Ви тут:   Головна Структура Кафедри Кафедра педагогіки і методики початкового навчання

 БондарБондар Володимир Іванович

22.01.1936 р.
Почесний декан факультету педагогіки і психології.
Дійсний член (академік) Національної академік педагогічних наук України.
Професор кафедри психології і педагогіки факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова
У 1961 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю «Учитель-дефектолог спеціальної школи та вчитель 1-4 кл. масової школи».
Науково-педагогічний стаж з 1961 року
Кандидатська дисертація на тему «Навчання учнів допоміжної школи застосуванню знань в процесі виконання практичних завдань» (1969 р.)
Присвоєне вчене звання доцента кафедри педагогіки Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (1973 р.)
Докторська дисертація на тему «Підвищення ефективності підготовки директора школи до управління процесом навчання» (1986 р.)
Присвоєно вчене звання професора по кафедрі педагогіки і методики початкового навчання НПУ імені М. П. Драгоманова (1988 р.)
Виконує обов’язки декана факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова.
Член ректорату, вченої ради університету, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 у НПУ імені М.П. Драгоманова, член спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України, член бюро відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, член бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в України.
За наукового керівництва 36 здобувачів отримали документ про присудження їм наукового ступеня кандидата педагогічних наук та за наукового консультування диплом доктора педагогічних наук отримали 15 осіб.
Науковий керівник однієї аспірантки та двох докторантів на даний час.
Головний редактор Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 17 // Теорія і практика навчання та виховання. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Фахове видання, затверджене Президією ВАК України 2010 р. (педагогічні науки). Член редакційної колегії збірника наукових праць «Ставропігійські філософські студії» // ULTIMA RATIO. – Університет «Львівський ставропігіян». Член Редакційної ради наукового фахового видання з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Член редакційної колегії Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії». Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Освіта і управління» / АН вищої школи України, Україно-американський гуманітарний інститут «Вісконський Міжнародний Університет (США) в Україні». Член редакційної комісії колегії збірника наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Школа першого ступеня: теорія і практика». Член редакційної колегії збірника наукових статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії «Гуманітарний корпус» / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова: ГО «Академія розвитку психологічної науки і практики».
Наявні наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Методологія та філософія наукового пізнання: подібність, відмінність, взаємозбагачення // Український педагогічний журнал № 1, 2015. – Інститут педагогіки НАПН України. - С. 59 – 68.
2. Класична та адаптивна педагогіка в умовах багатоваріантного розвитку вищої педагогічної освіти // Наукові записки [збірник наукових статей] / Міністерство освіти і науки України, упорядник Л.Л. Макаренко. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск СХХV (125). - С. 5 – 15
3. Методологія наукового пізнання як наука: становлення і сучасні погляди // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 24: зб. наукових праць/ За науковою ред. академіка В.І. Бондаря. – К.: Вид-во НПУ імені М.П, Драгоманова, 2014 р. – С. 3 – 9.
4. Філософія і логіка критичного мислення людини // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. - Серія 12. - Психологічні науки. Випуск 41 (65)., 2013. - С. 3-10.
5. Теорія і практика стандартизації змісту професійної підготовки вчителя на засадах компетентнісного підходу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова, серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 20, 2012. - С. 3 – 8.
6. Традиційна й нова парадигма едукації педагогічних кадрів // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – Серія «Педагогіка» , № 4/с, червень-липень, 2011. – С. 9-12.

Видано навчально-методичні посібники:
1. Критичне мислення в психології та педагогіці: сутність, розвиток та формування // Посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2015. – 106 с.
2. Релігійна віра в світлі глибинної психокорекції / В.І. Бондар, Т.С. Яценко, О.В. Педченко // Навчальний посібник. - К., вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012р.
3. Практична психологія. Комплекс типових навчальних програм. / Науковий керівник проекту В.І.Бондар – Випуск 2. – К. - 2006.

Видано під редакцією:
1. Управління підготовкою успішного вчителя: теорія і практика ЇЇ В.І. Бондар, І.М. Шапошнікова. За ред.. В. І. Бондаря / Монографія. –К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015 – 332 с.
2. Вчителю про молодшого школяра: психологічний аспект. Випуск 3 [зб. статей].За редакцією В. І. Бондаря, Ю. О. Приходько. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2015. – 150 с.
3. Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: теорія і практика: Навчально-методичний посібник за загальною редакцією академіка НАПН України В. І. Бондаря, упорядкування професора О. Я. Митника. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2015. – 391 с.
4. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика /За редакцією В.І. Бондаря; упорядкування О.Я. Митника. – К.: Початкова школа. - 2011.
5. Психологія. Комплекс типових навчальних програм для підготовки студентів за кредитно-модульною та модульно-рейтинговою системою. / За ред. академіка Бондаря В.І. – К.: Вид–во НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2006.

Iрина Мик 2014Шапошнікова Ірина Миколаївна
кандидат педагогічних наук, професор

Біографія
У 1974 році поступила в Київське педагогічне училище, де здобула спеціальність вихователя дитячого садка. У 1982 році вступила на педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького, який закінчила у 1987 році за спеціальністю „Початкове навчання”.
З 1994 року очолює кафедру педагогіки і методики початкового навчання Факультету педагогіки і психології НПУ ім. М.П.Драгоманова.
Заслужений працівник освіти України, заступник декана факультету з навчально-методичної роботи, в різних роках голова Науково-методичної комісії з педагогіки та методики початкової освіти МОН України, член Фахової ради з ліцензування та акредитації педагогічних навчальних закладів країни, голова журі „Вчитель року” в номінації „Початкова освіта”, почесний професор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Науково-професійна діяльність
У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування уроку” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки і у 1996 отримала вчене звання доцента. Завершує роботу над докторською дисертацією "Дидактична система формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкової школи в контексті стандартизації освіти".
Наукова діяльність лежить у площині дослідження зміни парадигми підготовки вчителів для початкової ланки освіти, їх перепідготовки і підвищення кваліфікації. З понад 80 праць, присвячених дидактиці вищої школи і удосконаленню системи набуття студентами професійних компетенцій, – навчальні посібники, типові навчальні програми, наукові статті тощо. На основі відбору сучасних дидактичних технологій створено дидактичну модель формування професійних умінь вчителя на основі критеріїв їх групування. Результати наукових досліджень апробувалися на більш як 30 семінарах та конференціях.
Загальний педагогічний стаж роботи – 38 років.
Розробила та удосконалила програми навчальних дисциплін для бакалаврів: «Дидактика». Для спеціалістів та магістрів: «Проектування і моделювання дидактичних засобів з педагогіки», «Методика викладання педагогіки», «Актуальні проблеми педагогіки», «Актуальні проблеми сучасної початкової школи», «Управління навчально-виховним процесом у початковій школі», «Теоретичні основи викладання методик початкової освіти», «Технології формування фахових компетенцій майбутнього вчителя», «Технології навчання студентів у ВНЗ».
Нагороджена орденом Святих Кирила і Мефодія, знаком "Відмінник освіти України", численними грамотами і подяками Міністерства освіти і науки України та ректората.

Коваль                                        Коваль Тетяна Василівна
                       кандидат педагогічних наук, старший викладач

                                                  Біографія
 У 2002 році закінчила Київський педагогічний коледж ім. К.Д. Ушинського і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра, вихователя дітей дошкільного віку з правом викладання іноземної мови.
 З жовтня 2004 до 2007 року працювала на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання лаборантом.
 У 2007 році закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти; викладача педагогіки; вчителя початкової школи та англійської мови основної школи.
 З 1 вересня 2007 року зарахована на посаду асистента кафедри педагогіки та методики початкового навчання Факультету педагогіки і психології НПУ ім. М.П. Драгоманова. У 2013 році переведена на посаду викладача цієї ж кафедри. З 2016 року – старший викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання.

                                                                Науково-професійна діяльність
 У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх учителів школи першого ступеня до роботи з батьками з поліетнічному середовищі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 Загальний педагогічний стаж роботи – 10 років.
Розробила та удосконалила програми навчальних дисциплін: «Тренінг професійного самовизначення» для студентів денної та заочної форми навчання, «Історія педагогіки», «Теорія і технології виховного процесу» (практичні та лабораторні заняття), «Теорія та методика виховання» (практичні та лабораторні заняття), спецкурс «Робота з батьками молодших школярів», а також на дистанційній формі навчання «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування», «Становлення особистості студента як суб'єкта майбутньої професійної діяльності», «Теорія та методика виховання».
 Автор понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій.

МатвієнкоМатвієнко Олена Валеріївна
Доктор педагогічних наук, професор


В університеті викладає дисципліни: «Теорія та методика виховання», «Теорія і практика виховання учнів початкової школи», «Підготовка вчителів до роботи з батьками», «Актуальні проблеми початкової освіти».

Біографія
 З 1987 по 1991 роки навчалась Київського державного інституту ім. О.М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання», присвоєно кваліфікацію «учитель початкових класів».
З 1991 почала працювати на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
З 1995 по 1998 роки навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
У 1999 р. в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 -теорія та історія педагогіки на тему «Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку у позаурочній та позашкільній діяльності».
У 2004 році отримала вчене звання доцента.  
З 2003 по 2005 роки працювала начальником виховного відділу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
З 2005 по 2009 роки навчалась у докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
У 2010 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти на тему: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня».
У 2013 р. отримала вчене звання професора.
З 2011 р. працює заступником директора з наукової роботи та міжнародних зв'язків   Інституту   педагогіки   і   психології   Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Професійний і науковий інтерес
Є членом спеціалізованих Вчених рад Д 26.133.06 Київського університету імені Бориса Грінченка та К 26.053.09 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Член редакційної колегії науково-методичного журналу «Початкова школа і сучасність».
Бере активну участь у багатьох навчальних програмах (курси, тренінги, навчально-практичні семінари) з актуальних проблем.
Сфера наукових інтересів стосується професійної підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії.
Є автором понад 120 наукових публікацій. Серед них 2монографії, 5 навчальних посібників з грифом МОН України, 9навчально-методичних посібників та 80 статей у фахових наукових виданнях.
Нагороджена медаллю Г.С. Костюка за наукові досягнення та подякою ректора НПУ імені М.П.Драгоманова за вагомий особистий внесок у розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності. 

Васютіна Т М                                         Васютіна Тетяна Миколаївна
                                      кандидат педагогічних наук, доцент

                                                       Біографія
 У 1998 році закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю “Вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва”. Впродовж наступних трьох років навчалася у аспірантурі на кафедрі теорії і методики викладання природничо-географічних дисциплін факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М.П. Драгоманова.
 З 2005 року – доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Факультету педагогіки і психології НПУ ім. М.П.Драгоманова, відповідальна за виховну роботу.
                                                                              Науково-професійна діяльність
 У 2003 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Пропедевтика природничих знань учнів 5-го класу» за спеціальністю 13.00.02. теорія і методика навчання біології. У зв’язку з цим, основний напрям публікацій пов’язаний з методикою навчання природознавству та біології у початковій та основній школах, підготовкою майбутніх учителів спеціальності «Початкова освіта» до реалізації змісту освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти.
 Приймала участь в розробці та удосконаленні програм навчальних дисциплін для бакалаврів таких як «Основи природознавства та суспільствознавства», «Методика навчання освітньої галузі ”Природознавство„», «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство», створенні спецкурсу «Основи проектно-дослідницької діяльності».  
 Впродовж науково-педагогічної діяльності є автором понад 70 публікацій.
 Загальний стаж роботи – 18 років.
 Нагороджена медаллю «Драгоманівська родина» (2010 р.) та подякою ректора НПУ ім. М.П.Драгоманова (2008) за досягнення високих показників у професійній діяльності.

Лозенко. фото docxЛозенко Анна Павлівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Біографія

У 1998 р. з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, здобувши повну вищу освіту за спеціальністю „Початкове навчання і практична психологія”, і, отримавши кваліфікацію учителя початкових класів, практичного психолога у закладах освіти”.
По закінченню вузу отримала рекомендацію щодо вступу в аспірантуру.
З 1998 р. - викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова.
З 2000 р. зарахована у цільовий відділ аспірантури педагогічного факультету кафедри педагогіки і методики початкового навчання НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю „Теорія навчання”.
23 лютого 2011 року отримано диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 - «Теорія навчання».
У 2013 році отримала вчене звання доцента, виконуючи обовʼязки куратора академічних груп та куратора EСTS.
Науково-професійна діяльність
У 2010 році на спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова захистила дисертаційне дослідження на тему: «Формування рефлексивних умінь у майбутніх учителів початкової школи в процесі дидактичної підготовки» зі спеціальності 13.00.09 - «Теорія навчання».
Приймала участь у роботі наукової групи викладачів під керівництвом академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора В.І. Бондаря з виконання держбюджетних тем: «Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів засобами організаційно-змістових модулів та технологій навчання» (1997–1999), «Теорія освіти і навчання як цілісна дидактична система», «Теорія освіти і навчання як цілісна дидактична система» (2000–2001 р.р.), «Технологічне забезпечення підготовки вчителя початкової школи до реалізації державного стандарту початкової освіти» (2003–2005 р.р.).
Брала участь у розробці типових навчальних програм, Галузевих стандартів вищої педагогічної освіти України (освітньо-кваліфікаційна характеристика Бакалавра за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання»).
Керівник проблемної групи науково-технічної творчості студентів.
Загальний педагогічний стаж роботи – 22 роки.
Розробила та удосконалила програми навчальних дисциплін для бакалаврів: «Вступ до спеціальності» «Дидактика», «Загальні основи педагогіки», «Загальні основи педагогіки та історія педагогіки», «Основи педагогіки зі вступом до спеціальності», «Педагогічні технологій у початковій школі», спецкурсу «Індивідуальні стратегії навчання молодших школярів».
Автор понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій.
У 2011 році отримано сертифікат про визнання інформаційного ресурсу (елементу) системи дистанційного навчання НПУ імені М.П. Драгоманова в якості навчально-методичної праці з дисциплін: «Вступ до спеціальності» та «Загальні основи педагогіки».

Коханко Коханко Оксана Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки та методики початкового навчання.
 З 2000 по 2004 рік навчалася в цільовій аспірантурі при кафедрі.
 З 2004 року працює на кафедрі.
Кандидатська дисертація: «Формування у студентів знань і вмінь проектування уроку на засадах матрично-модульного підходу» (захищено у 2009 р.). Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання.
Наукові інтереси та наукова діяльність: формування у студентів комплексних умінь проектувати навчально-виховний процес у сучасній школі.  Автор понад 40 наукових, навчально-методичних праць і публікацій.
 Загальний педагогічний стаж: 12 років.Викладає дисципліни педагогічного циклу: теорію і методику виховання, теорію освіти і навчання, педагогічні технології в початковій школі. Керує написанням курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт.
 Виконує обов’язки керівника наукової роботи студентів на кафедрі та факультеті.

ТесленкоТесленко Тетяна Василівна

старший викладач

Біографія
У 1990 році закінчила Шахтарське педучилище з дипломом з відзнакою, присвоєно кваліфікацію «Учитель початкових класів».
З 1990 по 1996 рік працювала вчителем початкових класів в СШ №1 м. Шахтарська Донецької області.
З 1991 по 1995 рік навчалася в Луганському державному педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Початкове навчання”, присвоєно кваліфікацію «Учитель початкових класів».
З 1997 року – викладач педагогіки Донецького педагогічного коледжу з обов’язками голови циклової комісії з психолого-педагогічних дисциплін.
З 2006 року – старший викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання Факультету педагогіки і психології НПУ ім. М.П.Драгоманова з обов’язками керівника з пропедевтичної практики студентів.
З 2007 по 2010 роки навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти».

Науково-професійна діяльність
Загальний педагогічний стаж роботи – 26 років.
Розробила та удосконалила програми навчальних дисциплін для бакалаврів: «Дидактика», «Школознавство», «Педагогіка», спецкурсу «Документознавство в початковій школі», розробила дистанційний курс з навчальної дисципліни «Школознавство».
Автор понад 15 наукових та навчально-методичних публікацій.
Бере активну участь у багатьох навчальних програмах (курси, тренінги, навчально-практичні семінари) з актуальних проблем.

У 2003 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України».
У 2015 році відзначена медаллю «Драгоманівська родина».

Телецька Л.Іjpg 1Телецька Людмила Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Біографія
Телецька Людмила Іванівна навчалася в КДПУ імені М.Горького, після його закінчення працювала на посаді лаборанта та старшого лаборанта на кафедрі ботаніки природничо – географічного факультету КДПІ імені М.Горького.
З 2005 доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання Факультету педагогіки і психології НПУ ім. М.П.Драгоманова з обов’язками голови науково-методичної ради кафедри.

Науково-професійна діяльність
Професійна діяльність включає навчально-методичну, науково-дослідну, організаційну, виховну та громадську роботу.
 Основний напрям публікацій пов’язаний з методикою навчання природознавству у початковій школі, підготовкою майбутніх учителів спеціальності «Початкова освіта» до реалізації змісту освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти.
Приймала участь в розробці та удосконаленні програм навчальних дисциплін для бакалаврів,спеціалістів та магістрів таких як «Основи природознавства та суспільствознавства», «Методика навчання освітньої галузі ”Природознавство„», «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство», «Теоретичні основи викладання освітньої галузі «Природознавство»», «Методико-технологічні засади освітньої галузі «Природознавства»».
Є членом науково-методичної комісії з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.
У 2014 році є членом комісії конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів; членом робочої групи щодо розробки програми 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та змін до програм 1-3 класів.
В 2014 році була заступником голови Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014».
Автор понад 60-ти наукових та навчально-методичних публікацій.
Нагороджена грамотою Національного Педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю в підготовці майбутніх вчителів.

                                                               Антощук Тетяна Олександрівна
                                                                                 асистент

                                                                                 Біографія
 У 2013 році закінчила Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію за спеціальністю «Початкова освіта». У 2014 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, отримала диплом магістра Початкової освіти.
 З 2014 року – асистент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Факультету педагогіки і психології НПУ ім. М.П.Драгоманова.

                                                                 Науково-професійна діяльність
 Загальний педагогічний стаж роботи – 2 роки.
Розробила та удосконалила семінарські заняття навчальних дисциплін для бакалаврів: «Основи педагогіки зі вступом до спеціальності», «Історія педагогіки».
 Автор 5 навчально-методичних публікацій.

ЯнковськаЯнковська Інна Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Біографія
У 1995 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю "Педагогіка і методика початкового навчання".
1987 р. – Працювала вчителем початкових класів в середній школі
№ 170 Мінського р-ну м. Києва.
1988 р. – Працювала вчителем початкових класів в Тайоженській середній школі Хабаровського краю.
1993 р. – Працювала вчителем початкових класів в середній школі № 14 м. Києва.
2000 р. – Працювала сумісником кафедри педагогіки і методики початкового навчання НПУ імені М.П. Драгоманова Працювала керівником гуртка "Абетковий водограй" в Дитячому оздоровчо-екологічному центрі Мінського р-ну м. Києва.
2002 р. – Працювала на посаді асистента кафедри педагогіки і методики початкового навчання НПУ імені М.П. Драгоманова.
2007 р. – Працювала на посаді старшого викладача цієї ж кафедри до проведення конкурсу.
2012 р. – Працювала на посаді доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання Інституту педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова.
Науково-професійна діяльність
2011 р. – Кандидат педагогічних наук. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.26.053.08 НПУ імені М.П. Драгоманова в м. Києві, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (образотворче мистецтво) на тему "Методика формування у молодших школярів уміння організовувати художню діяльність на уроках образотворчого мистецтва".
Стаж педагогічної роботи 29 років; у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 16 років, в тому числі в НПУ імені М.П. Драгоманова.
Розробила та удосконалила програми навчальних дисциплін :
для бакалаврів ― "Образотворче мистецтво з методикою навчання", "Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва" (дошк. осв.), спецкурс з фахової підготовки "Естетотерапія", програма дистанційного навчання "Образотворче мистецтво з методикою навчання";
для спеціалістів "Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі "Мистецтво"", "Технологія керівництва мистецькою діяльністю дітей", "Технологія дошкільної освіти : розвиток художньої творчості"
Автор понад 31 наукової та навчально-методичної публікації.
Нагороджена "Почесною грамотою" від ректора університету В.П. Андрущенка за високий рівень професіоналізму, значний особистий внесок у розвиток науково-технічної студентської творчості та становлення НПУ імені М.П. Драгоманова.

Сторінка 1 із 9