1перелік документів

 

Рішення засідання кафедри ПМПН від 18.03.2020 р.

 

Відповідно до наказу ректора від 11.03.20 № 187-П та розпорядження декана Факультету педагогіки та психології № 11 від 16.03.20, в умовах продовження карантинних заходів до 24.04.20, кафедра прийняла такі рішення.

 

 1. Усім викладачам кафедри до 19.03.20 р. подати кураторам ЄКТС академічних груп денної та заочної форм, де вони читають дисципліни, такі документи з подальшим їх розміщенням на сайті Факультету:

- робочі програми навчальних дисциплін другого півріччя 2019/2020 н. р.;

- відповідне навчально-методичне забезпечення;

- картки забезпечення дистанційного навчання з дисциплін кафедри на період карантину.

 

 2. Кураторам ЄКТС академічних груп, укомплектувати подані пакети документів відповідно до навчальних планів підготовки студентів спеціальності «Початкова освіта» усіх освітніх ступенів і форм навчання та передати їх модератору сайту Факультету педагогіки та психології.

 

 3. Усім викладачам кафедри розробити план методичної та наукової роботи із зазначенням виду роботи та очікуваним результатом, відповідно до додатка 2.

 

Завідувач кафедрою                          

  проф. Шапошнікова І.М.

Секретар            

                                 доц. Васютіна Т.М.

 

 

 

Рішення засідання кафедри ПМПН від 15.04.2020 р.

 

Відповідно до наказу ректора НПУ імені М. П. Драгоманова від 31.03.20 № 129 «Про продовження карантинних заходів та підготовку до завершення 2019/2020 н. р.» та наказу декана Факультету педагогіки та психології від 3.04.2020 № 13 з метою виконання освітніх програм та забезпечення якості підготовки студентів спеціальності «Початкова освіта», кафедра прийняла такі рішення.

 

1.Кураторам ЄКТС академічних груп:

1.1. Забезпечити контроль за виконанням студентами індивідуальних навчальних планів, розроблених на основі відповідної освітньої програми та навчального плану, з урахуванням особливостей організації освітнього процесу в період карантину. Встановити осіб, які не виконують завдань з дисциплін, з’ясувати причини такої ситуації.

1.2. Нагадати виконання студентами фінансових зобов’язань відповідно до договору про навчання.

1.3. Проконтролювати ведення електронних журналів викладачами з дисциплін, що викладаються у групах.

 

2.Кураторам ЄКТС випускних курсів:

2.1. Довести до відома студентів терміни попередніх слухань результатів наукових досліджень (бакалаврських та магістерських) засобами електронного зв’язку в он-лайн режимі, дати подачі рукописів магістерських робіт на антиплагіатну перевірку проф. Матвієнко О.В. та розкладу державної атестації і захисту наукових робіт.

2.2. Привести у відповідність електронні дані про студентів-випускників у «ПС-студент» та спільно з відповідальними особами за підготовку документів про вищу освіту розпочати процедуру формування додатків до дипломів про вищу освіту.

 

3.Довести до відома викладачів та керівників практик про внесення змін до графіків навчального процесу для студентів невипускних курсів в частині перенесення навчальних та виробничих практик, обов’язкових аудиторних (лабораторних) занять, захистів курсових робіт, проведення заліково-екзаменаційної сесії на післякарантинний період. Зокрема, виробнича практика студентів 3-го курсу вважається завершеною, термін проходження науково-виробничої практики магістрів денної форми залишається без змін, а пропедевтична і польова практики переносяться на осінній семестр 2020-2021 н.р.

 

4.Викладачам кафедри розробити тестові завдання для проведення підсумкової семестрової атестації (іспитів) у дистанційному режимі в середовищі системи дистанційного навчання Moodle НПУ імені М. П. Драгоманова. Тестові завдання мають бути розроблені відповідно до навчальних програм та затверджених в установленому порядку не пізніше 10 днів до початку сесії. Заліки виставляються студентам за результатами оцінювання виконаних протягом семестру поточних завдань.

 

5.Неухильно виконувати план науково-дослідної та методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри на період карантину із підготовкою до звіту та рейтингового оцінювання.

 

Завідувач кафедрою                           

проф. Шапошнікова І.М.

Секретар                                            

доц. Васютіна Т.М.

 

 

Порядок денний засідання і рішення кафедри ПМПН (протокол №13)

від 22.04.2020

 1. Підготовка до організації і проведення курсових екзаменів у системі Moodle.

 Рішення.

1.1. Усім викладачам кафедри розпочати підготовку до проведення перевідних  іспитів у дистанційній формі.

1.2. Використовуючи відповідні посилання на сторінці факультету, опрацювати відеоматеріали з підготовки викладача до роботи в системі Moodle.

1.3. Забезпечити розробку екзаменаційних матеріалів у  тестовій формі. Подати їх на розгяд і затвердження кафедри за 10 днів до початку сесії.

 

 2. Організація роботи зі студентами-випускниками спеціальності «Початкова освіта» освітнього ступеня «Бакалавр» і «Магістр».

Рішення.

2.1. Подати на антиплагіатну перевірку проф. Матвієнко О.В. електронні варіанти магістерських робіт студентів денної (1.9) та заочної (1.9 та 1.10 ) форм навчання 23 – 24 квітня 2020 р.

2.2. Призначити внутрішніх рецензентів для бакалаврських і магістерських досліджень відповідно до їх тематики.

2.3. Спланувати дати і формат проведення передзахисту магістерських та бакалаврських робіт з урахуванням розкладу підсумкової атестації та можливостей продовження карантину після 11.05.2020 р.

2.4. Розробити завдання для проведення кваліфікаційних державних іспитів  студентами-випускниками спеціальності «Початкова освіта» освітнього ступеня «Бакалавр» і «Магістр» у дистанційному форматі.

 

 3. Про проведення Дня відкритих дверей ФПП і готовність кафедри до проведення вступної кампанії у 2020 році.

Рішення.

3.1. Забезпечити підготовку відеоролика про спеціальність «Початкова освіта» до Дня відкритих дверей факультету і розмістити на каналах і сторінках ФПП в соціальних мережах (відповідальна доц. Тесленко Т.В.).

3.2. Розробити презентацію про Факультет педагогіки та психології (відповідальна доц. Григоренко В.Є). 

3.4. Підготуватись до участі в роботі он-лайн Дня відкритих дверей в системах Zoom та трансляції в YouTube.

3.4. Забезпечити максимальне поширення в соцмережах та особистому спілкуванні  інформації з головної сторінки ФПП про День відкритих дверей.