About  

   

Articles

Соціологія

Details

Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Соціологія»

7 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 1.5 кредити.

I.Соціологія – це дисципліна, яка надає ключ для вивчення сучасних проблем та викликів, таких як глобалізація, тероризм та зміна суспільно-політичного клімату. Завдяки цьому курсу студенти навчаться мислити критично відносно своєї ролі в суспільстві, поглибитися у питання побудови сучасного світу та основ суспільного життя.

 

Студенти мають навчитися вирішувати актуальні суспільні виклики через призму знань про соціальну структуру та соціальні процеси суспільства, які лежать в основі багатьох проблем та змін сучасного світу.

 

По завершенню курсу студент зможе зрозуміти як соціологія збагачує та взаємодіє з іншими суспільно-політичними науками, а також допомагає урядовим, бізнесовим та громадсько-політичним організаціям у їх повсякденній практиці.

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Соціологія” є надання студентам теоретичних та методичних підходів для отримання емпіричного знання про стан, закономірності функціонування, розвиток масових соціальних явищ та процесів.

 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Оскільки Соціологія є генералізуючою наукою (тобто такою, що вивчає всі сфери суспільного життя), студент за результатами її вивчення отримає ключ до комплексного розуміння дисциплін соціально-гуманітарного циклу (таких, як: Економіка, Політологія, Релігієзнавство та інших).

III.Основними завданнями вивчення дисципліни “Соціологія” є: визначення місця соціології в системі наук соціально-політичного циклу; ознайомлення студентів з основами теоретичної та емпіричної соціології, які ця наука напрацювала за час свого розвитку до кінця ХХ сторіччя включно; розкрити наукове бачення різноманітних сторін соціального життя сучасного суспільства; сприяти формуванню у студентів наукового світогляду, збагатить їх загальноосвітню, наукову та морально-правову підготовку; на основі здобутих знань щодо законів і закономірностей розвитку суспільства сприяти їх практичному застосуванню в професійній діяльності.

IV.За результатами вичення курсу студент має:

- знати предмет, структуру та функції соціології, специфіку соціологічного знання, соціологічні підходи до вивчення соціальних фактів, основні етапи розвитку соціологічної думки, напрями розвитку соціології як науки;

- розуміти соціальну структуру суспільства, види і функції соціальних інститутів та соціальних організацій;

- аналізувати сутність соціальних процесів та явищ, прогнозувати їх динаміку та результати;

- володіти поняттям про емпіричні соціологічні дослідження та користуватися їх результатами у практичній діяльності;

- використовувати соціологічну уяву для аналізу форм соціальної нерівності в сучасному світі, таких як етнічність, стать, клас, вік та інші;

-         - застосовувати соціологічні знання, підходи та факти для критичної оцінки соціальних проблем та процесів сьогодення і пропонувати шляхи для їх виріщення.

V.Короткий зміст дисципліни

Змістовий модуль 1. Соціологія як наука. Суспільство.

Тема 1. Поняття соціології. Предмет та функції соціології.

Загальне поняття соціології. Макросоціологія та мікросоціологія. Поняття соціальної спільноти. Соціальні інститути та їх функції. Об’єкт і предмет соціології. Структура соціологічного знання: загальні соціологічні теорії, спеціальні та галузеві соціологічні теорії; емпірична соціологія. Теоретична та прикладна соціологія.

Закони і категорії соціології. Соціальні закони та їх класифікація. Типи соціальних законів. Класифікація та систематизація категорій. Співвідношення понять “соціальне” і “суспільне”. Функції соціології, її завдання у вирішенні проблем реформування суспільства.

Соціологія у системі суспільних та гуманітарних наук.. Значення соціології для розв‘язання соціально-економічних і політичних проблем модернізації незалежної України.

  

Тема 2 . Виникнення та становлення соціології як самостійної науки.

Логіка виникнення соціології. Періодизація розвитку соціологічного знання. Передумови та причини появи соціології як самостійної науки. Особливості розвитку соціологічної науки на початковому етапі.

Позитивізм Конта, його соціологічна суть і спрямування. Класифікація наук та місце в ній соціології. Соціальна статистика і соціальна динаміка. Основний метод соціологічного дослідження за О.Контом. Позитивна політика.

Соціологічна теорія Г.Сперсера: основні положення. Г.Спенсер про суспільство як саморегульовану систему, що забезпечує поєднання соціального порядку з індивідуальною свободою. Ідея соціальної еволюції. Військове та індустріальне суспільство. Соціальна політика. Позитивістсько-натуралістичний напрям в соціології.

Соціологія марксизму про економічні детермінанти історичного розвитку суспільства. Історія суспільства як процес зміни суспільно-економічних формацій. Ідея соціальної революції Марксистська концепція соціальної структури. Роль класової боротьби і соціальних революцій в історичному процесі.

Соціологія Е.Дюркгайма. Причинний та функціональний аналіз. Поняття норми та патології. Соціальні факти. Колективні уявлення. Соціологізм Дюркгейма. Соціальна солідарність та аномія. Типи соціальної солідарності. Дюркгейм про самогубства як соціальне явище та їх причини.

Антипозитивістський напрям у класичній соціології. Розуміюча соціологія М.Вебера. Теорії ідеальних типів та соціальної дії М.Вебера. Прикладна соціологія Ф. Тьонніса. Система соціології В. Парето, його теорія циркуляції еліт. Індивід як учасник багатьох суспільних структур, у теорії П. Сорокіна. Соціальна мобільність.

Тема 3. Суспільство: сутність, типи та тенденції розвитку.

Зародження уявлень про суспільство у протосоціологічний період. Еволюція уявлень про суспільство у соціологічній думці. Характерні риси суспільства. Структурні компоненти суспільства. Основні теорії походження суспільств. Інструментальна, критична, сексуальна, гендерна та семантична концепції походження суспільства.

Категорії «суспільство», «держава», «країна». Класифікація суспільств за головним способом здобуття засобів до існування (Г. Ленскі та Дж. Ленскі). Типологізація суспільств за Д. Рісманом. Прості та складні суспільства.

Характеристика сучасного постіндустріального суспільства. Трансформація інституту освіти. Розвиток виробництва нематеріальних благ. Дуалістичність інформаційного суспільства. Теорії модернізації. Органічна та неорганічна модернізація. Запізніла модернізація. Посттоталітарний синдром.

Тема 4. Соціальна структура суспільства. Соціальні інститути та соціальні організації.

Поняття соціальної структури суспільства. Основні елементи соціальної структури: соціальні статуси, соціальні групи, соціальні класи, соціальні верстви, соціальні інститути, соціальні організації, типологія соціальних спільнот. Види соціальної структури суспільства. Ускладнення соціальної структури як чинник суспільного розвитку.

Поняття соціальної групи. Головні ознаки соціальної групи. Типологія соціальних груп. Види соціальних спільнот: соціально-класові, соціально- демографічні, соціально-етнічні, соціально-професійні, соціально- територіальні. Соціальна дія та соціальна взаємодія.

Поняття соціального класу. Головні ознаки класу. Типології класів. Середній клас як суб’єкт соціальної дії в сучасному суспільстві: структура, функції середнього класу.

Поняття соціального інституту. Роль соціальних інститутів в життєдіяльності суспільстві. Сутність та етапи процесу інституціоналізації.

Види соціальних інститутів за критерієм цілей (змістовних завдань). Формальні і неформальні соціальні інститути. Сім'я, держава, бізнес, освіта, релігія - основні соціальні інститути, їх характерні ознаки. Функції та дисфункції соціальних інститутів.

Латентні та явні функції. Функції: закріплення та відтворення суспільних відносин; регулятивна; інтегративна; трансляційна; комунікативна. Умови успішного функціонування соціальних інститутів.

Поняття соціальної організації. Соціальні організації як різновиди цільових груп. Принципи соціальної організації. Типологія соціальних організацій. Формальні і неформальні організації. Добровільні і тотальні організації. Соціальні організації і соціальні інститути, їх взаємозв’язок.

Структура соціальних організацій, спільність цілей і засобів їх реалізації. Система координації і управління в соціальних організаціях.

Змістовний модуль 2. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 1. Соціологія особистості.

Специфіка соціологічного підходу до вивчення особистості та її місця у суспільстві. Сутність поняття “особистість”. Відмінність в трактуванні понять людина, індивід, індивідуальність, особистість.

Предмет дослідження соціології особистості. Вихідні принципи розгляду категорій соціології особистості. Основні питання, на яких концентрує увагу соціологія особистості.

Соціальна якість людини. Соціальний тип особистості. Особистість як об’єкт та суб’єкт соціальних відносин. Соціологічна структура особистості (соціальний статус, соціальна роль та спрямованість особистості).

Взаємодія особистості з суспільством. Соціально-історична типологія особистості (за Є. Головахою). Соціалізація: сутність поняття, механізм. Агенти соціалізації. Фази соціалізації за Е. Еріксоном. Десоціалізація і ресоціалізіція.

Тема 2. Соціологія сім’ї та шлюбу.

Об’єкт та предмет соціології сім’ї. Поняття шлюбу та сім’ї. Типи партнерства у шлюбі. Ендогамія та екзогамія. Сім’я, як соціальний інституту. Сім’я, як мала соціальна група. Типологізація сімей. Нуклеарні та розширені сім’ї.

Індивідуальні та соціальні функції сім’ї. Виховна, репродуктивна та функція соціалізації, як основні соціальні функції.

Альтернативні форми сім’ї та шлюбу. Співжиття. Серійна моногамія. Проблема неповних сімей. Гомосексуальні пари. Комуни та кубіци, як альтернатива сім’ї. Полівірність.

Тема 3. Соціологія громадської думки і масових комунікацій.

Соціологія громадської думки як спеціальна соціологічна теорія. Предмет та об’єкт соціології громадської думки. Сутнісні характеристики громадської думки та два її виміри. Суб’єкт та об’єкт громадської думки.

Функції громадської думки. Горизонтальний вимір громадської думки та його функції. Функції вертикального виміру громадської думки. Прямі та опосередковані канали висловлювання громадської думки.

Комунікація. Історія розвитку масової комунікації. Масова інформація. Рівні процесу спілкування. Соціологія масових комунікацій, її об’єкт та предмет. Вплив масової комунікації на поведінку громадян. Засоби масової інформації та їх загальні особливості. Основні функції засобів масової інформації. Соціальні ефекти ЗМІ.

Тема 4. Методи соціологічних досліджень

Поняття соціологічного дослідження. Функції та види соціологічних досліджень. Етапи соціологічного дослідження.

Кількісні методи соціологічних досліджень. Аналіз документів. Експеримент. Опитування та інтерв’ю. Експертне опитування. Поняття соціологічної анкети та метод анкетування.

Якісні методи соціологічних досліджень. Кейс-стаді. Етнографічні дослідження. Метод усної історії. Біографічний метод.

Метод фокус-групи, як комбінований метод соціологічних досліджень.

Кафедра соціології Факультету соціально-психологічних наук та управління.

На вивчення дисципліни відводиться 46 годин (1,5 кредити ЄКТС), з яких: лекційних - 8 год., практичних - 10 год., самостійної роботи студентів - 36 год.

Дисципліна викладається у VII семестрі.

  1. Ґіденс Е. Соціологія. – К., Основи. – 1999
  2. Городяненко В.Г. Соціологія: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2008.
  3. Кузьменко Т.М. Соціологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010.
  4. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. посіб. – Київ, 1999
  5. Соціологія: підручник для соціогуманітарних спеціальностей ВНЗ. (Євтух В.Б., Степико В.П., Яковенко А.К., Чугаєвський В.Г. та інші) – К.: В-тво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.
  6. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. - М.: Феникс, 1998
  7. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 2004

VI.Метод навчання: Лекційні, семінарські та індивідуальні заняття, написання творчих робіт, рольові ігри, презентації, круглі столи, контент-аналіз.

VII.Система оцінювання:

За вимогами кредитно-модульної системи:

Поточний контроль (100 балів): робота на семінарських заняттях, написання модульних робіт, виконання творчих та індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: екзамен у VII семестрі.

 

VIII.Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті.

 

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ