304p.
 6. Evans V., Edwards L. Upstream, Intermediate. – Newbury: Express Publishing. – 2003, – 256p.
 7. Cunningham S., Moor P. Cutting Edge, Upper-intermediate – Harlow: Pearson Education. – 2002, – 183 p.
 8. Maclin A. Reference Guide to English: A Handbook of English as a Second Language. – Washington: CBS College Publishing. – 1994, – 405 p.
 9. Dictionary of Contemporary English / Ed. Bullon S. – Harlow: Longman. – 2003, – 1950 p.
 10. Advanced Learner’s Dictionary / Ed. Crowther J. – Oxford: Oxford U-ty Press. – 2001, – 1428 p.
 11. Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian semibilingual. – К.: Всеcвiт, 2002. – 475с.

IX. Метод навчання: семінарсько-практичні заняття.

X. Система оцінювання: Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, самостійної творчої роботи, модульний контроль (МКР).

Підсумковий контроль: залік у V семестрі.

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну:

Детальніше...

Іноземна мова ("Дошкільна освіта")

Іноземна мова ("Дошкільна освіта")

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Інтеграційні засади навчання предметів мистецького циклу

Інтеграційні засади навчання предметів мистецького циклу

Інтеграція змісту дошкільної та початкової освіти

 Інтеграція змісту дошкільної та початкової освіти

Інфекційні хвороби та паразитологія

Інфекційні хвороби та паразитологія

Інформаційні технології у професійній діяльності

Інформаційні технології у професійній діяльності
                                                       Опис начальної дисципліни ВВ2.2.1

Інформаційні технології у професійній діяльності

Мета і завдання навчальної дисципліни: оволодіння сучасними інформаційно-телекомунікаційними технологіями, що використовуються у професійній галузі, уміннями їх практичного використання у роботі за фахом.

Програма навчальної дисципліни: Методичні підходи та особливості використання технології мультимедіа та технології телекомунікації в освітніх цілях. Реалізація можливостей «віртуальна реальність» в освіті. Теорія інформаційно-комунікаційної предметного середовища. Інформаційна взаємодія освітнього призначення. Автоматизація інформаційного забезпечення науково-педагогічних досліджень. Застосування засобів інформаційних та комунікаційних технологій в процесі інформаційного забезпечення та організаційного управління. Експертиза і сертифікація педагогічної продукції, що функціонує на базі інформаційних і комунікаційних технологій.

Бібліографія:Информационные технологии: учебник/ под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 624 с. Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : Навчальний посібник / В.І.Косинський . - Київ : "Знання", 2012. - 318 с.

Методичне забезпечення:електронні презентації, опорні конспекти лекцій; нормативні документи; навчально-методичні посібники; ілюстративні матеріали; методичні рекомендації.

Зауваження:Необхідні загальні знання психології, педагогіки, методик викладання, сучасних інформаційних технологій які є невід’ємною частиною методичної підготовки майбутнього вчителя.

Лектор: Бордюк Олександр Миколайович, к.пед. наук., доцент

Факультет: Інженерно-педагогічний

Адреса: 03148, м.Київ, вул.Л. Курбаса, 2-а, телефон: 403-81-68, факс. 403-81-68

Детальніше...

Колоїдні системи в повсякденному житті

Колоїдні системи в повсякденному житті

Колоїдні системи в повсякденному житті

Дисципліна № ВВ 2.2.03.1.2.                                                                                                                   IV семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 1,5 (лек. - 8 год, лаб. - 8 год.)

Викладач – доцент Пакербаєва Л.В.

Форма контролю – залік

І. Основна мета спецкурсу: ознайомлення майбутніх вчителів основ здоров’я з особливостями колоїдних систем, колоїдними системами організму людини, використанням колоїдних систем для профілактики і лікування захворювань, та в косметології.

        ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності: формування в студентів додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійно–педагогічної підготовки .

        ІІІ. Завдання дисципліни: В процесі вивчення спецкурсу студенти повинні поглибити знання про механізми функціонування фізіологічних систем організму, та ознайомитися з методами використання колоїдних систем для ролі оволодіти теоретичними методами профілактики і лікування різних захворювань, зокрема дерматологічних.

        IV. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Колоїдні системи. Типи та властивості колоїдних систем.

Тема 2. Ліофобні золі. Ліофільні колоїди. Області практичного приминения колоїдів.

Тема 3. Організм людини як єдина колоїдна система.Быологічна роль основних колоїдних систем організму.

Тема 4. Колоїди як лікарські засоби.

Тема 5. Використання колоїдів в профілактичній медицині та косметології.

Детальніше...

Компаративна педагогіка

Компаративна педагогіка

Конфліктологія в галузі освіти

Конфліктологія в галузі освіти

Культурно-дозвіллєва діяльність дітей

Культурно-дозвіллєва діяльність дітей

АНОТАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Культурно-дозвіллєва діяльність дітей»

VI семестр

Дисципліна ВВ1.3.1.

Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити

        І. Основна мета вивчення навчальної дисципліни - формування професійної компетентності майбутніх педагогів в галузі організації культурно-дозвіллєвої діяльності дітей в сучасних умовах.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Програма вивчення навчальної дисципліни «Культурно-дозвіллєва діяльність дітей» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму «Дошкільна освіти».

ІІІ. Завдання дисципліни

-         сформувати систему теоретичних знань в галузі організації та проведення культурного дозвілля дітей: актуалізувати знання з історії, філософії, культурології, педагогіки, соціології, що сприяють розумінню сутності та специфіки сучасної культурно-дозвіллєвої діяльності сім'ї, ДНЗ, школи, позашкільних закладів, системи додаткової освіти;

-         ознайомити з інноваційним досвідом функціонування вітчизняних та зарубіжних закладів культурно-дозвіллєвої сфери;

-         формувати готовність студентів використовувати технології культурно-дозвіллєвої роботи з дітьми та сім’ями, розвивати на цій основі здатність вирішувати професійні завдання;

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Згідно вимогам освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: сутнісні риси та відмінності культурно-дозвіллєвої діяльності дітей та сімей з дітьми; залежність цих відмінностей від вікових, соціально-демографічних, статусних, економічних, екологічних та інших чинників; особливості реалізації культурно-дозвіллєвої діяльності дітей в сучасних умовах.

вміти: аналізувати та методологічно обґрунтовувати вибір та застосування форм культурно-дозвіллєвої роботи з дітьми; впроваджувати передовий досвід такої роботи у власну практику; генерувати ідеї з удосконалення форм культурно-дозвіллєвої роботи з дітьми та сім’ями.

V. Короткий зміст дисципліни

Змістовий модуль 1. Сутність культурно-дозвіллєвої діяльності

Соціально-культурна цінність дозвілля. Функція дозвілля. Форми та види відпочинку. Дозвілля як складова часового простору. Дозвілля як окремий вид життєдіяльності людини. Дозвілля як психологічний стан людини. Принципи організації відпочинку.

Змістовий модуль 2. Педагогика дозвілля.

Педагогічні впливи в процесі проведення культурного дозвілля. Особливості дозвілля в різні вікові періоди розвитку дітей. Роль сім'ї та закладів культури в розвитку дитини. Змісті культурно-дозвіллєвої діяльності дітей. Педагогічна майстерність в організації культурно-дозвіллєвої діяльності дітей.

Змістовий модуль 3. Менеджмент культурно-дозвіллєвої діяльності дітей.

Установи культурно-дозвіллєвого призначення.Інноваційний досвід функціонування вітчизняних та зарубіжних закладів культурно-дозвіллєвої сфери. Управління та самоуправління в дозвіллєвій діяльності дітей та сімей. Можливості маркетингу в дозвіллєвих закладах, ДНЗ, школах, позашкільних установах.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра методик та технологій дошкільної освіти: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри А.М. Корень.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 22 год., семінарських - 20 год., самостійної роботи студентів – 48 год.

Дисципліна викладається у VIсеместрі.

VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

Базова

 1. Берека В. Роль позашкільних закладів у формуванні творчої особистості/В. Берека//Педагогічний вісник. – 1997. - №2. – С. 6-7.
 2. Бех І.Д. Виховання особистості/ І.Д. Бех// У 2 к. Кн. 2.– К.: Либідь, 2003.– 342с.
 3. Бочелюк В. Й., Бочелюк В. В. Дозвіллєзнавство: Навч. посібн./ В.Й. Бочелюк, В.В Бочелюк. . – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208с.
 4. Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля/А. Воловик, В. Воловик. – Харків,1999. – 89с.
 5. Гололоб С.В. Уроки фантазії/С.В. Гололоб//Школа життєтворчості особистості:Науково-метод. збірник – УСДОК, 1995 - 480с.
 6. Кірсанов В. В. До визначення предмета рекреації в контекстіпедагогічних проблем дозвілля / В. В. Кірсанов // Вісник книжкової палати. –2004. – № 9. – С. 37.
 7. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка родинного виховання. //Навчальний посібник/А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання, 2006. – 324 с.
 8. Петрова. І.В. «Дозвілля в зарубіжних країнах». // Навчальний посібник/ І.В.Петрова - Київ,: Кондор, 2005. - 408 c.
 9. Стрельцов Ю.А. Культурология досуга: Учебное пособие. – М.: МГУКИ, 2002. – 184 с.; Тарасов, С.М. Игры для всех / С.М. Тарасов. – М.: Профиздат, 1991.
 10. Тихоновская Г.С. Методика организации отдыха и развлечений в клубе / Г.С. Тихоновская. – М.: МГИК, 1991.
 11. Черніговець Т.І. Дитяче дозвілля як предмет педагогічних студій //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр. РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2000. — Ч.2. — С. 75 – 78.
 12. Форми організації дозвілля дітей та молоді: Метод. матеріали до тренінгу / За заг. ред. І. Звєрєвої. – К.: Науковий світ, 2004. – 58 с.
 13. Цимбалюк Н. М. Організація та методика культурно-дозвіллєвоїдіяльності / Н. М. Цимбалюк. – К. : ДАКККіМ, 2000. – 145 с.

15. Інформаційні ресурси

1. http://imp.rudn.ru/psychology/age_psychology/1.html (Вікова психологія)

2. http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635a3bc68b5d43b88421216c37_0.html (Театральна педагогіка)

3. http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Organizacia_vilnogo_chasu/index.html Організація вільного часу школярів)

4. http://bookdn.com/book_311.html (Соціальна робота в сфері дозвілля)

5. http://gimnasium-267.at.ua/index/dubovij_s_a/0-15 (Клубна діяльність в Гімназії №267 м. Києва)

IX. Метод навчання: Інтерактивні лекції та семінарські заняття .

X. Система оцінювання:     Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль: екзамен у VIсеместрі.

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну:

Детальніше...

Культура професійного спілкування (магістр)

Культура професійного спілкування (магістр)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Культура професійного спілкування»

      Дисципліна № ВВ2.1.05                                                                                     ІІІ семестр

       Кількість кредитів ECTS – 3 кредити

I. Основна мета засвоєння курсу – навчитися викладати думки, дотримуючись усіх якостей мовлення; усвідомити найбільш поширені відхилення від літературної мови, які допускаються у мовленні, для розвитку самоконтролю над власним мовленням; підвищувати культуру спілкування.

II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

      Дисципліна «Культура професійного спілкування» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки. Курс «Культура професійного спілкування» тісно пов’язаний з усіма розділами сучасної української літературної мови, українською мовою за професійним спрямуванням, стилістикою.

III. Завдання дисципліни «Культура професійного спілкування» – сформувати у магістрантів спеціальності «Психологія»:

IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

§  поділ української мови на функціональні стилі, основні риси кожного стилю, особливості застосування у мовленні;

§  єдність комунікативної й номінативної функцій мови;

§  фонетичні аспекти мовлення:

а) артикулювання; б) наголошування;             

§  словниковий склад мови як упорядковану лексико-семантичну систему;

§  вимоги до термінів як особливого стилістичного шару лексики у науковому стилі;

§  мовні одиниці граматичного рівня (форми і конструкції);

§  текст та текстові норми;

§  основи редагування наукового тексту.

Уміти:

§  визначати приналежність тексту до одного із стилів мовлення і відповідно до його призначення будувати висловлення;

§  дотримуватися норм української орфоепії і правильно наголошувати слова;

§  добирати синоніми і користуватися ними в усному й писемному мовленні, правильно вживати пароніми, для виразності мовлення використовувати антоніми та фразеологізми, засоби образності мовлення;

§  користуватися іншомовними словами, уміти замінювати їх, де можливо й потрібно, на українські відповідники;

§  доцільно використовувати терміни, різні за будовою, походженням і способами творення;

§  вживати нормативні граматичні форми відмінюваних та дієвідмінюваних частин мови;

§  правильно будувати словосполучення і речення різних типів та тексти;

§  уміти редагувати наукові тексти

§  перевіряти правильність свого мовлення, враховуючи критерії норми літературної мови.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Мова і мовлення: зміст понять. Культура мови і культура спілкування.

Тема 2.  Правильність як основна комунікативна властивість професійного спілкування: поняття мовної норми; мовна норма і варіантність; динамічна теорія мовної норми; критерії норми літературної мови.

Тема 3. Забезпечення правильності і майстерності мовлення на різних мовних рівнях:

§  Орфоепія. Словесний наголос.

§  Правильність, багатство, точність, чистота, образність і виразність мовлення на лексичному рівні.

§  Нормативність словозміни і формотворення.

§  Граматична правильність на синтаксичному рівні.

Тема 4. Текст. Вимоги до тексту.

Тема 5. Редагування наукового тексту.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра української мови та методики навчання факультету педагогіки та психології: професор Семеренко Ганна Василівна.

Обсяг навчального навантаження та термін викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ECTS), з яких аудиторних – 26 год.: лекційних – 16 год., практичних – 10 год,;  самостійна робота – 64 год.

Дисципліна викладається у ІІІ семестрі.

VII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1.       Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 1997. – 160 с.

2.       Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення: навч. посібн. – Х.: «ОВС», 2002. – 144 с.

3.       МацькоЛ.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: навч. посібн. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – 359 с.

4.       Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976. - ? с.

5.       Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посібн. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

6.       Сербенська О. Культура усного мовлення: практикум: навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

7.       Українська мова: енциклопедія. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2004. – 750 с.

8.       Український правопис ∕ НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови. – К.: Наукова думка, 1993 (наступні видання).

9.       Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. – К.: Алерта, 2010. – 694 с.

VIII. Метод навчання

Лекції, практичні заняття.

IX. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виступів на практичних заняттях, перевірка і оцінювання самостійної роботи, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань і залікової роботи.

Підсумковий контроль: залік.

X. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті

Детальніше...

Культура української наукової мови

Культура української наукової мови

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ

ОР магістр (1,6 р.н.)

Семестр _3_

Кількість кредитів ECTS – 3 кредити

Основна мета курсу – засвоїти стильові норми наукового стилю; навчитися конструювати наукові тексти, використовуючи різні мовні одиниці, серед яких важливе місце посідають галузеві терміни, та редагувати їх. Дисципліна «Культура української наукової мови» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опанування циклу дисциплін професійної підготовки.

Завданням дисципліни є сформувати у студентів розуміння культури мовлення як сукупності знань і навичок, які б забезпечували якісне застосування мовних засобів при спілкуванні; усвідомлення важливості дотримання норм сучасної української літературної мови у спілкуванні; розуміння важливості термінологічної лексики для забезпечення точності та високої інформативності наукових текстів; уміння вибирати правильні, дохідливі, доречні мовні засоби для вираження думок у професійній комунікації, зокрема в наукових текстах.

Детальніше...

Культура фахового мовлення (бакалавр)

Культура фахового мовлення (бакалавр)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Культура фахового мовлення»

      Дисципліна № ВВ2.2.2                                                                                                   V семестр

       Кількість кредитів ECTS – 3 кредити

I. Основна мета засвоєння курсу – навчитися культурі мовлення та культурі спілкування між членами суспільства (учнями, студентами, викладачами, клієнтами, слухачами (у психологів), людьми різного віку і різного статусу тощо.

II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

      Дисципліна «Культура фахового мовлення» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки. Курс «Культура фахового мовлення» тісно пов’язаний із усіма розділами сучасної української літературної мови, українською мовою за професійним спрямуванням, стилістикою, риторикою.

III. Завдання дисципліни «Культура фахового мовлення»сформувати у бакалаврів спеціальності «Початкова освіта»:

IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

§  поділ української мови на функціональні стилі, основні риси кожного з них, застосування у мовленні;

§  єдність комунікативної й номінативної функцій мови;

§  словниковий склад мови як упорядковану лексико-семантичну систему;

§  аспекти спілкування;

а) обмін інформацією (комунікація);

б) взаємодію (інтеракція);

в) сприймання людини людиною (перцепція);

г) види спілкування: вербальне (словесне) й невербальне (несловесне) – поглядами, мімікою, жестами тощо;

§  властивості діалогічного мовлення;

§  комунікативні статуси і ролі: а) симетричні: студент-студент, викладач-викладач, слухач-слухач тощо; б) несиметричні: студент-викладач, слухач-психолог і т. д.;

§  стилі спілкування( авторитарний, демократичний, ліберальний);

§  нормативність спілкування;

§  культуру мовлення і спілкування у двомовному середовищі;

§  фонетичні аспекти мовлення: а) (монолог, діалог, полілог); б) артикулювання; в) наголошування; г) інтонування; д) мелодика; е) темп мовлення:

§  мовні одиниці у мовленні: слова, сталі звороти, граматичні форми і конструкції;

§  мовний етикет.

Уміти:

§  визначати приналежність тексту до одного із стилів мовлення;

§  правильно, відповідно до правил української орфоепії вимовляти голосні й приголосні звуки, звукосполучення, іншомовні слова; правильно наголошувати слова, користуватися різними типами інтонацій (розповідною, питальною, спонукальною); вибирати доречний темп мовлення;

§  добирати синоніми і користуватися ними в усному й писемному мовленні, правильно використовувати і пояснювати пароніми;

§  користуватися іншомовними словами, уміти замінювати їх, де можливо й потрібно, на українські відповідники;

§  використовувати різні форми звертання (у кличному відмінку, з особовими займенниками ти – ви – Ви; називання осіб і звернення до них; ми – замість я;

§  використовувати вставні слова, словосполучення і речення як засіб гармонійності мовлення;

§  правильно будувати речення різних типів;

§  користуватися невербальними засобами спілкування.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Спілкування як вид соціальної взаємодії та як інструмент професійної діяльності. Основні закони спілкування. Стилі спілкування (авторитарний, демократичний, ліберальний). Навички літературного спілкування. Літературні норми. Порушення норм, їх причини.

Тема 2. Двомовність і культура спілкування. Форми існування мови. Суржик. Сова і культура.

Тема 3.  Словотвірні норми. Правила поєднання суфіксів. Суфіксальні моделі, що позначають назви мешканців населених пунктів України та різних народів. Найтиповіші порушення префіксальної сполучуваності.

Тема 4. Лексико-семантичні норми. Багатозначність слів при перекладі з російської мови на українську. Запозичення: збагачення мови чи її заміна? Тавтологія і плеоназм (словесна надлишковість).

Тема 5. Граматичні норми. Вибір слів і сталих зворотів. Займенник у сфері фахового спілкування. Дієслівне керування. Складні випадки

Тема 6. Синтаксичні норми. Координація підмета і присудка (вибір числа і роду іменника). Культура вживання прийменників. Культура вживання сполучників. Вставні і вставлені компоненти, особливості інтонування речень з ними. Різні функції звертання.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра української мови та методики навчання факультету педагогіки та психології: професор Ганна Василівна Семеренко.

Обсяг навчального навантаження та термін викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ECTS), з яких аудиторних – 32 год.: лекційних – 20 год., практичних – 12 год,;  самостійна робота – 58 год.

Дисципліна викладається у Vсеместрі.

VII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1.      Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – 4-е вид. перероб. І доп. – Київ: «Українська книга», 1997. – 336 с.

2.      Білецький А.О. Про мову і мовознавство: Навч. посібник для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів. – К.: «АртЕк», 1996. – 224 с.

3.      Вихованець І.Р. Розмовляймо українською: мовознавчі етюди/ Іван Вихованець; післямова А. Загнітка. – К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – 160 с.

4.      Волощак Марія. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2000. – 128 с.

5.      Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. Вид.2-е, перероблене і доповнене, Видавниче об’єднання «Вища школа», Видавництво при Київському державному університеті, К, 1977. – 295 с.

6.      Культура української мови. Довідник/ С.Я. Єрмоленко, Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін.; за ред. В.М. Русанівського. – К.: - Либідь, 1990. – 304 с.

7.      Масенко Л.Т. Мова і політика. – К.: Соняшник, 1999. – 100 с.

8.      Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації/ За ред. Юліане Бестерс-Дільгер. – Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2008. – 363 с.

9.      Олександр Пономарів. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. 2-ге вид. стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

10.Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 291 с.

11.Фаріон І.Д Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей): [монографія], - Вид. 3-тє, доп. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 332 с.

VIII. Метод навчання

Лекції, практичні заняття.

IX. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виступів на практичних заняттях, перевірка і оцінювання самостійної роботи, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання вправ і залікової роботи.

Підсумковий контроль: залік.

X. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті

Детальніше...

Культура фахового мовлення (бакалавр "Середня освіта (Здоров'я людини)")

Культура фахового мовлення (бакалавр "Середня освіти (Здоров'я людини)")

Культура фахового мовлення (магістр)

Культура фахового мовлення (магістр)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Культура фахового мовлення»

      Дисципліна № ВВ2.1.4                                                                                                   ІІІ семестр

       Кількість кредитів ECTS – 3 кредити

I. Основна мета засвоєння курсу – навчитися викладати думки, дотримуючись усіх якостей мовлення; усвідомити найбільш поширені відхилення від літературної мови, які допускаються у мовленні, для розвитку самоконтролю над власним мовленням; підвищувати культуру спілкування.

II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

      Дисципліна «Культура фахового мовлення» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки. Курс «Культура фахового мовлення» тісно пов’язаний з усіма розділами сучасної української літературної мови, українською мовою за професійним спрямуванням, стилістикою.

III. Завдання дисципліни «Культура фахового мовлення» – сформувати у магістрантів спеціальності «Початкова освіта»:

IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

§  поділ української мови на функціональні стилі, основні риси кожного стилю, особливості застосування у мовленні;

§  єдність комунікативної й номінативної функцій мови;

§  фонетичні аспекти мовлення:

а) артикулювання; б) наголошування;             

§  словниковий склад мови як упорядковану лексико-семантичну систему;

§  вимоги до термінів як особливого стилістичного шару лексики у науковому стилі;

§  мовні одиниці граматичного рівня (форми і конструкції);

§  текст та текстові норми;

§  основи редагування наукового тексту.

Уміти:

§  визначати приналежність тексту до одного із стилів мовлення і відповідно до його призначення будувати висловлення;

§  дотримуватися норм української орфоепії і правильно наголошувати слова;

§  добирати синоніми і користуватися ними в усному й писемному мовленні, правильно вживати пароніми, для виразності мовлення використовувати антоніми та фразеологізми, засоби образності мовлення;

§  користуватися іншомовними словами, уміти замінювати їх, де можливо й потрібно, на українські відповідники;

§  доцільно використовувати терміни, різні за будовою, походженням і способами творення;

§  вживати нормативні граматичні форми відмінюваних та дієвідмінюваних частин мови;

§  правильно будувати словосполучення і речення різних типів та тексти;

§  уміти редагувати наукові тексти

§  перевіряти правильність свого мовлення, враховуючи критерії норми літературної мови.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Мова і мовлення: зміст понять. Культура мови і культура мовлення.

Тема 2.  Правильність як основна комунікативна властивість мовлення: поняття мовної норми; мовна норма і варіантність; динамічна теорія мовної норми; критерії норми літературної мови.

Тема 3. Забезпечення правильності і майстерності мовлення на різних мовних рівнях:

§  Орфоепія. Словесний наголос.

§  Правильність, багатство, точність, чистота, образність і виразність мовлення на лексичному рівні.

§  Нормативність словозміни і формотворення.

§  Граматична правильність на синтаксичному рівні.

Тема 4. Текст. Вимоги до тексту.

Тема 5. Редагування наукового тексту.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра української мови та методики навчання факультету педагогіки та психології: доцент Любов Петрівна Литвин.

Обсяг навчального навантаження та термін викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ECTS), з яких аудиторних – 26 год.: лекційних – 16 год., практичних – 10 год,;  самостійна робота – 64 год.

Дисципліна викладається у ІІІ семестрі.

VII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1.       Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 1997. – 160 с.

2.       Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення: навч. посібн. – Х.: «ОВС», 2002. – 144 с.

3.       МацькоЛ.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: навч. посібн. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – 359 с.

4.       Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976. - ? с.

5.       Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посібн. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

6.       Сербенська О. Культура усного мовлення: практикум: навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

7.       Українська мова: енциклопедія. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2004. – 750 с.

8.       Український правопис ∕ НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови. – К.: Наукова думка, 1993 (наступні видання).

9.       Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. – К.: Алерта, 2010. – 694 с.

VIII. Метод навчання

Лекції, практичні заняття.

IX. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виступів на практичних заняттях, перевірка і оцінювання самостійної роботи, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань і залікової роботи.

Підсумковий контроль: залік.

X. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті

Детальніше...

Культурологія

Культурологія

Латинська мова

Латинська мова

Латинська мова(за професійним спрямуванням)

(кафедра МБВООЖЗ)

      Дисципліна № ВВ2.1.01                                                                                  I семестр

      Кількість кредитів ЄКТС – 3 (лаб. 44 год.)               

      Викладач – ст. викл. В.О. Фадєєв                                                      Форма контролю – екзамен

I. Основна мета засвоєння курсу:полягає у підготовці майбутніх фахівців з «Основ здоров’я» до розуміння анатомічної, фармацевтичної та клінічної термінології, рецептів.

II. Місце навчальної дисциплінив програмі підготовки фахівців даної спеціальності: формування в студентів базових мовних компетенцій, необхідних при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

     III. Завдання дисципліни формування в студентів базових знань з латинської мови необхідних для сприйняття та відтворення професійно-орієнтованої інформації.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Вступ. Латинський алфавіт. Вимова букв. Правила читання буквосполучень. Правила наголосу.

Тема 2. Граматичні категорії дієслова. Дієвідміни. Основа дієслова. Дієслово в рецепті.

Тема 3. Іменник. Граматичні категорії. Короткі відомості про прийменники. Відмінювання іменників чоловічого та середнього роду.

Тема 4. Рецепт, його структура. Іменники в рецепті. Клінічний термін. Тривіальні назви лікарських препаратів.

Тема 5. Прикметники першої групи. Прикметники у фармацевтичній термінології.

Хімічна номенклатура (назви хімічних елементів, кислот, основ та оксидів тощо).

Тема 6. Числівники. Числівники-префікси. Прислівники. Ступені порівняння прислівників.

Тема 7. Офіцинальні лікарські форми, що використовуються за кордоном. Займенники.

Прислів’я та крилаті вирази. Читання та аналіз спеціальних медичних текстів.

Детальніше...

Логіка

Логіка

Анотація дисципліни за вибором студента

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Логіка»

І. Основна мета засвоєння курсу.

Формування у студентів знань з логіки, засвоєння навиків правильного мислення та вміння застосовувати їх у подальшій навчальній, науковій та практичній діяльності.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Необхідність вивчення студентами, Факультету педагогіки та психології, логіки зумовлена тим, що строгий стиль мислення, що формується у процесі вивчення логіки, виховує дисципліну думки, навички раціональної легітимації соціальної поведінки. Логіка являє собою широкий набір евристичних методів, засвоєння яких значно розвиває творчі здібності як щодо власне теоретичної, так і щодо суто практичної діяльності. Викладання логіки має формувати сучасний стиль мислення, що поєднує в собі точність природничо-наукової та образність і метафоричність гуманітарної думки. Соціальна комунікативність вимагає високої логічної культури, ефективного використання засобів логіки, вміння логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Отримані знання з логіки можуть бути використані студентами при вивчені ними інших дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки, а також в подальшій професійній діяльності

ІІІ. Завдання дисципліни.

Навчити студентів висвітлювати свої міркування та здобутки наук у ясній, чіткій та однозначній формі; давати правильні визначення поняттям та термінам; аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи висловлювань; логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні; професійно застосовувати набутий категоріальний апарат.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Результати навчання:

-          Знати базовий понятійний апарат логіки; основні логічні закони; логічні операції над поняттями та судженнями, їх правила та можливі помилки при цьому; засоби та методи формалізації систем висловлювань живої мови та правила оперування з ними.

-          основні види умовиводів;

-          основи логічної теорії доведення та спростування, їх правила та можливі помилки..

-          Вміти давати правильні визначення поняттям та термінам;

-          аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи висловлювань.

-          логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні;

-          робити безпосередні та опосередковані умовиводи;

-          знаходити логічні помилки у визначеннях, умовиводах та доведеннях.

Здобуті компетентності:

-          Аналітична та когнітивна (через здатність до комплексного теоретичного аналізу систем висловлювань, використання різних логічних прийомів при визначенні форми мислення).

-          Комунікативна та аналітична (через здатність до поєднання різнопланового логіко-аналітичного інструментарію до вирішення конкретних теоретичних задач).

-          Пізнавальна (поглиблене знання базового понятійного апарату логіки, законів логіки, методів формалізації систем висловлювань, логічної теорії доведення та спростування);

-          Практична (оволодіння навичками логічного обґрунтовувати правильних тверджень та спростовування неправильних, знаходження логічних помилок у визначеннях, умовиводах та доведеннях).

-          Соціальна (удосконалення культури логічного мислення, а також здатність спілкуватися з експертами з інших галузей).

ІV. Короткий зміст дисципліни

Модуль І. Поняття та судження (2кредити / 60 годин)

Тема 1.1. Предмет логіки

Мислення як засіб пізнання. Чуттєві форми пізнання: відчуття, сприйняття, уявлення. Особливості абстрактного мислення: узагальненість, опосередкованість, активність відображення, нерозривний зв’язок з мовою. Логічні форми мислення: поняття, судження, умовивід. Логічна форма як структура думки. Поняття закону правильного мислення: необхідний, повторюваний, суттєвий зв’язок між думками. Закони та форми мислення як ідеальні об’єкти, їх зв’язок з матеріальними носіями. Поняття про мову: синтаксис, семантика. Прагматика. Природні та штучні мови. Поняття про мову логіки висловлювань. Формалізація вербальних виразів. Логіка як філософська наука про закони та форми правильного мислення. Логіка і психологія.

Тема 1.2. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з поняттями

Поняття про ознаку предмета думки. Загальні, одиничні, суттєві, несуттєві ознаки. Логічні прийоми утворення понять: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування та узагальнення. Поняття та слово, їх зв’язок та відмінність. Зміст та обсяг поняття, закон їх оберненого відношення. Обмеження та узагальнення поняття. Види понять за обсягом та за змістом. Порівнянні та непорівнянні, сумісні та несумісні поняття. Об’ємна інтерпретація відношень між поняттями: колові схеми Л.Ейлера. Логічні відношення між поняттями та онтологічні відношення між предметами. Логічна операція визначення поняття (дефініція). Дефінієндум та дефінієнс. Види визначення поняття. Правила визначення. Неявні визначення та прийоми, подібні до визначення. Логічна операція поділу поняття. Діленепоняття, члени поділу, основа поділу. Види поділу. Правила поділу. Дихотомічний поділ. Класифікація. Помилки у визначенні та поділі поняття як наслідок порушення відповідних правил.

Тема 1.3. Категоричне судження. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки

Заперечні та стверджувальні, істинні та хибні висловлювання. Судження як логічна форма. Відображення зв’язків між предметами, між предметом та його ознакою. Судження та речення. Ідеальна форма та матеріальний носій. Види простих речень. Терміни судження: суб’єкт та предикат. Логічна зв’язка судження. Логічний наголос. Просте та складне судження. Види простих суджень. Атрибутивне судження, його структура. Релятивне судження, його структура. Судження існування, його структура. Категоричне судження: стверджувальне та заперечне. Одиничне, часткове, загальне судження. Виділяюче судження. Об’єднана класифікація простих категоричних суджень за якістю і кількістю: А (S,Р), Е (S,Р), І (S,Р), О (S,Р). Поняття розподіленого та нерозподіленого термінів. Порівнянні та непорівнянні судження. Сумісні та несумісні судження. Еквівалентні прості судження. Закон тотожності як принцип правильного мислення. Помилки, як наслідок порушення закону тотожності. Часткова сумісність простих суджень. “Логічний квадрат” як систематичний огляд відношень між простими категоричними судженнями. Відношення протилежності. Закон суперечності як принцип правильного мислення. Відношення суперечності між простими судженнями. Закон виключеного третього як принцип правильного мислення.

Тема 1.3. Складне судження

Поняття складного судження. Елементарне (атом) та складне (молекула) висловлювання. Пропозиційна змінна. Логічний сполучник, логічна операція, символи логічних операцій. Утворення молекулярних висловлювань з атомарних. Поняття таблиці (матриці) істинностей, правила їх утворення для формули, що складається з “n” атомів. Визначення логічних операцій: кон’юнкції, диз’юнкції, сильної диз’юнкції, імплікації, подвійної імплікації, заперечення. Антецедент та консеквент імплікації. Матеріальна імплікація та умовне висловлювання. Формалізація вербальних висловлювань: засоби та правила. Поняття завжди істинної формули. Відношення еквівалентності між складними висловлюваннями. Еквівалентні формули. Особливості імплікації, її визначення через випадок істинності. Відношення логічного слідування. Алгоритм виявлення логічного слідування.

Модуль ІІ. Умовивід (1 кредит / 30 годин)

Тема 2.1. Дедуктивні умовиводи. Простий категоричний силогізм

Умовивід як логічна форма, його структура. Поняття вивідного знання. Вивід як відношення логічного слідування. Необхідні та ймовірні виводи. Дедуктивні виводи: категоричні та виводи логіки висловлювань. Безпосередні та опосередковані дедуктивні умовиводи. Поняття правильного та неправильного умовиводу. Алгоритм перевірки виводу на правильність. Обернення (conversio) судження, його правила та виключення. Просте обернення та обернення з обмеженням. Перетворення (obversio) судження, його правила. Протиставлення предикатові (contrapositio praedicatum), його правила та виключення. Безпосередні дедуктивні виводи за “логічним квадратом”. Поняття простого категоричного силогізму. Терміни силогізму: більший, менший, середній. Визначення силогізму. Аксіома силогізму. Силогізм стверджувальний та заперечний. Об’ємна інтерпретація термінів силогізму. Загальні правила силогізму стосовно термінів та засновків. Фігури та модуси силогізму. Особливі правила фігур категоричного силогізму. Помилки в силогізмі, правила силогізму стосовно термінів та засновків. Виключення з правил категоричного силогізму. Силогізм з виділяючим судженням. Слабкі модуси силогізму.

Тема 2.2. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід.

Поняття про виводи логіки висловлювань. Правильні і неправильні структури виводів логіки висловлювань. Суто умовні виводи. Умовно-категоричні виводи. Modus ponens. Modus tollens. Ймовірні модуси умовно-категоричних виводів. Суто розділові виводи. Modus tollendo ponens. Modus ponendo tollens. Умови їх коректності та їх різновиди. Правильні структури виводів як закони логіки і правила виводу. Умовно-розділові виводи. Проста конструктивна дилема. Складна конструктивна дилема. Проста деструктивна дилема. Складна деструктивна дилема. Скорочені силогізми: умовно-категоричні, розділово-категоричні. Емпіричне пізнання та узагальнення його результатів. Поняття індуктивного умовиводу. Ознака предмета та її повторюваність. Структура індуктивного умовиводу. Повна та неповна індукція. Закриті класи предметів. Повна індукція як необхідний умовивід. Неповна індукція як ймовірний умовивід. Популярна та наукова індукція. Поняття наукової індукції. Основні властивості причинного зв’язку – теоретична основа методів наукової індукції. Методи наукової індукції.

Тема 2.3. Доведення та спростування

Поняття та структура доведення. Теза доведення, аргументи, демонстрація. Дедуктивне доведення як відновлення підстав для   висновку (тези). Основні правила доведення. Введення кон’юнкції та ди’юнкції. Усунення кон’юнкції та диз’юнкції. Правила modus ponens та modus tollens. Пряме доведення як послідовний ланцюжок виводів. Непряме доведення. Поняття антитези доведення. Апагогічне непряме доведення істинності тези. Розділове непряме доведення істинності тези. Поняття спростування тези та його види. Пряме спростування тези. Непряме спростування тези. Критика аргументів. Критика демонстрації. Правила змістовного доведення: стосовно тези, стосовно аргументів, стосовно демонстрації. Найбільш поширені помилки при цьому.

V. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу.

Кафедра філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.(вул. Тургенівська 8/14, к. 3-13, тел.: (044) 486-30-78).

Павловська Олена Валентинівна, к.філос.н., доцент.

Шушкевич Євгеній Миколайович, к.філос.н., старший викладач.

VІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

Назва дисципліни

Розподіл

за семестрами

Кредити ECTS

Годин

Екзамен

Залік

Курсова робота

Всього

Самостійна робота

Аудиторних

Лекції

Практичні

Семінарські

Лабораторні

Логіка

-

3

-

3

90

56

34

14

-

20

-

VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Асмус В.Ф. Логика / В.Ф. Асмус. – М.: Едиториал УРСС. – 2001. – 392 с.
 2. Богдановський І.В. Тестові завдання з дисципліни “Логіка” (для бакалаврів). / І.В. Богдановський. – К.: МАУП, 2006. – 24 с.
 3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Введение в логику: учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин. – М.: ИД. «ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2008. – 560 с.
 4. Володкович В.А. Сборник логических задач / В.А. Володкович. – М.: Дом педагогики, 1998. – 124 с.
 5. Гетманова А.Д. Логика: учебник, словар, практикум / А. Д. Гетманова. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2007. – 2007. – 712 с.
 6. Гетманова А. Д. Логика. Словарь и задачник / А. Д. Гетманова. – М.: Владос, 1998. – 336 с.
 7. Гнатюк Я. С. Сучасна символічна логіка: Лекційний курс: Навч. посібник / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. – 160 с.
 8. Гончарук С. И. Логика. Учебное пособие для студентов и аспирантов гуманитарних вузов / С.И. Гончарук. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 220 с.
 9. Горский Д.П. Краткий словарь по логике / Горский Д.П., Ивин А.А., Никифорова А.Л.   – М.: Мысль, 1991. – 344 с.
 10. Гусев Д.А. Краткий курс логики: Искусство правильного мышления. / Д.А. Гусев. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с.
 11. Ерышев А.А., Лукашевич Н.П., Сластенко Е.Ф. Логика: учеб. пособие. – 5-е изд., стереотип. / Под ред. Н.П. Лукашевича. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.: ил. – Библиогр. В конце глав.
 12. Жеребкін В.Є. Логіка / В. Є. Жеребкін. – Харків, 1999. – 256 с.
 13. Івін О.А. Логіка / О. А. Івін. – К.: Артек, 1996. -232 с.
 14. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки / А.Т. Ішмуратов. – К.: Абрис, 1997. – 350 с.
 15. Ивин А.А. Логика / А.А. Ивин. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 320 с.
 16. Ивин А.А. Словарь по логике / А.А. Ивин, А.Л. Никифоров. — М.: Туманит, ВЛАДОС, 1997. — 384 с.
 17. Ивлев Ю.В. Учебник логики: [Семестровый курс: Учебник] / Ю.В. Ивлев. — М.: Дело, 2003. — 208 с.
 18. Конверський А.Є. Логіка / А.Є. Конверський. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 272 с.
 19. Конверський А.Є. Логіка традиційна та сучасна: Підручник / А.Є. Конверський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет, 2007. – 440 с.
 20. Мозгова Н. Г. Логіка: Навч. посіб. 2-е вид. / Н. Г. Мозгова. – К.: Каравела, 2011. – 248 с.
 21. Орендарчук Г. О. Логіка: Навчальний посібник / Г. О. Орендарчук. – Видання друге, перероблене і доповнене. – Тернопіль: Астон, 2008. – 272 с.
 22. Переверзев В.Н. Логистика: Справочная книга по логике / В. Н. Переверзев. – М.: Мысль, 1995. – 221 с.
 23. Петров Ю.А. Азбука логического мышления / Ю.А. Петров. – М.: Высшая школа, 1991. – 272 с.
 24. Сластенко Є. Ф., Ягодзінський С. М. Логіка: Навч. посіб. / Є.Ф. Сластенко, С. М. Ягодзінський. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 192 с.
 25. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Г. Тофтул. – К.: Академія, 2003. – 368 с.
 26. Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки: Навч. посіб. / І. В. Хоменко. – К.: Юрінком Інтер, 2001 – 192 с.
 27. Хоменко І.В. Логіка: Підручник / І. В. Хоменко. – Абрис, 2004. – 256 с.
 28. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки / І.В. Хоменко, І.А. Алексюк. – К.: Золоті Ворота, 1996. – 256 с.
 29. Яшин Б.Л. Задачи и упражнения по логике. / Б.Л. Яшин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 224 с.  
 30. Ajdukiewicz R. Abriss der Logik / R. Ajdukiewicz. - Berlin: Aufbau-Verlag, 1958. - 357 s.
 31. Carnap R. Logishe Syntax der Sprache / R. Carnap. – Wien, 1964. – 523 s.
 32. Reichenbach H. Elements of symbolic logic/ H. Reichenbach. - N. J., 1962. – 331 s.
 33. Smullyan R. Logical labyrinths / Raymond M. Smullyan. – Wellesley, Massachusetts, A.K. Peters, Ltd., 2009. – 328 p.
 34. Tarski A. Logic, semantics and metamathematics / A. Tarski. - Oxford, 1956. – 245 s.
 35. Wesel H. Logic und philosophie / H. Wesel. - Berlin: Verlag der Wissenschaften, 1976. – 117 р.

VІІІ. Система оцінювання:

Поточний контроль: усні опитування на семінарських заняттях; розв’язування вправ з логіки; оцінювання індивідуальних навчально-дослідних завдань студентів; тестовий; перевірка самостійної роботи студентів; перевірка конспектів лекцій та семінарських занять; письмові модульні контрольні роботи (тести та вправи з логіки).

Підсумковий контроль: усне опитування та письмові вправи (задачі з логіки) з перевірки знань та вмінь з курсу дисципліни.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Детальніше...

Масаж лікувальний та нетрадиційний

Масаж лікувальний та нетрадиційний

Спецкурс «Масаж лікувальний та нетрадиційний»

(кафедра МБВООЖЗ)

      Дисципліна № 22.66. 2                                                                                    VIІІ семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 1,5 (лек. –  6 год., практ. – 16 год)

Викладач – доц.  А.П.Кузьменко                                            Форма контролю – залік

I. Основна мета засвоєння курсу полягає в ознайомлені студентів з методами лікувального та нетрадиційного масажу.

II. Місце навчальної дисциплінив програмі підготовки фахівців даної спеціальності:       формування в студентів додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

III. Завдання дисципліни навчання студентів практичним навичкам проведення масажу.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Методика застосування масажу на різних частинах тіла при захворюваннях різної етіології.

Тема 2. Масаж як засіб попередження захворювань у групах ризику, виникнення рецидивів при хронічних захворюваннях різної етіології.

Тема 3. Види нетрадиційного масажу.

Тема 4. Голковколювання та точковий масаж.

Детальніше...

Метод комплексу тематичних психомалюнків

Метод комплексу тематичних психомалюнків

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Спецкурс «Метод комплексу тематичних психомалюнків»

Кількість кредитів ЕСТS – 2 кредити                                                     VII семестр

І. Основна мета засвоєння курсу: формування у студентів: системи сучасних знань відносно цілісної психіки у взаємозв’язку свідомої та несвідомої її сфер; розуміння здатності психіки відображати складний психологічний зміст у архетипній символіці; вміння працювати з вербальним та невербальним матеріалом протагоніста у діалогічній взаємодії; вміння застосування набутих знань у процесі практичної діяльності в ситуації «тут і тепер».

ІІ. Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Метод комплексу тематичних психомалюнків» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ.    Завдання дисципліни – передбачено:

1) розвивати психоаналітичні навички та вміння, зокрема вміння застосовувати психоаналіз  малюнків, казок та міфів у професійній діяльності з метою об’єктивації несвідомого змісту психіки протагоніста;

2) удосконалювати теоретичну та практичну підготовку студентів шляхом використання матеріалів образної презентації психіки суб’єкта;

3) формувати психологічну чутливість та здатність адекватно вживати різні прийоми роботи з малюнками, казками та міфами протагоніста у професійній діяльності майбутніх фахівців.

ІV.    Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліниВ результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

вміти:

V.      Короткий зміст дисципліни

Змістовий модуль І. Особливості застосування малюнків у професійній діяльності психолога

Тема № 1: Малюнкові методики дослідження феномену несвідомого (6 год.)

Методичне обладнання: інструкції по проведенню дослідження за допомогою методик «Малюнок сім'ї», «Будинок-Дерево-Людина», «Неіснуюча тварина», «Три дерева»; комплекс тематичних психомалюнків;

білі аркуші А4, олівці, фломастери, фарби.

Змістзаняття: Особливості роботи з тестовими малюнками «Малюнок сім'ї», «Будинок-Дерево-Людина», «Неіснуюча тварина», «Три дерева». Феноменологічний підхід до аналізу малюнків. Сутність процесу інтерпретації. Тестовий підхід в аналізі графічної продукції. Сутність психоаналітичного підходу у роботі з малюнками. Недоліки тестових інтерпретаційних схем. Специфіка тем комплексу тематичних психомалюнків. Роль символу в малюнку. Феноменологічний підхід у роботі  з  малюнковою  продукцією.  Особливості  процесуальної психодіагностики у роботі з малюнками.

Тема № 2: Вивчення глибинно-психологічних феноменів за допомогою психомалюнків(6 год.)

Методичне обладнання: комплекс тематичних психомалюнків; предметні моделі;

білі аркуші А4, олівці, фломастери, фарби.

Зміст заняття: Вивчення глибинно-психологічних феноменів за допомогою методики комплексу тематичних психомалюнків. Психологічні захисти. Едіпів комплекс та психологічна імпотенція. Динаміка захисної системи: від слабкості - до сили. Викривлення реальності. Роль первинних лібідних об'єктів у формуванні умовних цінностей. Сутність поняття "Едіпів комплекс", його психоаналітичний зміст. Прояви едіпового комплексу у дітей. Роль первинних лібідних об'єктів у житті людини. Сутність явища психологічної імпотенції та психологічної смерті. Діагностика деструктивних явищ психіки за допомогою психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків.

Тема № 3: Вивчення символізації змісту несвідомого у процесі роботи з малюнками та предметними моделями(2 год.)

Методичне обладнання: тематичні психомалюнки, предметні моделі, неавторські малюнки;

білі аркуші А4, олівці, фломастери, фарби.

Змістзаняття: Робота з використанням предметних моделей. Особливості роботи з іграшкою в психокорекційній практиці. Застосування психодраматичних прийомів при роботі з предметною моделлю. Механізми символізації змісту несвідомого. Виявлення механізму натяку у малюнковому матеріалі.

Тема № 4:Особливості роботи з предметною моделлю (2 год.)

Методичне обладнання: предметні моделі (іграшки, малі скульптурні композиції)

білі аркуші А4, олівці, фломастери, фарби.

Змістзаняття: Особливості роботи з використанням предметних моделей. Специфіка роботи з іграшкою в психокорекційній практиці. Застосування психодраматичних прийомів при роботі з предметною моделлю.

Тема № 5: Особливості роботи психолога з  малюнковим матеріалом

протагоніста (2 год.)

Методичне обладнання: комплекс тематичних психомалюнків, предметні моделі, неавторські малюнки;

білі аркуши А4, олівці, фломастери, фарби.

Зміст заняття: Роль діалогу з автором в процесі аналізу малюнків. Психодіагностична спрямованість діалогу з автором під час аналізу малюнків. Побудова діалогу. Аналіз вербальної продукції. Слово, як інструмент вираження несвідомого змісту. Майстерність ведення психодіагностичного діалогу. Психокорекційні властивості діалогу. Специфіка підбору тем для виконання малюнків. Індивідуально-психологічні особливості використання кольору у малюнках. Поглиблення психологічного змісту малюнку завдяки присутності кольору.

Тема № 6: Вивчення стосунків у родині з використанням різних прийомів роботи з предметною моделлю та психомалюнків (4 год.)

Методичне обладнання: інструкції по проведенню дослідження за допомогою методики "Малюнок сім'ї",  комплекс тематичних психомалюнків, предметні моделі, неавторські малюнки;

білі аркуши А4, олівці, фломастери, фарби.

Зміст заняття: Дослідження особливостей роботи з модифікаційними варіантами методики «Малюнок сім'ї». Специфіка роботи з неавторським малюнком як засобом об’єктивації сімейних стосунків протагоніста та їх глибинно-психологічних детермінант. Застосування предметної моделі з метою об’єктивації сімейних стосунків протагоніста. Побудова моделі родини за допомогою предметних моделей.

VI.    Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу Кафедра практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент Святенко Ю.О.

VII.   Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

      На вивчення дисципліни відводиться 72 годин (2 кредит ЄКТС), з яких лекційних - 12 годин, семінарських - 12 годин, лабораторних – 2 годин, самостійної роботи студентів – 46 годин.

VIII.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.                 БехтеревВ.М. Первоначальная эволюция детского рисунка в объективном изучении // БехтеревВ.М. Избранные труды по психологии личности. Т.2. Объективное изучение личности. – С-Пб.: Алетейя, 1999. – С.99 – 150.

2.                 Мелик-Пашаев А.А. Выразительная функция цвета в изобразительной деятельности детей //Вопросы психологии. –1975. –№4. – С.108 – 117.

3.                Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. – М.: Педагогика, 1981.– 240 с.

4.                Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Психологический анализ рисунка и текста. – СПб.: Речь, 2005. –524 с.

5.                Практикум по арт-терапии // Под ред А. И. Копытина. – СПб.: Питер, 2000. – 448 с.

IX.    Метод навчання:

         Інтерактивні методи: рольовий тренінг; розв׳язування психологічних завдань.

X.      Система оцінювання

         Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань

ХІ.    Реєстрація на навчальну дисципліну

Детальніше...

Методика і технології розвитку художньо-мовленнєвої діяльності  дошкільників

Методика і технології розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання основам здоров'я

 Методика навчання основам здоров'я

Методико-технологічні засади вивчення курсу "Мова і література"

Методико-технологічні засади вивчення курсу "Мова і література"

Методико-технологічні засади вивчення курсу "Природознавство"

Методико-технологічні засади вивчення курсу "Природознавство"

Методико-технологічні засади викладання початкового курсу математики у вищій школі

 Методико-технологічні засади викладання початкового курсу математики у вищій школі

Методико-технологічні засади формування екологічної культури молодшого школяра

Методико-технологічні засади формування екологічної культури молодшого школяра

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

спецкурс «Методико-технологічні засади формування екологічної культури молодшого школяра»

Метою спецкурсу є забезпечення оволодіння студентами ОКР «Магістр» необхідним обсягом фахових компетенцій, які сприятимуть належній організації формуванню екологічної культури молодших школярів в межах навчальних предметів початкової школи. Він є вибірковою дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки і розширює перелік фахових компетенцій майбутніх учителів у даному напрямі їх професійного становлення.

Завданням спецкурсу єпідготовка студентів до організації процесу екологічного навчання та виховання молодших школярівз метою формування у них ключових та предметних компетентностей під час вивчення навчальних предметів початкової школи.

Вивчаючи даний спецкурс, майбутні учителі дізнаютьсяпро зарубіжний досвід екологічної освіти; теоретичні засади екологічної освіти і виховання; зможуть раціонально добирати і використовувати форми, методи і засоби під час формування екологічної культури роботи молодших школярів в урочний та позаурочний час.

Методичне забезпечення спецкурсу представлене пакетом лекцій і розробок практичних занять, завдань для самостійної роботи, мультимедійним супроводом занять, завдань для поточного і проміжного контролів, фаховою літературою.

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЕСТS).

Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни такі: 1.Екологічна культура особистості : підручник / В. Г. Акопян. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 395 с. 2. Вербицький В.В. Еколого-натуралістична освіта  в Україні: історія, проблеми, перспективи – Монографія. . – К.: “Аверс”. – 2013. – 304 с. 3. Шишкіна Ю. О.Готовність майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів / Ю. О. Шишкіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 4. - С. 392-400.

Провідними методами навчання спецкурсу є:пояснювально-ілюстративний, інструктивно-репродуктивний, проблемноговикладу, дослідницькі методи, інтерактивні, методи самоконтролю і взаємоконтроль .

Система оцінювання досягнень студентів полягає у поточному (усний контроль під час занять, модульна контрольна робота) і підсумковому контролі (залік).

Викладає курс Телецька Людмила Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання.

Детальніше...

Методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу

Методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Спецкурс «Методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу»

Кількість кредитів ЕСТS – 3 кредити                                                     ІII семестр

I.    Основна мета спецкурсу полягає у розкритті наукових підходів, закономірностей та принципів щодо побудови творчого навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі, психологічних вимог до особистості вчителя щодо здійснення творчого навчально-виховного процесу; специфіки та особливостей поведінки учнів у різних видах діяльності, особливостей психічного розвитку учнів (молодших школярів, підлітків, юнаків) в умовах здійснення творчого навчально-виховного процесу.

II.     Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності) Спецкурс «Методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки; вивчення спецкурсу сприяє розвитку мисленнєвої, дослідницької,інформаційно-комунікаційної,навчально-методичної,особистісної компетентностей майбутніх фахівців.

III.      Завданнями дисципліни є усвідомлення студентами наукових підходів, закономірностей та принципів щодо побудови творчого навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі; творчого характеру педагогічної діяльності; розуміння себе суб’єктом педагогічної діяльності, своїх професійно-значущих якостей; оволодіння механізмами творчої самореалізації в професійній діяльності та шляхами професійного самовдосконалення; набуття знань та практичних умінь для здійснення консультування вчителя щодо організації професійно-педагогічної діяльності як розвиваючої взаємодії, спрямованої на розвиток творчого потенціалу учня.

IV.                    Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

    Основні уміння:

V.     Короткий зміст дисципліни

Змістовий модуль 1. Онтопсихологічний та теоретико-психологічний рівні методологічного простору психології

Тема 1. Особистість як методологічна категорія у психології (4 год)

        Зміст поняття «методологія» у сучасній науці. Функції методології. Значення методології для системи освіти.Зміст понять: «індивід», «особистість», «творча особистість». Фактори, які впливають на становлення творчої особистості. Мотиваційна, пізнавальна та соціальна сфери особистості дитини – діяча.

       Зміст поняття «підхід» у методології. Особистісно-зорієнтований, віковий, індивідуально-психологічний підходи щодо становлення особистості діяча у процесі навчання у ЗНЗ.

Тема 2. Методологічні засади розвитку особистості (2 год)

        Зміст поняття «розвиток» особистості. Рушійні сили розвитку. Криза та новоутворення як критерії вікового періоду. Біологічна та соціальна спадковість як детермінанти розвитку особистості.

        Рефлексивно-діяльнісний, культурологічний та акмеологічний підходи щодо інтелектуального та емоційно-вольового розвитку особистості.

       Методологічні принципи науковості; розвитку; проблемності; свідомості, активності та самостійності особистості у навчанні.

Змістовий модуль 2. Психолого-прикладний та філософсько-психологічний рівні методологічного простору психології

Тема 3. Категорія діяльності особистості (4 год)

       Зміст поняття «діяльність» у філософському та психологічному контекстах. Функції та ознаки діяльності. Структура діяльності.

      Основні характеристики творчої навчальної діяльності, їїпредметний зміст. Система цільових орієнтирів та принципів навчання. Психолого-педагогічні умови побудови навчання як цілісного творчого процесу.

      Структура уроку як цілісного творчого процесу. Психологічні вимоги до організації такого уроку.

      Методологічні засади здійснення творчої діяльності.

Тема 4. Категорія спілкування (2 год)

        Зміст понять: «спілкування», «педагогічне спілкування». Функції спілкування. Стилі та рівні спілкування.

       Структура спілкування. Особливості структури педагогічного спілкування.

       Методологічні засади продуктивного спілкування.

Тема 5. Психологічні вимоги до особистості сучасного психолога (вчителя)(4 год)

Мотиваційна сфера особистості психолога (вчителя): внутрішня та зовнішня мотивація. Пізнавальна сфера: когнітивна, рефлексивна та операційна складові. Соціальна сфера: комунікативна, організаційна та емоційно-вольова складові.

Діагностика стану розвитку  мотиваційної, пізнавальної й соціальної сфер особистості психолога (вчителя).

Професійний імідж психолога (вчителя).  Шляхи становлення.

VI.           Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра практичної психології факультету педагогіки і психології; завідувач кафедри, професор Митник О.Я.

VII.        Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЕСТS), з яких лекційних – 16 год,, практичних – 8 год., семінарських – 6 год., самостійної роботи студентів – 60 год.

Дисципліна викладається у ІIIсеместрі.

VIII.    Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1.     Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблеми психологи — М.: Наука, 1984. — 448 с.

2.     Методология инженерной психологии, психологии труда и управлений / Отв. Ред Ломов Б.Ф., Венда В.Ф. — М.: Наука, 1981. — 288 с.

3.     Моргун В.Ф. Концепція багатовимірного розвитку особистості та її застосування // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - № 2. – с.27 – 40

4.     Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навчально-методичний посібник. — К: Ніка-Центр, 2003. — 204 с.

5.     Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. — К.: Вища школа, 1979.–200с.


Додаткова література:

1.     Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – К: Наукова думка, 1989.

2.     Зинченко В.П., Смирнов С.Д. Методологические вопросы психологии. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1983. — 165 с.

3.     Ливитов Н.Д. Психология труда. — М.: 1963, — 340 с.

4.     Моргун В.Ф. Методи психодіагностики підлітків. — Полтава, 1995.

5.     Психология промышленного труда. / Ред. Ошанин Д.А. М., 1962.

6.     Рубинштейн С.Л. Основи общей психологии. — М., 1940. — 654 с.

7.     Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. — М.: Школа культурной политики, 1997. — 656 с.

Детальніше...

Методологічні засади формування логічної компетентності молодшого школяра

Методологічні засади формування логічної компетентності молодшого школяра

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методологічні засади формування логічної компетентності молодшого школяра

      Дисципліна шифр       ВВ2.1. 5                                                                         ІІІ семестр

       Кількість кредитів ЄКТС – 3

I. Основна мета засвоєння курсу полягає у підготовці майбутніх учителів початкових класів до логіко-математичного розвитку молодших школярів у контексті реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

III. Завдання дисципліни: розкрити особливості сучасної підготовки майбутніх фахівців початкової ланки освіти до формування логічного складника предметної математичної компетентності молодших школярів та схарактеризувати етапи цього процесу на факультеті педагогіки і психології НПУ ім. М.П.Драгоманова.

IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-          сучасні підходи до змісту і методики формування логіко-математичного мислення учнів початкової школи;

-          складові логіко-математичної компетентності молодших школярів;

-          підходи до розв’язування логічних задач;

-          особливості організації уроків математики з елементами логіки;

-          рівні розвитку математичних здібностей молодших школярів;

-          методику вивчення логіко-математичних ігор.

уміти:

-          застосовувати сучасні підходи до формування логіко-математичного мислення учнів початкової школи;

-          формувати логічну складову предметної математичної компетентності молодшого школяра;

-          застосовувати методичні підходи до розв’язування задач з логічним навантаженням на уроках математики у початковій школі;

-          організовувати уроки математики з елементами логіки;

-          використовувати розвиваючі логіко-математичні ігри на уроках математики.

-          використовувати сучасні технології організації логіко-математичного розвитку молодшого школяра.

V. Короткий зміст дисципліни

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра педагогіки та методики початкового навчання Факультету педагогіки і психології: кандидат пед. наук, доцент В.Ф.Чайченко

Обсяг навчального навантаження та термін викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (2,5 ЄКТС) з яких: лекційних – 10 год., практичних – 12 год, індивідуальна робота – 10 год, самостійна робота – 58 год.

VII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1.      Богданович М. Вправи з розвитку логіко-математичного мислення молодших школярів / Михайло Богданович, Ольга Гришко, Світлана Скворцова // Початкова освіта. – 2002. – № 21. – 64 с.

2.      Бурлака О. Урок математики з елементами логіки / О. Бурлака // Початкова школа. – 2010. – №3. – С. 54-56

3.      Жаркова В. Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики / В. Жаркова // Початкова школа. – 2010. - №7. – С. 7-9

4.      Зак А.З. Завдання для розвитку логічного мислення // Початкова школа. - 1989. - № 6. - С. 32 – 33.

5.      Карапузова Н. Задачі з логічним навантаженням як засіб розвитку математичних здібностей / Наталія Карапузова, Наталія Багрій, Наталія Гібалова – Полтава : ПДПУ, 1998. – с.

6.      Листопад Н. Логічний складник математичної компетентності молодшого школяра: сутнісна характеристика та шляхи його формування / Наталія Листопад // Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 13 – 17.

7.      Махров В.П. Рішення логічних завдань / В. Махрова // Початкова школа. - 1979. - № 2. - С.56.

8.      Мельник Н. Б. Розвиток логічного мислення при вивченні математики Н. Мельник // Початкова школа. – 1997. – № 5. - С.63.

9.      Митник О.Я. Логіка на уроках математики. Методика роботи над завданнями з логічним навантаженням у курсі математики поч. класів. К.: Поч. школа,2004. – 156 с.

10.  Митник О.Я. Логіка: 2-4 клас.: Експериментальний підручник. К.: Початкова школа, 2002, - 114 с.

11.  Скворцова С. О. Логіко-математичний розвиток учнів початкових класів // Михайло Васильович Богданович : матеріали Всеукраїнських педагогічних читань : статті / С.О. Скворцова. – Тернопіль, 2012. – С. 17 – 24. K

12.  Шостак Л.Ф., Кореновська О.Г. Логічна мозаїка. – Одеса, 2009. – 72 с. 

VIII. Метод навчання

Засвоєння студентами необхідних професійних знань та умінь відбувається через активне їх залучення до колективно-продуктивної праці.

IX. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих завдань/

Підсумковий контроль: екзамен

X. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті

Детальніше...

Мовленнєвий етикет у комунікативній діяльності

Мовленнєвий етикет у комунікативній діяльності

МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ У КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ОР магістр (1,6 р.н.)

Семестр _3_

Кількість кредитів ECTS – 3 кредити

Основна мета засвоєння курсу – навчитися культурі мовлення та культурі спілкування між учнями, студентами, викладачами, людьми різного віку і різного статусу тощо.

Завданням дисципліни є оволодіння студентами нормами сучасної української мови та нормами етикету у мовному середовищі. Студенти оволодіють знаннями про аспекти спілкування, властивості діалогічного мовлення, стилі спілкування (авторитарний, демократичний, літеральний); відпрацюють вправи на культуру мовлення і спілкування у двомовному середовищі, культуру спілкування в інтернеті, навчаться вибирати доречний темп мовлення, користуватися різними типами інтонації, невербальними засобами спілкування.

Детальніше...

Моделювання аксесуарів

Моделювання аксесуарів

МОДЕЛЮВАННЯ АКСЕСУАРІВ

ОС бакалавр

Семестр 7

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета засвоєння курсу полягає в підготовці майбутнього художника-педагога до організаційно-методичного забезпечення навчання учнів синтезу нових технік образотворчого мистецтва, що сполучаються в одному авторському мистецькому творі аксесуарного характеру, формуванні умінь послідовної реалізації творчого задуму на всіх етапах навчального процесу. Завданням дисципліни є оволодіння студентами культурою синтезування різних технік в реалізації ідеї художнього твору з урахуванням принципів образотворчої грамоти, що забезпечує розвиток  специфічного бачен­ня, пам’яті та мислення, чуття кольору і тону, навичок практичної ро­боти з художніми матеріалами. Студенти оволодіють знанням щодо основних технологічних і художніх методик і прийомів, щозастосовуються в синтезі різних технік виконання в одному творі аксесуарного характеру, вміннями технології роботи з різними техніками і матеріалами в межах завдань курсу.

Детальніше...

Нейрофізіологія та фізіологія ВНД

Нейрофізіологія та фізіологія ВНД

Нетрадиційні методи діагностики та оздоровлення

Нетрадиційні методи діагностики та оздоровлення (комп’ютерна діагностика, нумерологія та кольоротерапія)

Нетрадиційні методи діагностики та оздоровлення (комп’ютерна діагностика, нумерологія та кольоротерапія)

Дисципліна № ВВ 2.2.03.3.2                                                                                                                     IV семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 1,5 (лек. - 2 год, лаб. - 14 год.)

Викладач – ст. викладач Челнокова М.С. (Трофанова Т.Г.)

Форма контролю – залік

І. Основна мета спецкурсу: озброєння майбутніх вчителів основ здоров’я практичними навичками використання нетрадиційних методів діагностики та оздоровлення людини.

        ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності: формування в студентів додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійно–педагогічної підготовки .

        ІІІ. Завдання дисципліни: В процесі вивчення спецкурсу студенти повинні оволодіти техніками використання комп’ютерної діагностики, нумерології та кольоротерапії.

        IV. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Історичні коріння нетрадиційних методів лікування і сучасна їх інтерпретація. Натуропатичні методи впливу на життєдіяльність людини.

Тема 2.Технології використання комп’ютерної діагностики для встановлення діагнозу та відповідності методів оздоровлення та лікування індивідуальним фізіологічним особливостям.

Тема 3. Нумерологія Піфагорійської школи. Технології розрахунків за датами народження. Сучасні уявлення і критика.

Тема 4.Дослідження М. Люшера і сучасні уявлення про кольоротерапію. Технології використання кольротерапії для створення зони психофізичного комфорту і забезпечення певного терапевтичного впливу.

Детальніше...

Оздоровча робота в закладах для людей з особливими потребами

Оздоровча робота в закладах для людей з особливими потребами

Оздоровчі екотехнології

Оздоровчі екотехнології (кафедра МБВООЖЗ)

Оздоровчі екотехнології (кафедра МБВООЖЗ)

     Дисципліна № ВВ2.2.01                                                                                        IV семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 3 (лек. – 14 год., практ. – 16 год.)

Викладач – проф. Кривич І.П.                                                                 Форма контролю – залік

І. Основна мета засвоєння курсу: сформувати у студентів-магістрів знання з питань вплив екологічних факторів, зокрема, погодних умов на самопочуття людей, попередження несприятливого впливу зміни клімату та погоди.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності: формування в студентів додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійно-педагогічної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни: озброїти студентів теоретичними знаннями і практичними навиками щодо використання природних факторів для формування, зміцнення і збереження здоров’я людини.      

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Клімат як екологічний фактор навколишнього середовища. Пристосування

Організмів – метеотропность, акліматизація.

Тема 2. Метеотропні ефекти при окремих метеорологічних елементах і факторах атмосфери.

Тема 3. Прогнозування метеотропних ефектів, елементи профілактики метеотропних реакцій і захворювань.

Тема 4. Курорти, кліматотерапія. Лікувально-кліматичні процедури. Оцінка

біоклімату курортної зони.

Тема 5. Основні напрямки і форми лікувально-оздоровчого туризму

Тема 6. Територіальна організація лікувально-оздоровчого туризму в Україні.

Тема 7. Вплив погодно-кліматичних умов на працездатність

Детальніше...

Організаційна робота з молодшими школярами в ГПД

Організаційна робота з молодшими школярами в ГПД

Цикл дисциплін професійної підготовки

Анотація спецкурсу

«Організаційна робота з молодшими школярами в ГПД»

Автор: канд. пед. наук, доц. Коханко Оксана Григорівна

3 курс, 6 семестр

1.      Мета спецкурсу: підготовка майбутніх учителів до організації навчально-виховної діяльності молодших школярів в групі продовженого дня.

2.      Місце спецкурсу в програмі підготовки фахівців спеціальності «Початкова освіта»: запропонований спецкурс дозволяє сформувати у студентів здатність організовувати навчально-виховний процес з молодшими школярами в рамках групи продовженого дня (ГПД).

3.      Основні знання та вміння, яких набуває студент після вивчення спецкурсу.

Знання:

-         мети і завдань ГПД в системі початкової освіти;

-         функцій вихователя ГПД;

-         режиму організації ГПД;

-         основних документів, що веде вихователь ГПД;

-         про самопідготовку учнів початкової школи в ГПД та особливості її організації;

-         про методику організації учнів в ГПД до навчально-виховної роботи.

Уміння:

-         проектувати роботу ГПД з учнями початкової школи;

-         планувати режим ГПД;

-         організовувати етап самопідготовки на ГПД;

-         організовувати виховну роботу в рамках ГПД;

-         спілкуватися з учнями та їх батьками, надавати їм посильну консультативну допомогу;

-         організовувати індивідуальну роботу з учнями;

-         вести необхідну документацію ГПД;

-         виконувати всі функції вихователя ГПД.

Здатності:

-         здатність планувати навчально-виховний процес молодших школярів в ГПД;

-         здатність організовувати режим роботи ГПД, обирати оптимальні методи та форми навчання і виховання учнів 1-4 класів для забезпечення максимально комфортних умов для кожного учня;

-         здатність надавати індивідуальну консультативну допомогу в рамках ГПД кожному учневі та їх батькам.

4.      Короткий зміст спецкурсу:

Тема 1. Мета і завдання ГПД в початковій школі.

Тема 2. Функції вихователя ГПД.

Тема 3. Методика організації режиму роботи ГПД в 1-4 класах.

Тема 4. Особливості організації самопідготовки молодших школярів в рамках ГПД.

Тема 5. Особливості організації виховної роботи в ГПД.

Тема 6. Взаємодія вихователя ГПД з батьками учнів початкової школи.

Детальніше...

 

Організація і управління в початковій школі

Організація і управління в початковій школі

Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ

Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ

    “Організація і управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах

Навчальний курс “Організація і управління навчальним процесом у вищих закладах освіти” розрахований на магістрів вищих закладів освіти, керівників вищих закладів освіти усіх рівнів акредитації – ректорів (директорів), проректорів (заступників директорів) з навчальної роботи, та заступників деканів факультетів (завідувачів відділеннями), завідувачів кафедрами ( голів предметних або циклових комісій).

Навчальний курс може бути використаний і для навчання викладацького складу, працівників вищих закладів освіти, які займаються питаннями організації навчального процесу.

Завдання навчального курсу – ознайомити слухачів з основними положеннями нормативного та правового регулювання організації навчального процесу у вищих закладах освіти.

Для самостійної роботи над курсом навчальної програми додаються контрольні запитання.

Навчальна програма курсу розрахована на 3 кредити (90 годин): 10 годин лекційних, 16 годин практичних занять і 64 години самостійної роботи.

У навчальній програмі розглядаються питання:

1. Навчальний процес у вищих закладах освіти.  

2. Структура освіти України в системі європейського освітнього простору та входження її в Болонський процес.

3. Зміст освіти. Державний стандарт освіти, як основний документ, що визначає сукупність норм для певного освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів. Нормативні та вибіркові навчальні дисципліни. Порядок їх запровадження. Навчальна програма дисципліни, основні вимоги до її структури та змісту. Робоча навчальна програма. Навчальний план. Структура навчального плану, основні вимоги до його укладання.

4. Основні форми організації навчального процесу у вищих закладах освіти: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

5. Роль і місце контрольних заходів в організації навчального процесу.

6. Навчальний час студента. Облікові одиниці навчального часу студента. студентами занять.Основні види навчальної роботи викладача. Навчальне навантаження викладача. Культура та гігієна праці. Вимоги правил техніки безпеки при проведенні навчальних занять.

         7. Структура управлінських підрозділів вищих закладів освіти. Типовий статут вищих закладів освіти і правила внутрішнього розпорядку. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу в вищих закладах освіти.

Детальніше...

Організація навчального процесу у ВНЗ

Організація навчального процесу у ВНЗ

Опис начальної дисципліни

«Організація навчального процесу у ВНЗ»

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва)

Кількість кредитів - 3

Методи навчання: лекційний метод, бесіда, опитування, інструктаж, дискусія, мозкова атака, ділові ігри, робота в групах, портфоліо.

Спеціальність (код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

другий (магістерський)

Лекції:

   

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

Вибіркова

   

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

опитування, контрольні роботи, комплексна контрольна робота, тестування, портфоліо.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2-й рік

   

Індивідуальна робота:

Семестр 3

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне – год.;

- самостійна робота - год.

   

Форма підсумкового контролю:

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

1/3

 

Передумови навчання

Мета і завдання навчальної дисципліни: оволодіння студентами знаннями в галузі теорії і практики організації освітнього процесу у вищій школі та управління вищим навчальним закладом в умовах розширення автономії внз, підвищення якості освітніх послуг, набуття компетентностей професійної діяльності у вищому навчальному закладі щодо виконання посадових обов’язків викладача.

Основними завданнями є: засвоєння змісту й вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо організації та управління освітнім процесом у вищих навчальних закладах на засадах розширення їх автономії; забезпечення розуміння основних положень, принципів організації освітнього процесу у вищій школі; обґрунтування структурних елементів системи управління освітнім процесом у ВНЗ.

Програма навчальної дисципліни: Модуль І. Управління вищим навчальним закладом(Вищі навчальні заклади у системі вищої освіти України; забезпечення якості вищої освіти; ліцензування та акредитація; структура та система управління ВНЗ; учасники освітнього процесу; формування та рух контингенту студентів). Модуль ІІ. Організація освітнього процесу у вищому навчальному закладі (Основні засади організації освітнього процесу у ВНЗ; форми організації освітнього процесу у ВНЗ; форми навчання у ВНЗ; контрольні заходи в процесі фахової підготовки).

Бібліографія: 1. Закон України «Про вищу освіту», 2014 р. 2. Вернидуб Р.М. Організація і управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі. – К., 2005. 3. Довідник користувача ЄКТС, Брюссель, 2009 р.

Методичне забезпечення: програма навчальної дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, контрольні роботи, тести.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором) у ІІІ семестрі.

Лектор: канд.пед.наук, професор Фоменко Микола Миколайович.

Факультет: магістратури, аспірантури і докторантури

Адреса: м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 238-01-78 (кафедра педагогіки і психології вищої школи).

Детальніше...

Організація психологічної підтримки сім'ї

Організація психологічної підтримки сім'ї

Організація психологічної служби

Організація психологічної служби

Анотація навчальної дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЯ  ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

5 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 3                          

I. Основна мета засвоєння курсу:є забезпечення майбутніх практичних психологів основами психологічних знань про діяльність психологічної служби в системі народної освіти України як одного із базових напрямів практичної психології.

II. Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Організація психологічної служби» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ.  Завдання дисципліни – є формування у майбутніх фахівців професійно-важливої системи знань, умінь і навичок, роботи практикуючого психолога у різних галузях соціальної і психологічної практики.

           ІV.     Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни

            Основні знання про:

Ø  стан розвитку та сучасні тенденції психологічних служб різних соціальних інститутів;

Ø  напрямки та види професійної діяльності практичного психолога;

Ø  вимоги до особистості та професійної діяльності практичного психолога.

            Основні уміння:

Ø  здійснювати планування власної професійної діяльності;

Ø  вирішувати практичні завдання у професійній діяльності;

Ø  використовувати отримані з різних дисциплін знання для здійснення   психопрофілактичної, психодіагностічної, психокорекційної роботи, які є складовою професійної діяльності практичного психолога.

V.      Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Положення про психологічну службу в системі народної освіти в Україні.

Визначення основних понять, мети курсу. Основні завдання дисципліни. Структура, управління, напрямки діяльності психологічної служби. Права і обов’язки працівників психологічної служби. Сучасний стан та тенденції розвитку психології в системі освіти України. Основні нормативно-законодавчі документи у роботі шкільної психологічної служби.

Тема 2. Основні види діяльності практичного психолога в дошкільних закладах та психолого-педагогічна допомога дітям дошкільного віку з поведінковими девіаціями.

Модель, структура завдання психологічної служби в дошкільних закладах. Види та основні характеристики документації практикуючого психолога в дошкільному навчально-виховному закладі. Участь психолога у медико-психолого-педагогічній комісії. Характеристика основних поведінкових девіацій у дошкільників.

Тема 3.Робота шкільного психолога   з учнями початкових класів та підлітками.

Специфіка роботи психолога при вступі дитини до школи (визначення інтелектуальної, мотиваційної та особистісної готовності дитини до школи,   види ЗПР. Консультація батьків після діагностики дитини. Специфіка роботи психолога у початковій школі. Проблема шкільної дезадаптації, особливості  дослідження, шляхи її усунення. Напрямки роботи психолога з невстигаючими учнями. Робота психолога з обдарованими дітьми. Проблема переходу з початкової ланки до середньої: психологічний аспект. Психолого-педагогічний консиліум, його характеристика, види. Особливості роботи психолога з підлітками з девіантною поведінкою. Підлітковий телефон довіри, як форма роботи практикуючого психолога з підлітками в кризовій життєвій ситуації.

Тема 4. Психологічна служба в інноваційних навчально-виховних закладах (гімназії, ліцеї, коледжі).

Особливості організації вхідного психодіагностичного дослідження у ліцеях. Проблема перевантаження учнів старших класів.  Організація психологічної служби в коледжах та вузах, її мета та завдання. Профорієнтація в роботі шкільного психолога.

Тема 5. Робота практичного психолога  з особами юнацького віку.

Зміст та завдання консультативної діяльність практичного психолога в роботі з клієнтами юнацького віку. Діагностика професійного самовизначення. Організація соціально-психологічних тренінгів.

Тема 6. Робота практичного психолога при відборі кандидатів на роботу.

Етапи підбору персоналу. Психологічні критерії оцінки професійної діяльності   співробітників. Схема роботи психолога при прийомі на роботу.

Тема 7. Основні моделі психологічної служби для вирішення психологічних проблем в організаціях.

Поняття про модель психологічної служби. “Суспільна”, “організаційна”, “групова”, “особистісна”, “безпосередня”, “опосередкована”  моделі психологічної служби. Роль діагностичної та експертної діяльності організаційних психологів. Прогнозування і профілактика як види діяльності організаційних психологів.

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра практичної психології, доцент Т.В. Середюк

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

  На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЕСТS), з яких лекційних – 14 год,, семінарських –12 год., самостійної роботи студентів – 64 год.

            Дисципліна викладається у 5 семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Бетонова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 1998. – 298 с.

2.Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2000.

3. Кисарчук З. Просвітницька і профілактична робота/ Основи практичної психології: Підручник. – К.: Либідь, 1999.

4. Корекційна робота психолога / Упоряд. О. Главник – К.: Шкільний світ, 2002 – 112 с.

5. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. М.: Просвещение, 1996. – 352 с.

6. Панок В.Г. Практична психологія як галузь професійної діяльності// Основи практичної психології: Підручник/ В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелева.- К.: Либідь, 1999.

7. Работа психолога в начальной школе/ Под ред. Битянова М.Р. – М.: Совершенство, 1998. – 352 с.

8. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1995. 

IX.Метод навчання: Лекції, практичні заняття із застосуванням інформаційних технологій: Пояснювально - ілюстративні методи. Інтерактивні методи: мікровикладання, інверсії, емпатії, інцидент. Розв’язування психологічних завдань.

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, модульних тестових завдань, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: залік у 5 семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну в деканаті

Детальніше...

Організація роботи молодшого школяра з підручником на уроках математики

Організація роботи молодшого школяра з підручником на уроках математики

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

               Організація роботи молодшого школяра з підручником на уроках математики

ІІІ семестр

Дисципліна №____

Кількість кредитів ЄКТС – 3  кредити

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у підготовці майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших школярів уміння працювати з підручником у контексті реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

III. Завдання дисципліни: зінтегрувати і поглибити знання студентів про теоретичні основи та практику підручникотворення в початковій освіті та сформувати вміння організувати роботу з новими підручниками на уроках математики у початковій школі.

IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-          сучасні підходи до підручникотворення в початковій освіті;

-          найважливіші характеристики підручника;

-          психологічні основи побудови навчальної книги;

-          структурні компоненти сучасного шкільного підручника;

-          методику ефективного формування в учнів початкових класів уміння працювати з підручником.

уміти:

-          застосовувати сучасні підходи до формування в учнів початкових класів уміння працювати з підручником;

-          застосовувати методичні підходи по формування у молодших школярів уміння працювати з підручником;

-          організовувати уроки математики за варіативними підручниками з метою формування у молодших школярів математичної компетентності;

-          аналізувати та  оцінювати сучасні шкільні підручники.

V. Короткий зміст дисципліни

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра педагогіки та методики початкового навчання Факультету педагогіки і психології: кандидат пед. наук, доцент В.Ф.Чайченко

Обсяг навчального навантаження та термін викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (2,5 ЄКТС) з яких: лекційних – 10 год., практичних – 12 год, індивідуальна робота – 10 год, самостійна робота – 58 год.

VII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1.      Кодлюк Я. П. Підручник для початкової школи: теорія і практика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 288 с.

2.      Кодлюк Я. Аналіз і оцінювання шкільних підручників: дидактичний аспект // Підручник ХХІ століття. – 2003. – № 1–4. – С. 72–80.

3.      Кодлюк Я. Ілюстративний матеріал як структурний компонент шкільного підручника (дидактичний аспект) // Рідна школа. – 2003. – № 12 . – С. 26.

4.      Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: психолого-педагогічні основи побудови // Початкова школа. – 2003. – № 10. – С. 39–43.

5.      Кодлюк Я. Функціональне забезпечення підручника для початкової школи // Проблеми сучасної педагогічної освіти (Серія: Педагогіка і психологія). – К.: Педагогічна преса, 2001. – Вип. 3 (Ч. 1). – С. 160–164.

6.      Кодлюк Я. Шкільний підручник в умовах запровадження державних стандартів освіти // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету (Серія: Педагогіка). – 2002. – № 6. – С. 19–25.

7.      Кодлюк Я. Шкільний підручник в умовах розвивального навчання // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 3. – С. 5–9.

8.      Кодлюк Я. Шкільний підручник як організатор засвоєння навчального матеріалу // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 10–17.

9.      Лукіна Т. О. Якість українських підручників для середніх загальноосвітніх шкіл: проблеми оцінювання і результати моніторингу. – К.: ВЦ «Академія», 2004. – 200 с.

10.  Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.

11.  Фурман А. В. Теорія і практика розвивального підручника. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 288 с.

VIII. Метод навчання

Засвоєння студентами необхідних професійних знань та умінь відбувається через активне їх залучення до колективно-продуктивної праці.

IX. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих завдань

Підсумковий контроль: екзамен

X. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті

Детальніше...

Органічна хімія

Органічна хімія

Органічна хімія

(кафедра МБВООЖЗ)

      Дисципліна № ВВ2.2.05                                                                                  IV семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 3 (лек. – 20 год., практ. – 24 год)

Викладач – доцент Л.В. Пакірбаєва                                         Форма контролю – залік

І. Основна мета засвоєння курсу: озброїти вчителя валеології технологіями навчання здорового способу життя.

ІІ. Місце навчальної дисциплінив програмі підготовки фахівців даної спеціальності: Дисципліна «Органічна хімія» дозволяє студентам набути додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу природничих дисциплін: загальна біологія, фізіологія людини, фізіологія тварин, фізіологія вищої нервової діяльності, цитологія, генетика,  безпека життєдіяльності людини.

ІІІ. Завдання дисципліни – ознайомити студентів з основними поняттями та законами органічної та біоорганічної хімії, які є основою вивчення процесів обміну речовин і енергії в живих організмах; сформувати у студентів розуміння взаємозв’язку життєдіяльності живого організму із зовнішнім середовищем як основи методологічних знань, спрямованих на підтримку здоров’я людини та її активної соціальної діяльності.        

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Низькомолекулярні біологічно активні речовини та їх участь у життєдіяльності організмів.

Тема 2. Поняття про полімери та їх структурні одиниці. Реакції полімеризації та поліконденсації.

Тема 4. Характеристика природних біополімерів та інших високомолекулярних сполук.

Тема 5. Метаболізм. Центральні шляхи обміну речовин. Загальні закономірності метаболізму.

Тема 6. Енергетика біохімічних процесів. Поняття про макроергічні сполуки.

Тема 7. Біоенергетичні процеси. Транспорт електронів. Окисне та субстратне фосфорилювання.

Тема 8. Участь біонеорганічних речовин у біохімічних процесах.

Детальніше...

Освітній менеджмент

Освітній менеджмент

Освітня інноватика у вищій школі

Освітня інноватика у вищій школі

Опис навчальної дисципліни

«Освітня інноватика у вищій школі»

Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Освітня інноватика у вищій школі» є оволодіння магістрантами головними аспектами інноваційних процесів у вищій школі, структурою та технологією інноваційної педагогічної діяльності, методикою проектування і реалізації авторських інновацій, формування у майбутніх викладачів інноваційного мислення, готовності до інноваційної професійної діяльності.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: розширити уявлення магістрантів про сутність і основні тенденції розвитку інноваційних процесів в освіті; виробити вміння орієнтуватися у різних видах інноваційної діяльності; виробити уміння відбирати та оцінювати педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань освітнього процесу; формувати вміння самостійно розробляти педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань освітньої діяльності; виробити уміння творчої реалізації освітніх та педагогічних інновацій у освітньому процесі вищого навчального закладу; формувати готовність майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності.

Програма навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна складається із трьох модулів: Модуль І. Сутність і зміст освітньої інноватики у вищій школі; Модуль ІІ. Інноваційні педагогічні технології у вищому навчальному закладі; Модуль ІІІ. Проектування та впровадження освітньої інноватики в дидактичний процес вищої школи.

Бібліографія: 78 інформаційних джерел для вивчення курсу

Методичне забезпечення: навчальна програма; робоча навчальна програма; опорні конспекти лекцій; тестові і контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового тестового контролю).

Детальніше...

Основи біохімії

Основи біохімії

Основи генної інженерії та біотехнології

Основи генної інженерії та біотехнології

Основи генної інженерії та біотехнології

Дисципліна № ВВ2.2.03.2.1                                                                                                 IV семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 1,5 (лек. - 8 год., лаб. - 8 год.)

Викладач – доцент Мегалінська Г.П.

Форма контролю – залік

І. Основна мета спецкурсу: ознайомлення майбутнього вчителя основ здоров’я з методами генної інженерії рослин, тварин, мікроорганізмів та з основними підходами до генної терапії людини..

        ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності: формування в студентів додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійно–педагогічної підготовки .

ІІІ. Завдання дисципліни: Валеологі повинні навчитись робити наукові висновки щодо безпеки використання трансгенних рослин та тварин, а також методів генної терапії. Вивчення курсу передбачає ознайомлення студентів з процесами виробництва сиру, йогурту, масла, сметани та з виробництвом пива, вина, спирту, оцету.

        IV. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Біотехнологія як наука.

Тема 2. Біоенергія.

Тема 3. Мікробіологічна промисловість.

Тема 4. Технологія рекомбінантних ДНК.

Тема 5. Клітинна інженерія.

Тема 6. Мікробіологічне виробництво лікарських засобів.

Тема7.Генна інженерія еукаріотичних організмів та галузі її застосування.

Тема 8. Генна інженерія рослин.

Тема 9. Трансгенні тварини.

Тема 10. Генна терапія людини.

Детальніше...

Основи декоративно-прикладного мистецтва

Основи декоративно-прикладного мистецтва

основи декоративно-прикладного мистецтва

ОС бакалавр

Семестр 7-8

Кількість кредитів ЕСТS – 9 кредитів.

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка майбутнього вчителя до створення виробів декоративно-прикладного мистецтва та оволодіння методикою навчання цьому учнів. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з техніками декоративно-прикладного мистецтва; засвоєння основних технологічних прийомів декоративно-прикладного мистецтва; оволодіння принципами створення художнього образу в декоративній творчості. Студенти ознайомляться з основами народної прикладної творчості, класичними техніками декоративного мистецтва, зокрема, основами батику та гобелену, а також доторкнуться до новітніх авторських технологій прикладної творчості.

Детальніше...

Основи демократичного громадянства в початковій школі

Основи демократичного громадянства в початковій школі

Основи долікарської допомоги

Основи долікарської допомоги

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи долікарської допомоги»

Дисципліна №

Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити                                                           ІІІ семестр

       І. Основна мета засвоєння курсу “Основ долікарської допомоги у невідкладних станах»  полягає у формуванні у майбутнього вчителя навичок надання першої медичної допомоги при станах, які можуть загрожувати життю людини.

     ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців данного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Основи долікарської допомоги» дозволяє набути студентами знань з надання медичної допомоги при невідкладних станах та травмах.

     ІІІ. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи долікарської допомоги у невідкладних станах» є формування у майбутнього вчителя вмінь за загальноприйнятими ознаками стану хворого або потерпілого учня, визначати необхідний об’єм медичної допомоги, та не зволікаючи надавати першу медичну допомогу, спрямовану на попередження можливих ускладнень або летального наслідку. Така медична допомога вчителя є обов’язковим елементом його професійної компетентності

       IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування данної дисципліни.

Згідно з вимогами програми студенти повинні знати:

-питання загальної та особистої гігієни;                                                                                                     - основні ознаки патологічних станів у дітей дошкільного і шкільного віку;                                                                                                                                          - ознаки клінічної і біологічної смерті, основи реанімації;                                                                                               - основи надання допомоги при деяких патологічних станах( опіках, відмороженнях, ушкодженнях електричним струмом, отруєннях, переломах, кровотечах, пораненнях тощо) і раптових захворюваннях у звичайних умовах та екстремальних ситуаціях;                                                          - основи долікарської діагностики, класифікацію раптових захворювань( у тому числі епідемічних процессів) та патологічних станів;                                                                                                              - техніку надання долікарської допомоги в різних умовах, спрямовану на попередження ускладнень та порятунок потерпілого.

Студенти повинні вміти:

-   володіти навичками діагностики раптових захворювань та патологічних станів( володіти навичками реанімації, вимірювати температуру тіла, артеріальний тиск, визначати та оцінювати пульс, диханння тощо);

-   володіти технікою надання долікарської допомоги при травмах, кровотечах, утопленнях, задусі, ураженнях різними хімічними і фізичними факторами та при отруєннях;

-   розпізнавати ознаки та надавати першу допомогу при укусах змій, отруйних комах, собак та інших тварин;

-   володіти технікою десмургії, транспортної іммобілізації та тимчасової зупинки кровотеч;

-   володіти технікою беззондового промивання шлунку, очисної клізми, застосування компресів, банок, гірчичників, льоду, ванн(місцевих та загальних), ін’єкцій, інгаляцій;

-   користуватись доступними лікарськими препаратами;

-   володіти навичками введення доступних лікарських препаратів в організм хворого при невідкладних станах(зовнішнє, внутрішнє, парентеральне);                                                                   -   володіти правилами роботи в умовах стихійного лиха чи екстремальних   ситуацій;                                       -   використовувати набуті знання не тільки в побуті та особистому житті, а й у повсякденній роботі з дітьми.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Невідкладні стани. Догляд за хворими.

       Тема 2. Перша медична допомога при хворобах та невідкладних станах, що виникають при захворюваннях дихальної системи.

       Тема 3. Перша медична допомога при невідкладних станах, що виникають при захворюваннях серцево-судинної системи

       Тема 4. Перша медична допомога при невідкладних станах, що виникають при захворюваннях системи травлення

       Тема 5. Перша медична допомога при невідкладних сечовидільної системи

       Тема 6. Долікарська діагностика і надання першої медичної допомоги при коматозних станах

       Тема 7. Перша медична допомога при отруєннях

       Тема 8. Перша медична допомога при алергічних реакціях, анафілактичному шоці

       Тема 9. Перша медична допомога при гострих психоневрологічних порушеннях

       Тема 10. Долікарська діагностика та надання першої медичної допомоги при механічній задусі

       Тема 11. Перша медична допомога при захворюваннях викликаних фізичними факторами

       Тема 12. Травми, їх види. Ускладнення травм.

       Тема 13. Закриті і відкриті ушкодження.

       Тема 14. Десмургія. Транспортна іммобілізація.

       Тема 15. Травми черепа, грудної клітки і живота.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забеспечувати викладання курсу.                                                                                                                                  Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоровя: старший викладач Г.М. Гусєва.

Обсяг навчального навантаження на термін викладання курсу.                                    На вивчення дисциплини відводится 90 годин з яких: лекційних – 14 год., практичних – 16 год., самостійна робота – 60 год. Дисципліна викладається у ІІІ семестрі.

VII. Основні інформаційні джерела до вивчення диципліни.

 1. Ганджа І М Внутрішні хвороби: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ганджа І.М.- Київ, Здоров’я, 2002. – 227 с.
 2. Неговский В. А. Основы реаниматологии: учебное пособие [для студ. высш. уч.зав. ] / Неговский В. А. – Москва: Просвещение, 1997. – 157 с.
 3. Крістман В.М. Внутрішні хвороби з елементами догляду за хворими: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Крістіан В.М. – Київ; Медицина, 2007.- 323 с.

VIII. Методи навчання.

Лекції із застосуванням електронних презентацій. Практични заняття.

IX. Система оцінювання:

     Поточний контроль: оцінювання завдань на практичних заняттях, 2 модульні контрольні роботи, виконання творчих завдань.

Підсумковий контроль:залік.

Х. Реєстрація на навчальни дисципліну: в деканаті.

Детальніше...

Основи наркології

Основи наркології

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії

(кафедра КЕТ)

      Дисципліна № ВВ2.1.03                                                                                  VI семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 3 (лек. –  20 год., лаборант. – 24 год)

Викладач – доц.                                                                        Форма контролю – залік

I.                   Основна мета засвоєння курсу – формування у студентів економічного мислення, опанування основних економічних законів, методів пізнання економічних явищ та процесів.

II. Місце навчальної дисциплінив програмі підготовки фахівців даної спеціальності:       формування в студентів соціально-економічних компетенцій, необхідних для становлення особистості громадянина, розвитку підприємництва.

III. Завдання дисципліни: надати перші економічні знання про господарський механізм, економічний розвиток, виробничі відносини та види виробництва, про соціально-економічний устрій суспільства та фінансові відносини в суспільстві.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Вступ. Економічна теорія: предмет, методи, функції.

Тема 2. Сутність, структура і типи економічних систем.

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші.

Тема 4. Ринкова організація виробництва.

Тема 5.  Основи саморегулювання ринкової економіки.

Тема 6. Доходи населення у ринковій економіці.

Тема 7. Підприємництво і підприємство (фірма).

Тема 8. Витрати виробництва і прибуток.

Тема 9. Національна економіка. Основні макроекономічні  показники.

Тема 10.  Фінансова і кредитна система.

Тема 11.  Відтворення та економічне зростання і макроекономічна нестабільність.

Тема 12. Світове господарство та його еволюція.

Детальніше...

Основи ігрової діяльності

Основи ігрової діяльності

АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи ігрової діяльності»

VIIІ семестр

Дисципліна ВВ1.3.6

Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити

І. Основна мета - формування професійної компетентності майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти, що ґрунтується на вивченні теоретико-методичних основ ігрової діяльності дітей дошкільного віку в умовах суспільного дошкільного виховання та сім’ї.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки.

Дисципліна спецсемінар «Основи ігрової діяльності» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни

1. Теоретико-методологічні – систематизація знань студентів про ігрову діяльність, як провідну дітей дошкільного віку; окреслення змісту ігрової діяльності у програмно-методичному забезпеченні дошкільної освіти;

2. Методичні – оволодіння студентами методичними засадами педагогічного супроводу ігрової діяльністі дітей дошкільного віку;

3. Практичні – формування умінь доцільно використовувати методи і прийоми організації ігрової діяльності в освітньому просторі дошкільного навчального закладу.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

Основні вміння:

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Теоретико-методологічні основи ігрової діяльності дітей.

Значення теорії ігрової діяльності дітей для дошкільної освіти. Сутність термінологічного словосполучення «теорія ігрової діяльності» Зміст поняття «методологія теорії ігрової діяльності». Визначення вихідних позицій теорії ігрової діяльності. Характеристика вихідних теорій сучасної наукової інтерпретації ігрової діяльності. Принципи, Об’єктивні закони і закономірності та наукові підходи в методологічному забезпеченні теорії ігрової діяльності. Категоріально-понятійний апарат теорії ігрової діяльності.

Тема 2. Характеристика основних компонентів теорії ігрової діяльності дітей.

Основні складові педагогічної теорії ігрової діяльності дітей як системна цілісність. Структура ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Характеристика структурних компонентів ігрової діяльності (мотиваційний, цільовий, змістовий, процесуально-операційний, контрольно-оцінний, результативний). Середовище як об’єктивна умова розгортання гри. Вплив середовища на гру. Функції ігрової діяльності. Характеристика тенденцій розвитку ігрової діяльності в онтогенезі. Об'єктивні закони та закономірності, за якими розгортається гра. Критерії класифікації ігор дітей. Теорія ігрової діяльності дітей її прикладному педагогічному значенні.

Тема 3. Класифікація ігор дітей дошкільного віку.

Сутність класифікації ігор дітей дошкільного віку та її педагогічне значення. Проблема класифікації дитячих ігор в історії вітчизняної педагогіки. Структура гри як критеріальна основа класифікації ігор дітей. Поділ ігор дітей дошкільного віку на дві системоутворюючи групи. Особливості творчих ігор дітей. Якісна характеристика ігор за готовими правилами. Види творчих ігор. Видове розмаїття ігор за готовими правилами.

Тема 4. Сучасне програмово-методичне забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку.

Сутність феномена «прогромово-методичне забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку». Наукові дослідження з проблеми. Аналіз сприятливих соціальних умов для розвитку теорії й практики національної освіти загалом та порушеної в дослідженні проблеми зокрема на початку 90-их років ХХ століття. Основні нормативно-правові документи: Національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття) (1994р), "Діти України" (1998р.) та "Базовий компонента дошкільної освіти України" (2012).Вплив наукового потенціалу в Україні на створення низки освітніх програм для дошкільних навчальних закладів, у яких уже означено проблему ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Мета і завдання роботи дошкільних навчальних закладів у чинних програмах дошкільної освіти.

Тема 5. Педагогічні умови організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку.

Психолого-педагогічна оцінка впливу ігрової діяльності на особистість дитини. Принципи організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Характеристика педагогічних умов, що впливають на розвиток ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Взаємозв’язок педагогічних умов.

Тема 6. Організація ігрового простору дошкільного навчального закладу.

Розвивально-виховне ігрове середовище ДНЗ. Педагогічна доцільність щодо створення розвивально-виховного ігрового середовища в дошкільному навчальному закладі. Ігровий простір ДНЗ, зміст та його складники. Характеристика основних компонентів ігрового середовища в різних вікових групах відповідно до чинних нормативно-правових документів.

Тема 7. Педагогічний супровід ігрової діяльності дітей дошкільного віку.

Особливості розвитку творчих ігор та ігор за правилами в дошкільному дитинстві. Особливості педагогічного супроводу творчими іграми та іграми за правилами. Система педагогічних методів і прийомів. Забезпечення продуктивного функціонування всіх структурних компонентів ігрової діяльності.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки і психології: доцент С.О. Довбня.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 20 год., семінарських - 20 год., лабораторних – 5 год., самостійної роботи студентів – 45 год.

Дисципліна викладається у VIIІ семестрі.

VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко; гол. ред. С. Головко. - К.: Либідь, 1997. - 374 с.
 3. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О.В. Огнев’юк, К.І. Волинець; наук. кер. програмою: О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна; авт кол.: [Г.В. Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко, С.А. Васильєва, М.С. Вашуленко та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.
 4. Довбня С.О. Гра як історико-педагогічний феномен / Софія Олегівна Довбня // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 9 – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С. 245 - 250.
 5. Довбня С.О., Кудикіна Н.В. Методика керівництва творчими іграми дітей дошкільного віку на суб’єкт –суб’єктних засадах у практиці дошкільної освіти // Дитячий садок. – 2012 - №5 (67) – С.24-27.
 6. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний редактор В.Г. Кремень. – К: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 7. Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія / Галузинський В. М., Євтух М. Б.: навч. посіб. – К. : Вища шк., 1995. – 237 с.
 8. Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей (педагогічний супровід до програми «Дитина / За загальною редакцією професора Кудикіної Н.В. / – Навчально-методичний посібник – К.: Вид-тво КУ імені Б.Грінченка, 2011. – 230 с.
 9. Кудикіна Н.В. Теорія ігрової діяльності: моногр./ Н.В. Кудикіна. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 236 с.
 10. Кудикіна Н.В. Теоретико-методичні засади організації ігрової діяльності дітей / Н.В.Кудикіна // Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної і початкової освіти. Навчально-методичний посібник / [за ред. Г.С.Тарасенко]. – К.: видавничий Дім «Слово», 2010. – С. 11 – 25.
 11. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту: О.В. Огнев’юк, К.І. Волинець; наук. кер. програмою: О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна; авт. кол.: Е.В. Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С.А. Васильєва, М.С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 400 с.
 12. Кудикіна Н.В. Теоретико-методичні засади організації ігрової діяльності дітей / Н.В.Кудикіна // Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної і початкової освіти. Навчально-методичний посібник / [за ред. Г.С.Тарасенко]. – К.: видавничий Дім «Слово», 2010. – С. 11 – 25.
 13. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.І. Поніманська. – К.: „Академвидав”, 2004. – 456с.
 14. Степанова Т.М. Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки (кінець ХІХ-ХХ століття): [монографія] / Т. М. Степанова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. - 424 с.
 15. Хрестоматия з історії дошкільної педагогіки / Упор. і авт. вступ. статей З.Н. Борисова, В.У. Кузьменко, за заг. ред. З.Н. Борисової. К.: Вища школа, 2004. - 512 с

IX. Метод навчання: лекція (традиційна, проблемна, лекція-диспут) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), практичні заняття.

X. Система оцінювання: