Ви тут:   Головна Структура Кафедри Кафедра психології і педагогіки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СПЕЦКУРС «ПСИХОЛОГІЯ ВОЛІ»

VIIІ семестр

Дисципліна №____

Кількість кредитів ECТS– 2 кредити

І. Основна мета спецкурсу полягає у формуванні знань методології і теорії вивчення вольових процесів, традиційних і новітніх науково-філософських, психологічних і фізіологічних основ формування вольової сфери особистості, закономірностей її розвитку в онтогенезі, особливостей її прояву у різних видах поведінки і діяльності та узасвоєнні студентами новітніх маловідомих психодіагностичних методик визначення волі, знання яких є підгрунтям для більш успішного проходження ними психокорекційної практики та підготовки до практичної діяльності.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна спецкурс «Психологія волі» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни сформувати знання про волю та закономірності її розвитку в онтогенезі, а також навчити студентів діагностувати вольові якості, вольові стани особистості на різних вікових етапах і розвивати власну силу волі.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

 • знати методологію і теорії вивчення волі;
 • розуміти основні теоретичні напрями у вивченні вольової сфери особистості; основні психологічні механізми довільного управління поведінкою і діяльністю; прикладні методики досліджень волі у системі освіти, спорту тощо.

Основні вміння:

 • діагностувати вольові якості, вольові стани особистості на різних вікових етапах;
 • розвивати власну силу волі, вольові якості у різних видах діяльності й поведінці;
 • вирішувати гнучко й творчо професійно-психологічні завдання практики сучасної школи.

V. Короткий зміст дисципліни

Модуль I. Методологія та теорії вивчення вольової активності особистості

Тема 1. Проблема волі у зарубіжній та вітчизняній психології. Воля як одна з центральних проблем в історії психологічної думки. Підходи до поняття волі: рефлексивний; “вільного вибору”; мотиваційний; регулятивний. Головні протидіючі течії з питань природи волі. Психофізіологічні механізми довільного управління поведінкою і діяльністю. Сучасні підходи до проблеми волі. Основні ознаки феномену волі.

Тема 2. Психологічний аналіз вольової поведінки та розлади волі..Функції волі (регулююча, стимулююча, гальмівна). Вольова регуляція поведінки (умови вольової регуляції поведінки, зовнішній та внутрішній локус контролю, мимовільні, довільні та вольові дії, вольові стани, природа вольового зусилля, характеристики і види вольового зусилля, фази вольових дій). Воля і ризик. Структура вольових дій (проста і складна вольова дія). Вольова регуляція і сила волі. Емоційно-вольова регуляція. Порушення сили вольових спонукань (абулія, гіпобулія, гіпербулія). Порушення у розвитку вольової сфери розумово відсталих дітей та дітей з ЗПР.

Тема 3. Характеристика вольових якостей особистості.Вольові якості особистості. Вольові якості як предмет полеміки у психології. Склад і загальна характеристика вольових якостей. Фактори прояву вольових якостей. Класифікація вольових якостей за В.Каліним, Р.Ассаджиолі, Ф.Гоноболіним, В.Селівановим. Характеристика окремих вольових якостей особистості (цілеспрямованості, наполегливості, рішучості, витримки, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, організованості, активності, стриманості, старанності, відповідальності та інш.).

Модуль II. Особливості розвитку вольових процесів в онтогенезі та методи вивчення вольової активності особистості

Тема 4. Психологічні особливості розвитку волі у дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільноговіку.Вікові особливості довільного управління. Розвиток довільності у ранньому дитинстві, дошкільному віці. Дослідження І.Беха, А.Давидової, М.Денисової, Є.Ільїна, М. Ланге, О.Лурія. С. Рубінштейна, І.Сікорського, О. Смірнової, Н.Фігуріна, М.Щелованова. Погляди грузинських психологів М.Догонадзе і Р.Кварцхави. Погляди Б.Ананьєва, Л.Божович, Н.Гуткіної, В.Котирло, В.Селіванова, О. Смірнової, Д.Ельконіна та ін. на розвиток волі та довільності у дітей дошкільного віку. Навчальна діяльність як чинник розвитку вольових якостей молодших школярів. Структурні компоненти навчальної діяльності Д.Ельконіна. Три стадії формування навчальної діяльності у молодшому шкільному віці за В.Репкіним. Зв’язок навчання і довільної регуляції у працях З.Абасова, О.Леонтьєва, О.Лурія, Н.Рогави, Л.Славіної, А.Смірнова. Особливості розвитку волі у молодшому шкільному віці.

Тема 5. Воля у підлітковому та юнацькому віці. Вікові особливості волі у підлітковому та юнацькому віці. Розвиток вольової поведінки підлітків. Особливості розвитку морального компоненту волі у старшокласників. Студентські роки як сенситивний період розвитку вольової сфери. Взаємозв’язок розвитку вольових якостей студентів із їх успішністю у навчально-професійній діяльності.

Тема 6. Психологічні особливості вольової поведінки дорослих (рання, середня і пізня дорослість). Особливості вольової поведінки у віці ранньої дорослості. Особливості волі у період середньої дорослості. Вольова поведінка особистості у період геронтогенезу.

Тема 7. Гендерні особливості розвитку волі та вольових якостей особистості.Роль статевих особливостей, діяльності, вимог у розвитку сили волі. Гендерні особливості вольової поведінки. Вікова динаміка розвитку окремих вольових якостей (терплячості, сміливості, рішучості та ін.).

Тема 8. Розвиток сили волі та формування вольових якостей. Загальні умови ефективного розвитку вольових якостей за Л. Божович, В. Селівановим, В. Котирло, Є. Ільїним та ін. Розвиток морального компоненту сили волі. Умови та шляхи розвитку вольових якостей. Розвиток цілеспрямованості і наполегливості, дисциплінованості, самостійності, рішучості тощо. Самовиховання сили волі. Засоби, етапи та структура програми самовиховання волі, вольових якостей.

Тема 9. Психолого-педагогічні програми розвитку вольових якостей особистості у різному віці.Розвиток і виховання волі у дитини ранього віку. Мистецтво як нетрадиційний метод формування волі дитини дошкільного віку. Програма розвитку довільності поведінки М. Михайленко. Програма розвитку вольових якостей у молодших школярів К. Савченко. Методична розробка бесіди на тему “Воля та її роль у розвитку людини” для учнів 8-9 класів. Психокорекційна робота з розвитку вольових якостей старшокласників. Основні засоби самовиховання під час формування вольових якостей особистості.

Тема 10.Екстенсивні та експериментальні методи вивчення вольової активності особистості.Поняття екстенсивні методи вивчення вольової активності. Метод узагальнення незалежних характеристик. Метод взаємних оцінок. Метод самооцінок. Експериментальні методи дослідження вольових якостей. Природний експеримент у вивченні вольових якостей особистості. Лабораторні експерименти. Діагностика розвитку рішучості. Діагностика розвитку сміливості. Експериментальна діагностика розвитку терплячості. Експериментальна діагностика розвитку наполегливості.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології: канд. психол. наук, доцент К.В. Дубініна.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 72 години (2 кредити ЕCТS), з яких лекційних - 14 год., семінарських - 14 год., лабораторних - 4 год., індивідуальної роботи – 4 год., самостійної роботи студентів – 36 год.

Дисципліна викладається у VIІIсеместрі.

VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Бех І.Д. Від волі до особистості. – К.: Україна – Віта, 1995. – 202 с.
 2. Божович Л.И. Что такое воля? // Семья и школа. – 1981. - №1. – С. 32-35.
 3. Гиппенрейтер Ю.Б. О природе человеческой воли // Психологический журнал. –   2005. - №3. – С. 15 – 24.
 4. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.: МГУ, 1991. – 142 с.
 5. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2000. – 288 с.
 6. Поліщук С.А. Вплив самооцінки на вольові риси та вольове зусилля // Психологія. Збірник наукових праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 2 (9). – К., 2000. – С. 58 - 62.
 7. Поліщук С.А. Історичні аспекти вивчення волі // Психологія. Збірник наукових праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 1 (8). – К., 2000. – С. 61 - 67.
 8. Приходько Ю.О., Савченко К.В. Розвиток вольових якостей молодших школярів із різними рівнями навчальних досягнень. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – №11 (35). – С. 121 – 127.
 9. Приходько Ю.О., Савченко К.В. Розвиток вольових якостей молодших школярів як чинник їх навчальної успішності. Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 60 с.
 10. Рогов Е. И. Эмоции и воля. – М.: Лотос. – 1999. – 636 с.
 11. Савченко К.В. Психологія волі // Психологія. Комплекс типових навчальних програм для підготовки студентів за кредитно-модульною та модульно-рейтинговою системою. / За ред. академіка В.І. Бондаря. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.164 – 175.
 12. Селиванов В.И., Гаврилина С.А. Взаимосвязь воли и самоконтроля в учебной деятельности студентов // Психологический журнал. – 1991. – Т.12. - №5. – С. 44 – 50.
 13. Смирнов Б.Н. О разных подходах к проблеме воли в психологии // Вопросы психологии. – 2004. – №3. – С. 64 – 70.
 14. Смирнова Е.О. Развитие воли и произвольности в раннем онтогенезе // Вопросы психологии. – 1990. – №3. – С. 49 – 57.
 15. Фещенко Е.К. Возрастно-половые особенности самооценки волевых качеств Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук.- СПб., 1999,- 22 с.
 16. Чумаков М.В. Психологическое содержание обыденных представлений об эмоционально-волевой сфере личности // Психологическая наука и образование. – 2006. - №1. – С.63 –68.
 17. Шляпников В.Н. Исследования волевой регуляции в современной зарубежной психологии // Вопросы психологии. – 2009. - №2. – С. 135 – 144.

IX. Метод навчання: Інтерактивні лекції та практичні заняття.

X. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на семінарських і лабораторних заняттях, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт.

Підсумковий контроль: екзамен у VIIІ семестрі.

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну:

 

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦСЕМІНАР «ТЕХНОЛОГІЯ ТРЕНІНГУ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ»

VII семестр

Дисципліна №____

Кількість кредитів ECТS – 2 кредити

І. Основна мета спецсемінару - ознайомлення, формування та удосконалення у студентів вміння організовувати і проводити тренінг, знання технології і нових (іноваційних) методик тренінгової роботи, загальної комунікативної готовності особистості, вироблення специфічних тренерських умінь і навичок, необхідних у роботі практичного психолога, формування вміння самопізнання та пізнання інших.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна спецсемінар «Технологія тренінгу особистісного розвитку» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни

 1. Поглибити у студентів знання та сформувати уміння організації та проведення професійного психологічного тренінгу.
  1. Забезпечити практичне оволодіння психотехнічними засобами, методами у процесі організації та проведенні психологічного тренінгу.
  2. Сприяти розвитку особистості студентів, формуванню позитивної Я – концепції, внутрішнього локусу контролю, оптимістичної настанови щодо вирішення життєвих, зокрема й професійних проблем.
  3. Активні методи в роботі практичного психолога: навчальний посібник / [Долинська Л. В., Левченко М. В., Чепелєва Н. В., Уманець Л. І.]. – К. : УДПУ ім. М. П. Драгоманова, 1994. – 81 с.
  4. Альберти Р.Эммонс М. Самоутверждающее поведение. Распрямись! Выскажись!Разрази! / Пер.с англ. – СПб.: “Академический проспект”, 1998.
  5. Аннекен Г., Эгельмайер Л., Кесслер Е. Тренинг уверенности и контакта в группе: Пуководство для тренеров и психотерапевтов. – Ростов н/Д., 1992.
  6. Васильев Н. Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб, 2002.
  7. Вачков И.В. Груповые методы в работе школьного психолога: Учебно-методическое пособие. – М.: «Ось-89», 2002.
  8. Данилова В. Как стать собой. Психотехника индивидуальности. Пособие для самообразования. – Х.6 РИП «Оригинал» ИМП «Рубиком»,1994.
  9. Джонсон Д. Тренінг саморозкриття // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. - №7. – С 52 – 64.
  10. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как инструмент действия. – СПб.: Речь, М.: Смысл, 2002.
  11. Макаров Ю.В., Исаков В.В. Психологический тренинг «Познай себя и другого» (в досье ведущим тренинги). Выпуск 2. – СПб.,1995.
  12. Макаров Ю.В., Исаков В.В. Тренинг как объект психологического анализа (в досье ведущему тренинг). Выпуск 1. – СПб.,1996.
  13. Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про сто і один метод активного навчання. – К.: Крок за кроком, 2003.
  14. Технологія тренінгу / Упоряд.: О.Главник, Г.Бевз /За заг.ред. С.Максименко – К.: Главник, 2005.
  15. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика /Пер с нем. – М.: Генезис, 2003.
  16. Цзен Н.В. Пахомов Ю.В. Психотренинг : игры и упражнения – М.,1998.
  17. Ягнюк К.В. Анатомия терапевтического воздействия: типология техник // Журнал практического психолога – 2001. - № 5 – 6. – С. 135 – 159.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

 • знати технологію проведення       тренінгу і нових (інноваційних) методик тренінгової роботи.

Основні вміння:

 • організовувати і проводити тренінг;
 • володіти специфічними тренерськими уміннями і навичками, необхідних у роботі практичного психолога.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Тренінг та його атрибути.Визначення поняття тренінг, атрибутів тренінгу.Підготовка і проведення тренінгу. Зміст, план, ведення занять. Три етапи підготовки. Структура тренінгу. Орієнтовні часові межі етапів тренінгів найбільш поширеної тривалості.Оцінювання в тренінгу. Поняття оцінювання в тренінгу. Способи оцінювання у тренінгу.

Тема 2. Тренер у тренінгу. Процес формування та розвитку групи. Завдання, основні функції та види діяльності тренера. Ролі ведучого тренінгових груп та стилі керівництва. Види діяльності ведучого, спрямовані на окремого учасника та всю групу.Робота тренерів у парі. Умови, переваги та ризики роботи в парі. Рекомендації щодо підвищення тренерської ефективності та розвитку навичок міжособистісного спілкування. Поняття тренінгова група та процес її розвитку. Характеристики напруги і згуртованості тренінгової групи. Поняття динаміки. Ідеальна модель динаміки групи. Принципи організації і роботи тренінгової групи.

Тема 3. Тренінг – інструмент особистісного зростання особистості.Механізми і психологічні структури особистісного росту. Самопізнання. Самоспонукання. Самореалізація.Програмування професійного та особистісного росту. Засоби саморозвитку.

Тема 4. Активні (іноваційні) методи навчання у тренінгу. Навчання дорослих у тренінгу. Основні принципи навчання дорослих. Характеристика стилів навчання – викладання. Методи навчання і рівень засвоєння інформації. Вербальні методи. Візуальні методи. Фільми та відео. Демонстрація та практика. Порівняльна характеристика стилів навчання – викладання. Методи, техніки та форми навчання у тренінгу. Лекції. Міні-лекції. Презентації. Колективні презентації. Мозковий штурм. Аналіз ситуаційних вправ. Аналіз критичних випадків. Рольова гра. Технологія проведення гри. Переваги та небезпеки інтерактивних ігор.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології: канд. психол. наук, доцент К.В. Дубініна.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 72 години (2 кредити ECТS), з яких лекційних - 6 год., лабораторних - 10 год., індивідуальної роботи – 5 год., самостійної роботи студентів – 51 год.

Дисципліна викладається у VIIсеместрі.

VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

IX. Метод навчання: Інтерактивні лекції та лабораторні заняття (тренінг).

X. Система оцінювання:    Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, оцінювання 1-го модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль: залік у VIIсеместрі.

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну:

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦКУРС «ЕМОЦІЙНА СФЕРА В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ»

VIII семестр

Кількість кредитів ECТS – 2                            

 1. I.Основна мета засвоєння курсу полягає у поглибленні знань з психології емоцій, формуванні уміння керувати своїми емоціями, визначати особливості емоційної сфери клієнта.
 2. II.Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Емоційна сфера в структурі особистості» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ.    Завдання дисципліни – навчити студентів уміння діагностувати емоційний розвиток особистості в різні вікові періоди, надавати клієнту психоконсультативну допомогу з урахуванням його емоційного стану.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни

            Основні знання про:

-          структуру емоційної сфери особистості, функції та способи вираження емоцій;

-          роль емоцій у діяльності та поведінці особистості;

-          прояви емоційних станів та процесів на психофізіологічному та соціальному рівнях;

-          ознаки патології емоцій;

-          закономірності розвитку емоційної сфери в онтогенезі.

            Основні уміння:

-          визначати та диференціювати різні емоційні стани й процеси, зокрема за зовнішніми мімічними та пантомімічними проявами;

-          діагностувати емоційний розвиток особистості;

-          управляти своїми емоціями, коригувати емоційні стани;

-          складати розвивальні програми для емоційного розвитку осіб різних вікових груп;

-          розробляти корекційні програми для подолання деструктивних емоційних станів.

V.     Короткий зміст дисципліни

            Тема 1. Введення в психологію емоцій. Визначення емоцій. Види емоційних станів. Афекти, почуття і настрої, їх психологічна характеристика. Історія поглядів на почуття та емоції (Аристотель, Декарт, Платон, Спіноза). Погляди Ч.Дарвіна на виникнення та розвиток виражальних рухів.

            Тема 2.Функції емоцій. Біологічне значення емоцій. Якісні відмінності емоцій тварин і людини. Еволюція емоцій у філогенезі та онтогенезі. Класифікація функцій емоцій.

            Тема 3. Психофізіологічні основи емоцій. Фізіологічні основи емоцій. Експериментальні дослідження емоцій (Х. Дельгадо, В.М. Смирнов), дослідження базальних емоцій (В.Д. Небиліцин), дослідження емоційних станів, викликаних подразненням різних структур головного мозку (П.В. Симонов), теорія «коло Папеца», лімбічна концепція емоцій (Г. Шепард), нейрофізіологічні дослідження нової кори Клювера-Бюси, «лобний синдром» (А.Р. Лурия).Емоціїяк специфічний вид фізіологічних процесів (періферична теорія Джемса-Ланге, таламічна теорія емоцій Кеннона-Барда). Емоціїяк біологічний продукт еволюціїіологічна концепція емоцій П. К. Анохіна).

            Тема 4. Теорії емоцій. Трьохвимірна концепція почуттів В.Вундта. Емоції як регулятор поведінки та діяльності (гормічна теорія Макдауголла, психоаналітична концепція емоцій). Емоції як специфічний вид когнітивних процесів (теорія когнітивного диссонанса Л. Фестингера, когнітивно-фізіологична теорія емоцій С.Шехтера, познавальна теорія емоцій Р.Лазаруса, інформаційна теорія П.В.Симонова). Теорія дифференциальних емоцій К. Ізарда. Развиток уявлень про емоції у вітчизняній науці (С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв).

            Тема 5. Емоційні стани. Проблема емоційних станів у психології. Емоційний тон відчуттів. Почуття та їх класифікація. Настрої та їх особливості. Афект і його характеристики. Стрес, стадії його розвитку, Фрустрація. Типи реакції людини в стані фрустрації.

            Тема 6. Роль емоцій у діяльності, поведінці та розвитку особистості. Емоції у пізнавальній діяльності та творчості. Проблема організації та дезорганізації поведінки. Оволодіння поведінкою, роль символічних засобів регуляції емоційних станів. Емоційний інтелект. Мотивація і емоції. Оптимум мотивації (закон Йеркса – Додсона). Емоціогенні ситуації та мотивація. Надмірна мотивация. Почуття як відображення стійких ставлень людини до об’єктів. Моральні, інтелектуальні та естетичні почуття. Емоційні властивості особистості. Психологічні типи (К.Г.Юнг).

            Тема 7. Патологія емоцій: афективні синдроми і розлади. Етіологія емоційних порушень. Афективні синдроми: тривожний, депресія, манія, дисфорія. Афективні розлади: ейфорія, апатія, емоційна тупість, емоційна неадекватність, емоційна амбівалентність.Синдром «емоційного вигорання».

            Тема 8. Психологічні методи вивчення емоційної сфери.Експериментальні методи діагностики емоцій. Методи вивчення емоційної сфери особистості. Процедура «лжедетекції». Дослідження емоційної сфери в дитячому віці: в нормі та патології.

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології, канд. психол. наук, доцент І. О. Лапченко.

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

            На вивчення дисципліни відводиться 72 годин (2 кредитів ECТS), з яких лекційних - 14 годин, семінарських - 14 годин, лабораторних – 4 годин, індивідуальної роботи - 4 годин, самостійної роботи студентів - 36 годин.

            Дисципліна викладається у VIII семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

      Бреслав Г. Психология эмоций. – М.: Смысл, 2004.

Василюк Ф.Е. Психология переживаний: Анализ преодоления критических ситуаций. – М.: Изд-во МГУ, 1984.

Гозман Л.Я психология эмоциональных отношений. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 1999. 

Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2008.

Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – М.: Прогресс, 1979.

Фризен У., Экман П. Узнай лжеца по выражению лица. – СПб.: Питер, 2009.

IX.      Метод навчання: лекції, семінарські та лабораторні заняття із застосуванням інформаційних технологій: тренування по FACS, робота з піктограмами тощо. Консультації (згідно розкладу).

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: екзамен у VIII семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну

Анотація навчальної дисципліни
СПЕЦСЕМІНАР «ОСНОВИ ТЕЛЕФОНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ»

Дисципліна № ____________ VІІ семестр
Кількість кредитів ECТS – 2 кредити

I. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні умінь реалізації ефективної системи телефонної комунікації в навчальному процесі та повсякденному житті.

II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).
Дисципліна «Основи телефоного консультування» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

III. Завдання дисципліни навчити студентів володіти методами роботи телефонних консультантів у житті та у конкретній навчальній діяльності.

IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни
Основні знання:
• володіти прийомами телефонного консультування.
• мати цілісне уявлення про процес телефонного консультування, його основні етапи та можливості управління процесом консультування на «Телефоні Довіри»;
Основні вміння:
• об'єктивно оцінювати і адекватно реагувати на різноманітні психологічні проблеми;
• розрізняти підходи та стратегії напрямів психології у відповідності до запиту клієнта «Телефону Довіри»;
• ефективно налагоджувати контакт з іншими людьми

V. Короткий зміст дисципліни
Тема 1. Історія виникнення служби телефонної допомоги населенню
Тема 2. Особливості служби та контингенту ТД
Тема 3. Класифікація проблем абонентів ТД
Тема 4. Техніка телефонного консультування.
Тема 5. Синдром "емоційного згоряння".
Тема 6. Основні помилки в роботі консультанта-психолога.
Тема 7. Консультування кризових станів

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу
Кафедра психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології: канд. психол. наук, доцент А.М. Маслюк

Обсяг навчального навантаження та термін викладання курсу
На вивчення дисципліни відводиться 72 годин (2 ECТS) з яких: лекційних – 6 год., лабораторних – 10 год, індивідуальна робота – 5 год, самостійна робота – 51 год.
Дисципліна викладається VІІ семестрі.

VII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни
1. Романова Е. С. Работа психолога на телефоне доверия. Методическое пособие. М.: МГПУ, 2001. – 69 с.
2. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл, 2001. – 494 с.

VIII. Метод навчання
Лекції із застосуванням електронних презентацій

IX. Система оцінювання:
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих завдань
Підсумковий контроль: залік

X. Реєстрація на навчальну дисципліну: